Zaproszenia na sesję i komisje

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) zwołuję XVI w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 21 wrzesień 2020r. o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Siemiatyczach – Stacji 31, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Zaprzysiężenie na Radnego Gminy Siemiatycze.
3.    Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
4.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.
5.    Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych w Gminie Siemiatycze.
6.    Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany w budżecie Gminy na 2020r.;
2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027;
3)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020 roku;
4)    wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najmu lokalu na okres powyżej trzech lat;
5)    przekazania nieruchomości na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp z. o,o w Siemiatyczach
6)    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemiatycze w roku szkolnym 2020-2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych;
7)    likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie i zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej;
8)    Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej;
9)    wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze
10)    zmiany w uchwale o powołanie Komisji Rewizyjnej;
11)    zmiany w uchwale o powołanie składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

8.    Wolne wnioski
9.    Zamknięcie obrad            
                                                                     

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,  poz.713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Michał Boguszewski


Informuję, że w świetlicy wiejskiej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

            Wyciąg z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713):
„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób;
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Gminy Siemiatycze, które odbędzie się  w dniu 21 września o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Siemiatyczach – Stacji 31, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Realizacja projektów unijnych i rządowych w placówkach oświatowych.
3.    Realizacja zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Gminy.
4.    Ocena realizacji projektów w ramach programu Senior + i Maluch +.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmiany w budżecie Gminy na 2020r.;
2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027;
3)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020 roku;
4)    wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najmu lokalu na okres powyżej trzech lat;
5)    przekazania nieruchomości na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp z. o,o w Siemiatyczach
6)    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemiatycze w roku szkolnym 2020-2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych;
7)    likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie i zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej;
8)    Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej;
9)    wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze
10)    zmiany w uchwale o powołanie Komisji Rewizyjnej;
11)    zmiany w uchwale o powołanie składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

3.  Wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad
                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                             Anna Grzyb
                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                         Grażyna Wilczyńska
                                                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                          Zygmunt Poletyło

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gmin

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Niewiarowska

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23