Ogłoszenia i przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający zawiadamia, że w zapytaniu ofertowym na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze” w 2016r. złożono następujące oferty - data publikacji 25.05.2016r.


Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2016 r. - data publikacji 9.05.2016r.

Załączniki: 1.    Formularz ofertowy


ZAWIADOMNIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: RG.271.2.2016 na „Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2016 r.”.


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 ze zm. ) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej w obrębie   wsi  Klekotowo.

          Wójt
                                                                            Edward  KrasowskiO g ł o s z e n i e

Gmina Siemiatycze prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej w sposób następujący:

1) sosna posusz - 50,00 zł. za m3 netto;

2) sosna surowa - 80,00 zł. za m3 netto;

3) brzoza - 110,00 zł. za m3 netto;

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 728 498 439 lub osobiście w UG Siemiatycze pokój nr 5.

Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 11.04.2016r.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 76180 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

                       Wójt
                                                                            Edward  Krasowski


P R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  położonej w obrębie wsi  Cecele, stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.

                       Wójt
                                                                            Edward  Krasowski
 


   O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm..) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 lutego 2016 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr  41/4 położoną w obrębie  wsi Cecele.

                                                                                    Wójt

                                                                            Edward  Krasowski
„Poradnik postępowania mieszkańców  w sytuacji zagrożenia" to zbiór podstawowych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w naszym regionie. Został on przygotowany z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Znajdą w nim Państwo wskazówki jak reagować, przeciwdziałać,  likwidować skutki oraz zapobiegać wystąpieniu niektórych z zagrożeń w przyszłości. Z pewnością poradnik nie wyczerpuje tematu, niemniej jednak będzie doskonałym materiałem od którego można zacząć zgłębiać wiedzę i w razie konieczności ją zastosować.

Poradnik postępowania mieszkańców w sytuacji zagrożenia.pdf (1,8 MB)

Przedstawiamy Państwu do wykorzystania w pracy dydaktycznowychowawczej „Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim".
Czytelnik znajdzie tu cenne uwagi i wskazówki dotyczące podstawowych zasad, jak efektywnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa podczas wyjazdu dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.
Wyrażamy także nadzieję, że treści zawarte w niniejszym poradniku będą służyć wspieraniu działalności dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz organizatorów wycieczek/imprez w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego dzieci oraz młodzieży.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.pdf (0,21 MB)

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi na potrzeby systemu e-Bezpieczeństwo w ramach Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa". Są to krótkie prezentacje i animacje przygotowane w postaci multimedialnej z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludności województwa podlaskiego. Mamy nadzieję, że krótka i przystępna forma w jakiej zostały opracowane, pozwoli nie tylko w prosty i szybki sposób przyswoić dorosłym podstawową wiedzę jak i zaprezentować te materiały dzieciom https://e-podlaskie.eu/wczk/poradniki


O G Ł O S Z E N I E

Ustawowy termin składnia wniosków o zwrot podatku akcyzowego od 1 lutego 2016r. do dnia 29 lutego 2016r. do wniosków należy dołączyć faktury za okres 1 sierpnia 2015r. do dnia 31 stycznia 2016r.


        OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  położonych w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiących własność  gminy Siemiatycze.Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zadanie „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku (przytulisku)
z terenu gminy Siemiatycze w 2016r.” - data publikacji 21.01.2016r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Istotne warunki umowy
 3. Formularz oferty

   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: RG.271.1.2016 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy terenu Gminy Siemiatycze”.


Zawiadomienie o terminie zebrania we wsi Anusin

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2016 roku   odbędą się  wybory  na sołtysa oraz członków rady sołeckiej dnia 31 stycznia 2016roku  o  godz. 14.00, w świetlicy wiejskiej, celem rozpatrzenia podania o rezygnacji z funkcji sołtysa i członków rady sołeckiej.

Program zebrania:
1.    Otwarcie zebrania.  
2.    Przedstawienie rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa i członków rady sołeckiej.
3.    Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej.
4.    Wolne wnioski.
5.    Zakończenie.


Wójt
Edward Krasowski


 

P R Z E T A R G

Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 5678 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Siemiatycze ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  położonych w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiących własność  gminy Siemiatycze.

 

                        Wójt
                                                                                                Edward Krasowski


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Baciki Średnie, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                Edward Krasowski

 


Zawiadomienie o terminie zebrania we wsi Siemiatycze Stacja

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2015 roku   odbędą się  wybory  na sołtysa,
dnia 23 listopada 2015roku  o  godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej, celem rozpatrzenia wniosku o rezygnację z pełnienia  funkcji  sołtysa.

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.  
2. Przedstawienie wniosku o rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa.
3. Rozpatrzenie  wniosku.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie.


                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                Edward Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm..) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 października 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr  161, 162, 189, 190, 191 położonych w obrębie  wsi Wólka Nadbużna.

                                                                                    Wójt
                                                                            Edward  Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 października 2015 roku wywieszono
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 368/6 i 368/7 położone w obrębie  wsi Baciki Średnie.

Wójt
Edward  KrasowskiP R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm .)  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nieruchomości  położone w obrębie wsi Turna Mała, stanowiących własność  gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł


Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł
Numer ogłoszenia: 235892 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


 Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew, gmina Siemiatycze, powiat Siemiatycze z infrastrukturą towarzyszącą.


Uwaga zmiany w dowożeniu uczniów do szkół z terenu Gminy Siemiatycze

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach informuje, że dowóz  uczniów do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach z miejscowości Słochy Annopolskie, Klekotowo, Ogrodniki w roku szkolnym 2015/2016 będzie się odbywał gimbusem szkolnym. Prosimy aby w dniu 1 września 2015 roku uczniowie gimnazjum z Ogrodnik czekali na gimbus o godz. 7.10 uczniowie z Ogrodnik, 7.15 uczniowie z Klekotowa, 7.20  uczniowie ze Słoch Annopolskich.  Trasa dowozu do Szkoły Podstawowej w Szerszeniach ulegnie zmianie poprzez włączenie do dowozu miejscowości Boratyniec Lacki i Boratyniec Ruski. Pierwszy kurs zmienioną trasą w dniu 2 września 2015 roku. W miejscowości Turna Duża zmieniono lokalizację przystanku dla uczniów – dzieci wsiadają  przy świetlicy wiejskiej.

Dowóz do Szkoły Podstawowej w Tołwinie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach będzie realizował gimbus. Dowóz do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka z o.o. Zostały ustalone dwa dodatkowe przystanki dla autobusów szkolnych dla wsi Laskowszczyzna skrzyżowanie przed wsią i wsi Kułygi  wyznaczono II  przystanek.

                                                                          Kierownik Gminnego Zespołu
                                                                          Obsługi Szkół w Siemiatyczach
                                                                              Teresa Karolczuk


O g ł o s z e n i e 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 985.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 sierpnia 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 129/1 i 129/2 położone w obrębie  wsi  Turna  Mała.      

                                                                         WÓJT
Edward Krasowski


O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 20 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Siemiatycze. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 lat za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć 1000 zł. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą wystąpić dyrektorzy szkół, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów do nich należących, rodzice lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Siemiatycze. W załączeniu uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 maja 2015 roku zawierająca wniosek i szczegółowe dane dotyczące kryteriów przyznawania stypendium.

Wniosek

Uchwała Rady Gminy w sprawie stypendium

WÓJT
Edward Krasowski


 

Zawiadomienie o wyborach sołtysa
 sołectwa Kłopoty - Bujny  

Zgodnie z zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 10 sierpnia  2015 roku, w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Kłopoty-Bujny, zebranie wiejskie odbędzie się
30 sierpnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej o godz. 14.00.


Program zebrania:

 • Otwarcie zebrania.  
 • Przedstawienie wniosku o rezygnację  z pełnienia funkcji  sołtysa.
 • Rozpatrzenie  wniosku.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie.


                                                                                                   Wójt
                                                                                                       Edward Krasowski

 


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO z dnia 5 sierpnia 2015r.

Z uwagi na wycofanie się przez Inwestora tj. Zarząd Powiatu w Siemiatyczach z realizacji inwestycji drogowej na działce o nr ewid. geod. 466 wraz z rezygnacją z zamiaru podziału działki 466 na działki o nr ewid. geod. 466/1 i 466/2 w ramach planowanego zadania pn."rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew" wydana została decyzja znak AB.6740.10.4.2015 z dnia 04.08.2015 o umorzeniu postępowania w części dotyczącej działki o nr ewid. geod. 466.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: GZOS.342.8.2015 na „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w formie biletów miesięcznych”.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że ustalono termin, do którego należy składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016. Termin mija 11 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


P R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz.  782 )  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości   położonej  we wsi Tołwin  , stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują, iż w związku ze zmianą oprogramowania systemu komputerowego następuje zmiana terminów odczytów wodomierzy odbiorców indywidualnych na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach Narojki, Kłopoty Stanisławy, Czartajew. Odczyty rozpoczną się pierwszego października 2015r. i będą dokonywane na terenie całej Gminy co trzy miesiące według dotychczasowych zasad. Zmiana zachodzi w życie z dniem pierwszego września 2015r.


O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że ustalono termin do którego należy składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016. Termin mija 11 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO z dnia 27 lipca 2015r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w formie biletów miesięcznych.
Numer ogłoszenia: 188110 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zadania pn „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze”

Wójt
Edward  Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 518  i poz. 906 ) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6  lipca 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej w obrębie   wsi  Rogawka.

Wójt
Edward  Krasowski


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze”.

Wójt
Edward  Krasowski


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 518  i poz. 906 ) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej we  wsi  Tołwin.

Wójt
Edward  Krasowski
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn.: Rekultywacja - remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin - etap I.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Rekultywację - remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin - etap I.
Numer ogłoszenia: 115984 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew
Numer ogłoszenia: 104088 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GZOS.3610.9.2014.2015 nazwa zadania: "Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw”.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw
Numer ogłoszenia: 86506 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy zadania: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze
poprzez przebudowę drogi gminnej 109518B od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745 mb.


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm. ) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu 30 marca 2015 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze, dotychczasowemu dzierżawcy.

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Edward Krasowski


Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r.
Numer ogłoszenia: 30919 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zawiadomienie o zmianie terminu zebrania 
w Słochach  Annopolskich   

Wójt Gminy Siemiatycze ogłasza, że z przyczyn obiektywnych i organizacyjnych urzędu ustala nowy termin  zebrania  na dzień 14 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej o  godz. 17.00, celem rozpatrzenia wniosku o odwołanie  sołtysa i członków rady sołeckiej.

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania. 
 2. Przedstawienie wniosku o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej.
 3. Rozpatrzenie  wniosku.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Edward Krasowski


Zawiadomienie o zebraniu
mieszkańców sołectwa Cecele 

Wójt Gminy Siemiatycze niniejszym ogłasza, że zebranie 
mieszkańców odbędzie się  15 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej o godz. 14. 00.

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                   Edward KrasowskiP R Z E T A R G

Siemiatycze: Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę
drogi gminnej 109518B od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745 mb.
Numer ogłoszenia: 43840 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze".OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 04.02.2015 r.
o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

 P R Z E T A R G

Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 7263 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadnecji 2014-2018

Na podstawie art.30 ust.2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust.3 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze w kadencji 2014-2018, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadencji 2014-2018 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Do pobrania: Harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich

Wójt
Edward KrasowskiOGŁOSZENIE


Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  informują, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmienia się adres do korespondencji, w związku ze zmianą lokalizacji biura, w tym
Działu Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody oraz Działu Eksploatacji i Usług w Zaściankach.

Nowy adres: ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Treść informacji - klikniaj TUTAJOGŁOSZENIE

Rekrutacja do Monitoringu Spółek Komunalnych
Chcesz zacząć swoją przygodę z kontrolą obywatelską? Mamy propozycję dla Ciebie! Koniecznie przyłącz się do Monitoringu Spółek Komunalnych, podczas którego powiemy Ci, jak krok po kroku przeprowadzić monitoring - jakimi zasadami się kierować, kogo i o co pytać, jak angażować innych mieszkańców i mieszkanki do działań na rzecz zmiany. To świetna szkoła dla początkujących watchdgów.

Po więcej informacji kliknij tutaj: http://siecobywatelska.pl/1,444,rekrutacja_do_monitoringu_spolek_komunalnych.htmlOGŁOSZENIE

Do dn. 28 listopada 2014 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej za szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki.  Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy ponieśli straty w wyniku szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach prowadzonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (choroby ASF), mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR.


                  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM


Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i 659, 805, 906 .)  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości   położonej  we wsi Rogawka  , stanowiącej własność  gminy Siemiatycze. 


 Informacja o realizacji projektu pt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” numer projektu WND-RPPD.05.02.00-20-064/12
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 Gmina  Siemiatycze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.” jest dotowana
na podstawie umowy nr 078/14/B-OZ/AZ-086/DA z dnia czerwiec 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


A C J A


Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa  szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleń/seminariów dotyczących gospodarki odpadami - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się wiecej.OGŁOSZENIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU 2013 - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominam, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą (do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 7, tel. (085) 655 28 60 wew. 42 w godzinach urzędowania.

         Wójt
Edward Zaremba


Obwieszczenie dotyczy opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze PolskiUrząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Godziny otwarcia:
- wtorek i czwartek - godz. 12.00-18.00

Do PSZOK przyjmowane są (bezpłatnie) odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiatycze, w tym:

- odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
- odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
- chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- odzież i tekstylia,
- odpady zielone,
- popiół i żużel.

Osoba przekazująca odpady w PSZOK powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siemiatycze.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

 

Podstawę funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach oraz Uchwała Nr XVII/189/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2013 Z GMINY SIEMIATYCZEZakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

– wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA– odc. 4

– wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA – odc. 4

– pilarka STIHL MS 291-1 szt.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, w części z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA  O UZYSKANIU  DOFINANSOWANIA  NA  USUWANIE AZBESTU W 2013 ROKU

        Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 39.680,00 zł. 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze w roku 2013.

                                                                                                    Wójt
                                                                                              Edward ZarembaOGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013r. gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru od mieszkańców po ich zagospodarowanie.

Zgodnie z  uchwałą Nr XV/162/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012r. mieszkańcy zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do dnia 31 marca 2013r.

Druki deklaracji można pobrać:

- od sołtysa,
- w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pokoju nr 3,
- ze strony internetowej Gminy Siemiatycze.

Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.
Jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje np. 2 rodziny, deklaracje można złożyć wspólnie lub osobno na rodzinę.
Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów:
1. Segregowane – 8 zł. / za osobę / na miesiąc;
2. Niesegregowane – 15 zł. / za osobę / na miesiąc.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację do 31 marca 2013r.:

- u sołtysa,
- osobiście lub listownie  do Urzędu Gminy Siemiatycze.
Złożona deklaracja będzie podstawą naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Przypominam o rozwiązaniu z dniem 30.06.2013r.  zawartej umowy cywilno-prawnej z firmą MPO Sp. z o.o. w Białymstoku.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - WZÓR

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Data wprowadzenia do BIP: 2004-04-21
Data publikacji: 2004-04-21
Data modyfikacji: 2016-05-25