Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 17 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  oraz  Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Realizacja zadań w ramach  Funduszu Sołeckiego  w 2017 roku.
2. Funkcjonowanie oświaty  na terenie  gminy  w 2017 roku.
3. Ocena realizacji  współpracy z organizacjami  pozarządowymi   w 2017 roku  oraz funduszu alkoholowego.
4. Informacja z realizacji zadań remontowych  i inwestycyjnych  w 2017 roku.
5. Analiza wydawania zezwoleń na sprzedaż  alkoholu  w 2017 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemiatycze.
2) określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola  oraz nauczyciela pedagoga i logopedy.
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
5) zmiany  w uchwale utworzenia Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
6) zmiany w budżecie Gminy na 2018r.
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2017 rok.
8) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.
 a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2017rok,
 b) sprawozdanie finansowe,
 c) informacja o stanie mienia  Gminy Siemiatycze,
 d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
 e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy  Siemiatycze,
7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Agnieszka Stępkowska

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło

Przewodniczący Komisji
Leszek Tołwiński

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, z póź.zm.) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Siemiatycze, dnia 17 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, z póź.zm.) zwołuję XXV w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 24 maja 2018 roku  o godz. 13:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze,  17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2017 rok.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemiatycze.
2) określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola oraz nauczyciela pedagoga i logopedy.
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
5) zmiany  w uchwale utworzenia Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
6) zmiany w budżecie Gminy na 2018r.
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2017 rok.
8) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.
 a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2017rok,
 b) sprawozdanie finansowe,
 c) informacja o stanie mienia  Gminy Siemiatycze,
 d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
 e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy  Siemiatycze,
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2018-05-18

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23