Ogłoszenia i przetargi

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - data publikacji 12.09.2019
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.


Informacja z sesji otwarcia ofert zadanie: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - data publikacji 02.09.2019r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 29.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 39, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej , dł. 210 mb, zlokalizowanej na działce o nr geod. 139 w miejscowości Turna Mała. - data publikacji 29.08.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 39, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej , dł. 210 mb, zlokalizowanej na działce o nr geod. 139 w miejscowości Turna Mała. - data publikacji
16.08.2019r.


Ogłoszenie nr 586370-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.
Gmina Siemiatycze: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych - data publikacji 14.08.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych - data publikacji 13.08.2019r.


Ogłoszenie nr 578713-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.Gmina Siemiatycze: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 25.07.2019
Ogłoszenie nr 578718-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.Gmina Siemiatycze: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznejOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 25.07.2019r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaInformacja z sesji otwarcia ofert

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze - data publikacji 16.07.2019r.


Odpowiedź na zapytanie i przedłużenie terminu składania ofert "Realizacja wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie” - data publikacji 18.07.2019r.

Zapytanie ofertowe
               Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na „Realizację wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie”. Zamówienie jest współfinansowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. - data publikacji 12.07.2019r.


Ogłoszenie nr 569834-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.
Gmina Siemiatycze: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa używanego ciągnika rolniczego - data publikacji 3.07.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o wartości poniżej 30000 Euro.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze - data publikacji 01.07.2019r.


Szukamy działek pod farmy fotowoltaiczne! Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:
✓ Powierzchnia działki min. 2 ha,
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione,
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
✓ brak MPZP
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody,
✓ brak rowów melioracyjnych
✓ linia energetyczna SN do 500 m
Oferujemy: atrakcyjny czynsz dzierżawy (9 tys. zł/ ha/rok) oraz umowę dzierżawy na okres 25 lat. KONTAKT tel. 574 192 016, 570 114 217 biuro@corepv.pl


Informacja z sesji otwarcia ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy RG.271.5.2019 nazwa zadania: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych". - data publikacji 05.06.2019


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego
gminy Siemiatycze oraz sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 31.05.2019


Ogłoszenie nr 549879-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.
Gmina Siemiatycze: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 21.05.2019


Ogłoszenie
Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia o udostępnieniu do wglądu właścicielom nieruchomości objętych planowaną inwestycją załączników graficznych do decyzji wydanej przez Wojewodę Podlaskiego dnia 17 kwietnia 2019r. znak: AB-IV.747.2.2.2019.NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. przedsięwzięcia „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznie gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa) - data publikacji 14.05.2019


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 w ramach projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz
poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16 - data publikacji 8.05.2019


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji AB-IV.747.2.2.2019.NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji - dn. 25.04.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem wraz z równaniem i profilowaniem. – data publikacji 24.04.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odnowa nawierzchni dróg gminnych.” – data publikacji 23.04.2019r.

Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczy zadania pn. Odnowa nawierzchni dróg gminnych - dn. 04.04.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczy zadania pn. "Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi." - data publikacji 3.04.2019


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie międzysystemowego gazociągu - data publikacji 28.03.2019


Ogłoszenie nr 527154-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Gmina Siemiatycze: Odnowa nawierzchni dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 19.03.2019


Ogłoszenie nr 526997-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.
Gmina Siemiatycze: Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 19.03.2019


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .)  o g ł a s z a : Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze. - data publikacji 12.03.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy Polska-Siemiatycze: Wozy strażackie 2019/S 038-085136 - identyfikator postępowania: dbb93b57-6e32-4354-b92b-63776f6ea12e - data publkacji 22.02.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze. - data publikacj 15.02.2019r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem projektu Fundacją Pro Anima zaprasza do udziału w Projekcie „Ku lepszej przyszłości”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Cel główny projektu:
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób (4K, 6M) zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze w województwie Podlaskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych w okresie do końca II 2020 r.
Grupa docelowa:
10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina wiejska Siemiatycze w województwie podlaskim, a także osoby bierne zawodowo bądź nieposzukujące pracy.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 29.02.2020 r. - data publikacji 8.02.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze - data publikacji 07.02.2019


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi zebranymi w sprawie wszczętej w dniu 25.10.2018r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253 reprezentowanego przez Pełnomocnika Pawła Sietejko dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze. - data publikacj 31.01.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 25.01.2019.r znak DIT-III.7440.23.2018, zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa)" oraz postanowienie z dnia 25.01.2019r., znak DIT-III.7440.23.2018 o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. - data publikacji 31.01.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze - data publikacji 30.01.2019r.


Obwieszczenie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność skutecznego poinformowania stron postępowania o zebranym materiale w sprawie – data publikacji 18.01.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze – data publikacji 14.01.2019r.


Ogłoszenie nr 503172-N-2019 z dnia 2019-01-14 r. Gmina Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .) 
o g ł a s z a :  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Anusin , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze.
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geodezyjnym 247/1 o pow. 0,1765 ha posiadająca KW BI3P/00030715/0 położona w obrębie wsi Anusin - data publikacji 11.01.2019r.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Siemiatycze - data publikacji 31.12.2018


Obwieszczenie
zawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”. - data publikacji 28.12.2018r.


Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze, – data publikacji 14.12.2018r.


Obwieszczenie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko – data publikacji 14.12.2018r.


OBWIESZCZENIE

DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


O g ł o s z e n i e

Gmina Siemiatycze prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej w sposób następujący:

1) sosna posusz - 50,00 zł. za m3 netto;

2) sosna surowa - 80,00 zł. za m3 netto;

3) brzoza - 110,00 zł. za m3 netto;

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 728 498 439 lub osobiście w UG Siemiatycze pokój nr 5.

Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 11.04.2016r.


Punkt ten mieści się w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88 (budynek Gimnazjum Gminnego) i jest czynny w:
     - poniedziałki w godzinach  8.00 – 12.00,
     - wtorki w godz.  8.00 – 12.00,
     - środy w godz.  11.30 – 15.30,
     - czwartki w godz.  10.00 – 14.00,
     - piątki w godz. 10.00 – 14.00.

 Informacja o realizacji projektu pt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” numer projektu WND-RPPD.05.02.00-20-064/12

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 Gmina  Siemiatycze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.” jest dotowana
na podstawie umowy nr 078/14/B-OZ/AZ-086/DA z dnia czerwiec 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


INFORMACJA

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa  szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleń/seminariów dotyczących gospodarki odpadami - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się wiecej.OGŁOSZENIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU 2013 - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominam, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą (do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 7, tel. (085) 655 28 60 wew. 42 w godzinach urzędowania.

         Wójt
Edward Zaremba


Obwieszczenie dotyczy opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze PolskiUrząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Godziny otwarcia:
- wtorek i czwartek - godz. 12.00-18.00

Do PSZOK przyjmowane są (bezpłatnie) odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiatycze, w tym:

- odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
- odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
- chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- odzież i tekstylia,
- odpady zielone,
- popiół i żużel.

Osoba przekazująca odpady w PSZOK powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siemiatycze.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

 

Podstawę funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach oraz Uchwała Nr XVII/189/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.


Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

– wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA– odc. 4

– wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA – odc. 4

– pilarka STIHL MS 291-1 szt.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, w części z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA  O UZYSKANIU  DOFINANSOWANIA  NA  USUWANIE AZBESTU W 2013 ROKU

        Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 39.680,00 zł. 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze w roku 2013.

                                                                                                    Wójt
                                                                                              Edward Zaremba 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2004-04-21

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2019-09-16

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2004-04-21