Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 11 czerwiec 2019r.

OSO.0012.7.2019

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  Gminy Siemiatycze, które odbędzie się  w dniu 27 czerwiec o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Siemiatyczach – Stacji 31, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między sesjami.
5. Raport o stanie Gminy za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
2/ udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego
3/ udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
4/ udzielenia Wójtowi Gminy Siemiatycze absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2018 rok
5/przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Siemiatycze
6/ odwołania Skarbnik Gminy
7/ powołania Skarbnik Gminy
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Grażyna Zofia Wilczyńska

Przewodniczący Komisji
Anna Grzyb

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gmin.


OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Gminy Siemiatycze, że VII Sesja Rady Gminy Siemiatycze odbędzie się 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 13.00. w Świetlicy Wiejskiej w Siemiatyczach-Stacji 31, 17-300 Siemiatycze.
Ustalam porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok,
b) debata nad raportem
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemiatycze wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2018 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemiatycze,
c) zmiany w budżecie gminy na 2019 rok,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego,
e) regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze
f) upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h) przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Siemiatycze.
i) odwołania Skarbnika Gminy Siemiatycze
j) powołania Skarbnika Gminy Siemiatycze
7. Odpowiedzi na interpelacje, które wpłynęły w okresie między sesjami.
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Michał Boguszewski
Informuję, że w świetlicy wiejskiej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Wyciąg z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506):
„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób;
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać gos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Niewiarowska

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2019-06-26

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23