Ogłoszenia i przetargi

Zawiadomienie o terminie zebrania we wsi Siemiatycze Stacja

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2015 roku   odbędą się  wybory  na sołtysa,
dnia 23 listopada 2015roku  o  godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej, celem rozpatrzenia wniosku o rezygnację z pełnienia  funkcji  sołtysa.

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.  
2. Przedstawienie wniosku o rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa.
3. Rozpatrzenie  wniosku.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie.


                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                Edward Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm..) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 października 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr  161, 162, 189, 190, 191 położonych w obrębie  wsi Wólka Nadbużna.

                                                                                    Wójt
                                                                            Edward  Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 października 2015 roku wywieszono
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 368/6 i 368/7 położone w obrębie  wsi Baciki Średnie.

Wójt
Edward  KrasowskiP R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm .)  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nieruchomości  położone w obrębie wsi Turna Mała, stanowiących własność  gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł


Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł
Numer ogłoszenia: 235892 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


 Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew, gmina Siemiatycze, powiat Siemiatycze z infrastrukturą towarzyszącą.


Uwaga zmiany w dowożeniu uczniów do szkół z terenu Gminy Siemiatycze

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach informuje, że dowóz  uczniów do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach z miejscowości Słochy Annopolskie, Klekotowo, Ogrodniki w roku szkolnym 2015/2016 będzie się odbywał gimbusem szkolnym. Prosimy aby w dniu 1 września 2015 roku uczniowie gimnazjum z Ogrodnik czekali na gimbus o godz. 7.10 uczniowie z Ogrodnik, 7.15 uczniowie z Klekotowa, 7.20  uczniowie ze Słoch Annopolskich.  Trasa dowozu do Szkoły Podstawowej w Szerszeniach ulegnie zmianie poprzez włączenie do dowozu miejscowości Boratyniec Lacki i Boratyniec Ruski. Pierwszy kurs zmienioną trasą w dniu 2 września 2015 roku. W miejscowości Turna Duża zmieniono lokalizację przystanku dla uczniów – dzieci wsiadają  przy świetlicy wiejskiej.

Dowóz do Szkoły Podstawowej w Tołwinie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach będzie realizował gimbus. Dowóz do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka z o.o. Zostały ustalone dwa dodatkowe przystanki dla autobusów szkolnych dla wsi Laskowszczyzna skrzyżowanie przed wsią i wsi Kułygi  wyznaczono II  przystanek.

                                                                          Kierownik Gminnego Zespołu
                                                                          Obsługi Szkół w Siemiatyczach
                                                                              Teresa Karolczuk


O g ł o s z e n i e 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 985.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 sierpnia 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 129/1 i 129/2 położone w obrębie  wsi  Turna  Mała.      

                                                                         WÓJT
Edward Krasowski


O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 20 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Siemiatycze. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 lat za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć 1000 zł. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą wystąpić dyrektorzy szkół, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów do nich należących, rodzice lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Siemiatycze. W załączeniu uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 maja 2015 roku zawierająca wniosek i szczegółowe dane dotyczące kryteriów przyznawania stypendium.

Wniosek

Uchwała Rady Gminy w sprawie stypendium

WÓJT
Edward Krasowski


 

Zawiadomienie o wyborach sołtysa
 sołectwa Kłopoty - Bujny  

Zgodnie z zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 10 sierpnia  2015 roku, w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Kłopoty-Bujny, zebranie wiejskie odbędzie się
30 sierpnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej o godz. 14.00.


Program zebrania:

  • Otwarcie zebrania.  
  • Przedstawienie wniosku o rezygnację  z pełnienia funkcji  sołtysa.
  • Rozpatrzenie  wniosku.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie.


                                                                                                   Wójt
                                                                                                       Edward Krasowski

 


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO z dnia 5 sierpnia 2015r.

Z uwagi na wycofanie się przez Inwestora tj. Zarząd Powiatu w Siemiatyczach z realizacji inwestycji drogowej na działce o nr ewid. geod. 466 wraz z rezygnacją z zamiaru podziału działki 466 na działki o nr ewid. geod. 466/1 i 466/2 w ramach planowanego zadania pn."rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew" wydana została decyzja znak AB.6740.10.4.2015 z dnia 04.08.2015 o umorzeniu postępowania w części dotyczącej działki o nr ewid. geod. 466.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: GZOS.342.8.2015 na „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w formie biletów miesięcznych”.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że ustalono termin, do którego należy składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016. Termin mija 11 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


P R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz.  782 )  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości   położonej  we wsi Tołwin  , stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują, iż w związku ze zmianą oprogramowania systemu komputerowego następuje zmiana terminów odczytów wodomierzy odbiorców indywidualnych na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach Narojki, Kłopoty Stanisławy, Czartajew. Odczyty rozpoczną się pierwszego października 2015r. i będą dokonywane na terenie całej Gminy co trzy miesiące według dotychczasowych zasad. Zmiana zachodzi w życie z dniem pierwszego września 2015r.


O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że ustalono termin do którego należy składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016. Termin mija 11 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO z dnia 27 lipca 2015r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w formie biletów miesięcznych.
Numer ogłoszenia: 188110 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zadania pn „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze”

Wójt
Edward  Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 518  i poz. 906 ) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6  lipca 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej w obrębie   wsi  Rogawka.

Wójt
Edward  Krasowski


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze”.

Wójt
Edward  Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 518  i poz. 906 ) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej we  wsi  Tołwin.

Wójt
Edward  Krasowski
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn.: Rekultywacja - remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin - etap I.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Rekultywację - remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin - etap I.
Numer ogłoszenia: 115984 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew
Numer ogłoszenia: 104088 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GZOS.3610.9.2014.2015 nazwa zadania: "Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw”.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw
Numer ogłoszenia: 86506 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy zadania: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze
poprzez przebudowę drogi gminnej 109518B od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745 mb.


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm. ) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu 30 marca 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze, dotychczasowemu dzierżawcy.

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Edward Krasowski


Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r.
Numer ogłoszenia: 30919 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zawiadomienie o zmianie terminu zebrania 
w Słochach  Annopolskich   

Wójt Gminy Siemiatycze ogłasza, że z przyczyn obiektywnych i organizacyjnych urzędu ustala nowy termin  zebrania  na dzień 14 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej o  godz. 17.00, celem rozpatrzenia wniosku o odwołanie  sołtysa i członków rady sołeckiej.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania. 
  2. Przedstawienie wniosku o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej.
  3. Rozpatrzenie  wniosku.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie.

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Edward Krasowski


Zawiadomienie o zebraniu
mieszkańców sołectwa Cecele 

Wójt Gminy Siemiatycze niniejszym ogłasza, że zebranie 
mieszkańców odbędzie się  15 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej o godz. 14. 00.

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                   Edward KrasowskiP R Z E T A R G

Siemiatycze: Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę
drogi gminnej 109518B od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745 mb.
Numer ogłoszenia: 43840 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze".OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 04.02.2015 r.
o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

 P R Z E T A R G

Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 7263 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadnecji 2014-2018

Na podstawie art.30 ust.2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust.3 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze w kadencji 2014-2018, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadencji 2014-2018 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Do pobrania: Harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich

Wójt
Edward KrasowskiOGŁOSZENIE


Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  informują, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmienia się adres do korespondencji, w związku ze zmianą lokalizacji biura, w tym
Działu Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody oraz Działu Eksploatacji i Usług w Zaściankach.

Nowy adres: ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Treść informacji - klikniaj TUTAJOGŁOSZENIE

Rekrutacja do Monitoringu Spółek Komunalnych
Chcesz zacząć swoją przygodę z kontrolą obywatelską? Mamy propozycję dla Ciebie! Koniecznie przyłącz się do Monitoringu Spółek Komunalnych, podczas którego powiemy Ci, jak krok po kroku przeprowadzić monitoring - jakimi zasadami się kierować, kogo i o co pytać, jak angażować innych mieszkańców i mieszkanki do działań na rzecz zmiany. To świetna szkoła dla początkujących watchdgów.

Po więcej informacji kliknij tutaj: http://siecobywatelska.pl/1,444,rekrutacja_do_monitoringu_spolek_komunalnych.htmlOGŁOSZENIE

Do dn. 28 listopada 2014 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej za szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki.  Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy ponieśli straty w wyniku szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach prowadzonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (choroby ASF), mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR.


                  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM


Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i 659, 805, 906 .)  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości   położonej  we wsi Rogawka  , stanowiącej własność  gminy Siemiatycze. 


 Informacja o realizacji projektu pt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” numer projektu WND-RPPD.05.02.00-20-064/12
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 


 

  O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i poz. 906 ) podaję  do publicznej wiadomości informację, 
że w dniu 5 listopada 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze,
przy ul. Tadeusza 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany położonej w obrębie wsi Wólka Nadbużna.

                                                                            Wójt

                                                                            Edward  Zaremba

 


WYBÓR WYKONAWCY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania: Siłownia zewnętrzna "w zdrowym ciele zdrowy duch" szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna
 INFORMACJA
 

Uwaga! Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych
z zakresu księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Starosta Siemiatycki zaprasza członków organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu siemiatyckiego do korzystania z bezpłatnych, indywidualnych porad w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości organizacji pzoarządowych. Porad udziela specjalista – księgowa z wieloletnim doświadczeniem.

W najbliższym terminie porady będą udzielane w dniach:
5 i 9 listopada 2014 r. w godz. 15:00 – 18:00 w Starostwie Powiatowym
w Siemiatyczach
, ul. Leg. Piłsudskiego 3, pok. 123 (I piętro).

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach, pok. 122, tel. 85 65 66 577 (w godzinach pracy urzędu),
e–mail: fundusze@siemiatycze.pl.

STAROSTA

Mikołaj ManturINFORMACJA

Ustawowy termina sładania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to: od 1 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r.
Do wniosków należy dołączyć faktury za okres: od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

WNIOSEK - do pobrania, wydrukowania i wypełninia
 ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy 271.15.2014 nazwa zadania: Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi.

Wójt
Edward  Zaremba


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy 271.14.2014 nazwa zadania: Siłownia zewnętrzna w zdrowym ciele zdrowy duch szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna.

Wójt
Edward  Zaremba


P R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i i poz. 906.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi  Krasewice Jagiełki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .

 

Wójt
Edward  Zaremba


O g ł o sz e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i poz. 906) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 października 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze,
przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej we  wsi  Rogawka.


Wójt
Edward  Zaremba


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą
na aktywny tryb życia mieszkańców wsi.
Numer ogłoszenia: 335982 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneP R Z E T A R G

Siemiatycze: Siłownia zewnętrzna w zdrowym ciele zdrowy duch szansą na aktywny
tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna.
Numer ogłoszenia: 335832 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GZOS.3610.9.2014 nazwa zadania:
"Budowa i wyposażenie placów zabaw".O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu 16 września 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym położonej w obrębie wsi Krasewice Jagiełki.
 

Wójt
Edward  Zaremba


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy RG.271.12.2014 nazwa zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych nr geod. 344, 345, 346 wraz z budową zjazdów w obrębie wsi Rogawka gm. Siemiatycze".


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy RG.271.13.2014.BS nazwa zadania:
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1 600 000,00zł".


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GZOS.3610.9.2014 nazwa zadania:
"Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych".


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GZOS.3610.9.2014 nazwa zadania:
"Dostawa wyposażenia meblowego do oddziałów przedszkolnych".


 

P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa i wyposażenie placów zabaw
Numer ogłoszenia: 298680 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GZOS.3610.9.2014. Nazwa zadania: "Dostawa artykułów plastycznych do oddziałów przedszkolnych".


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GZOS.3610.9.2014. Nazwa zadania: "Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych".


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1 600 000 zł
Numer ogłoszenia: 186219 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych nr geod. 344, 345, 346 wraz z budową zjazdów obrębie wsi Rogawka gm. Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 183879 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 274646 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Dostawa wyposażenia meblowego do oddziałów przedszkolnych.
Numer ogłoszenia: 274808 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


P R Z E T A R G


Siemiatycze: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych.
Numer ogłoszenia: 274730 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Dostawa artykułów plastycznych do oddziałów przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 274576 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
,,MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH"
CZĘŚĆ V Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości Nr sprawy GZOS.3610.9.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
,,MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH"
CZĘŚĆ IV Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego Nr sprawy GZOS.3610.9.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
,,MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH"
CZĘŚĆ III Dostawa wyposażenia meblowego Nr sprawy GZOS.3610.9.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
,,MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH"
CZĘŚĆ II Dostawa artykułów plastycznych Nr sprawy GZOS.3610.9.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
,,MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH"
CZĘŚĆ I Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych Nr sprawy GZOS.3610.9.2014


P R Z E T A R G

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze
Oficjalny tytuł : PL-Siemiatycze: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
1. Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze.
Numer referencyjny: 2014-108418; data zamieszczenia: 14.08.2014


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Modernizacja oddziałów przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 249110 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.10.2014. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy o długości 405m na terenie gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.9.2014. Nazwa zadania: Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew.


O g ł o s z e n i e

Ustawowy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego od 1 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. Do wniosków należy dołączyć faktury za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.


O g ł o s z e n i e

W dniu 04.07.2014 r. Agencja „CEZAR” pracownia urządzania lasu pozostawiła projekty uproszczonych planów urządzenia lasu wsi :
1. Anusin
2. Olendry
3. Słochy Annopolskie
4. Turna Duża
5. Turna Mała
6. Wólka Nadbużna
Do publicznego wglądu na okres 60 dni  tj. 04.07.2014 r. - 04.09.2014 r. (w tym 30 dni na składanie wniosków i 30 dni na ich rozpatrywanie) Plany są dostępne w:  Urzędzie Gminy w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, pok. Nr. 8
 


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania i udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.8.2014
Nazwa zadania: Budowa placu zabaw pt. Usmiech dziecka w miejscowości Rogawka.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.) 
o g ł a s z a : przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę  nieruchomości rolne położone w obrębie wsi  Klukowo i Kułygi, stanowiące własność Gminy Siemiatycze.


Gmina  Siemiatycze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.” jest dotowana
na podstawie umowy nr 078/14/B-OZ/AZ-086/DA z dnia czerwiec 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Przebudowa drogi gminnej nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - o długości 405m. na terenie gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 139419 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (dz. U. z 2014 r. poz. 518 i 659).
ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Turna Duża, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.7.2014. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr geod. 428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie gminy Siemiatycze.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew
Numer ogłoszenia: 134825 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Siemiatycze: Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew.
data zamieszczenia: 23.06.2014


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 czerwca 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych  w obrębie  wsi Klukowo i Kułygi oraz w trybie bezprzetargowym we wsi  Turna Duża – dotychczasowemu dzierżawcy.

Wójt
Edward  Zaremba


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.5.2014. Nazwa zadania: Rekultywacja - remont rolniczej drogi dojazdowej wsi Rogawka - etap II


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka.
Numer ogłoszenia: 196166 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Przebudowa drogi gminnej nr geod.428/1 nagruntach wsi Kajanka na terenie gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 191814 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew.
Numer ogłoszenia: 118723 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.4.2014. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B
wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Rekultywacja - remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Rogawka - etap II
Numer ogłoszenia: 113685 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 maja 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie  wsi  Turna Duża.

                                                                                    Wójt
                                                                            Edward ZarembaOGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 518.)  o g ł a s z a :
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.

 


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w miejscowości
Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze.
Numer ogłoszenia: 149896 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi  Boratyniec Lacki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .

 


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.3.2014. Nazwa zadania: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.2014. Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.1.2014 Nazwa zadania: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 95440 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 93446 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 marca 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie przetargowym położonej w obrębie  wsi  Boratyniec Lacki.

                                                                                    Wójt

                                                                            Edward  Zaremba
 


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna
Numer ogłoszenia: 83120 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - kierunki zagospodarowania - tekst
- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - kierunki zagospodarowania - rysunek
- prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - tekst
- prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - rysunek


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.


O b w i e s z c z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


O g ł o s z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


O b w i e s z c z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


O g ł o s z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


 I N F O R M A C J A


Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa  szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleń/seminariów dotyczących gospodarki odpadami - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się wiecej.


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy Wojewoda Podlaski wydał Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości Rozporządzenie nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014r.

Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, który występuje na Białorusi, uznano teren dziewięciu powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego, a poza tym tereny miast Białystok i Suwałki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Rozporządzenia.


O g ł o s z e n i e


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 lutego 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w obrębie  wsi Moczydły Lachowskie.

                Wójt
                                                                            Edward  Zaremba


O g ł o s z e n i e


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 stycznia 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej w drodze zamiany, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej w obrębie  wsi  Tołwin.


                                                                                    Wójt
                                                                            Edward  Zaremba
 


INFORMACJA

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w terminie od 1.02.2014r. do 28.02.2014r.
Pod linkiem nowe wnioski do pobrania.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dotyczące miejsca, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 22/2013 z dnia 31.12.2013r. znak: WI-I.7820.3.8.2013.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrorożany - Siemiatycze, od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.


OGŁOSZENIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU 2013 - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominam, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą (do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 7, tel. (085) 655 28 60 wew. 42 w godzinach urzędowania.

         Wójt
Edward Zaremba


Obwieszczenie dotyczy opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2014 Z GMINY SIEMIATYCZE


Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Godziny otwarcia:
- wtorek i czwartek - godz. 12.00-18.00

Do PSZOK przyjmowane są (bezpłatnie) odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiatycze, w tym:

- odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
- odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
- chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- odzież i tekstylia,
- odpady zielone,
- popiół i żużel.

Osoba przekazująca odpady w PSZOK powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siemiatycze.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

 

Podstawę funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach oraz Uchwała Nr XVII/189/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2013 Z GMINY SIEMIATYCZE


Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

– wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA– odc. 4

– wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA – odc. 4

– pilarka STIHL MS 291-1 szt.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, w części z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA  O UZYSKANIU  DOFINANSOWANIA  NA  USUWANIE AZBESTU W 2013 ROKU

        Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 39.680,00 zł. 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze w roku 2013.

                                                                                                    Wójt
                                                                                              Edward Zaremba
 


I N F O R M A C J A

w zakresie dokonywania wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.
Terminy :
1.    Do 15 września każdego roku  za miesiąc : lipiec, sierpień, wrzesień
2.    Do 15 grudnia każdego roku  za miesiąc: październik, listopad, grudzień.
3.    Do 15 marca każdego roku  za miesiąc: styczeń, luty, marzec.
4.    Do 15 czerwca każdego roku za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec.
Sposób wnoszenia opłat:
1.    Do sołtysa ,
2.    Do kasy Urzędu Gminy ul. Tadeusza Kościuszki  17-300 Siemiatycze
3.    Na konto Urzędu Gminy Siemiatycze: 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010

Pobierz harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013r. miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013r. gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru od mieszkańców po ich zagospodarowanie.

Zgodnie z  uchwałą Nr XV/162/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012r. mieszkańcy zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do dnia 31 marca 2013r.

Druki deklaracji można pobrać:

- od sołtysa,
- w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pokoju nr 3,
- ze strony internetowej Gminy Siemiatycze.

Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.
Jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje np. 2 rodziny, deklaracje można złożyć wspólnie lub osobno na rodzinę.
Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów:
1. Segregowane – 8 zł. / za osobę / na miesiąc;
2. Niesegregowane – 15 zł. / za osobę / na miesiąc.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację do 31 marca 2013r.:

- u sołtysa,
- osobiście lub listownie  do Urzędu Gminy Siemiatycze.
Złożona deklaracja będzie podstawą naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Przypominam o rozwiązaniu z dniem 30.06.2013r.  zawartej umowy cywilno-prawnej z firmą MPO Sp. z o.o. w Białymstoku.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - WZÓR

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Data wprowadzenia do BIP: 2004-04-21
Data publikacji: 2004-04-21
Data modyfikacji: 2015-11-05