Ogłoszenia i przetargi

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.3.2014. Nazwa zadania: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.2014. Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.1.2014 Nazwa zadania: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 95440 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 93446 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 marca 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie przetargowym położonej w obrębie  wsi  Boratyniec Lacki.

                                                                                    Wójt

                                                                            Edward  Zaremba
 


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna
Numer ogłoszenia: 83120 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - kierunki zagospodarowania - tekst
- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - kierunki zagospodarowania - rysunek
- prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - tekst
- prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - rysunek


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.


O b w i e s z c z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


O g ł o s z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


O b w i e s z c z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


O g ł o s z e n i e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - data publikacji 18.02.2014r.


 I N F O R M A C J A


Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa  szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleń/seminariów dotyczących gospodarki odpadami - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się wiecej.


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy Wojewoda Podlaski wydał Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości Rozporządzenie nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014r.

Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, który występuje na Białorusi, uznano teren dziewięciu powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego, a poza tym tereny miast Białystok i Suwałki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Rozporządzenia.


O g ł o s z e n i e


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 lutego 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w obrębie  wsi Moczydły Lachowskie.

                Wójt
                                                                            Edward  Zaremba


O g ł o s z e n i e


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 stycznia 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej w drodze zamiany, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze,  położonej w obrębie  wsi  Tołwin.


                                                                                    Wójt
                                                                            Edward  Zaremba
 


INFORMACJA

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w terminie od 1.02.2014r. do 28.02.2014r.
Pod linkiem nowe wnioski do pobrania.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dotyczące miejsca, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 22/2013 z dnia 31.12.2013r. znak: WI-I.7820.3.8.2013.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrorożany - Siemiatycze, od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.


OGŁOSZENIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU 2013 - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominam, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą (do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 7, tel. (085) 655 28 60 wew. 42 w godzinach urzędowania.

         Wójt
Edward Zaremba


Obwieszczenie dotyczy opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2014 Z GMINY SIEMIATYCZE


Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Godziny otwarcia:
- wtorek i czwartek - godz. 12.00-18.00

Do PSZOK przyjmowane są (bezpłatnie) odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiatycze, w tym:

- odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
- odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
- chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- odzież i tekstylia,
- odpady zielone,
- popiół i żużel.

Osoba przekazująca odpady w PSZOK powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siemiatycze.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

 

Podstawę funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach oraz Uchwała Nr XVII/189/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2013 Z GMINY SIEMIATYCZE


Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

– wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA– odc. 4

– wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA – odc. 4

– pilarka STIHL MS 291-1 szt.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, w części z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

 


 

NABÓR DO PROJEKTU

Informujemy, iż wznowiono nabór osób niepełnosprawnych do projektu pn. "Zostań przedsiębiorczym". Formularze można wysyłąć pocztą lub złozyć w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze. Nabór potrwa do dnia 2 grudnia 2013 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. Decyduje data wpłyniecia wniosku.
 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze, na odcinku od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty-Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  i art 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiących własność gminy Siemiatycze.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.12.2013. Nazwa zadania: Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.11.2013. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminej nr 109515B, Kłopoty Bańki - Moczydły.


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski
Numer ogłoszenia: 210805 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


K O N S U L T A C J E

Zapraszamy na konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków z działania "Małe projekty" w terminie 7.11.2013r. - 22.11.2013r. Spotkanie odbędzie się w  Siemiatyczach dn.  31.10.2013r. w godz. 8.00 - 12.00 w Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze dla mieszkańców  z gmin: (Drohiczyn, Siemiatycze, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo). Organizatorem konsultacji jest "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Przebudowa drogi gminnej nr 109515B, Kłopoty Bańki - Moczydły
Numer ogłoszenia: 196165 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


INFORMACJA  O UZYSKANIU  DOFINANSOWANIA  NA  USUWANIE AZBESTU W 2013 ROKU

        Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 39.680,00 zł. 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze w roku 2013.

                                                                                                    Wójt
                                                                                              Edward Zaremba


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.10.2013. Nazwa zadania: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .

UWAGA Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 9.09.2013r. : w pkt. 2 jest 1 854,70 zł a powinno być 18 547,00 zł, Data dodania sprostowania 10.09.2013r.
 


I N F O R M A C J A

w zakresie dokonywania wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.
Terminy :
1.    Do 15 września każdego roku  za miesiąc : lipiec, sierpień, wrzesień
2.    Do 15 grudnia każdego roku  za miesiąc: październik, listopad, grudzień.
3.    Do 15 marca każdego roku  za miesiąc: styczeń, luty, marzec.
4.    Do 15 czerwca każdego roku za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec.
Sposób wnoszenia opłat:
1.    Do sołtysa ,
2.    Do kasy Urzędu Gminy ul. Tadeusza Kościuszki  17-300 Siemiatycze
3.    Na konto Urzędu Gminy Siemiatycze: 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010

Pobierz harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013r. miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiących własność  gminy Siemiatycze.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi  Turna Mała  stanowiącej własność  gminy Siemiatycze.

P R Z E T A R G

Siemiatycze: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie
Numer ogłoszenia: 169491 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.8.2013.
Nazwa zadania: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2013 r. - etap II


OBWIESZCZNIE WOJEWODY PODLASKIEGO

 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.9.2013.
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze.ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: GZOS.342.3.2013
na "Dostawy oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku szkolnym 2013/2014".OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  ogłasza:
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Szerszenie,
stanowiącej własność Gminy Siemiatycze


OGŁOSZENIE

       Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu  8  sierpnia  2013 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w obrębie wsi Kułygi dotychczasowemu dzierżawcy oraz wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym  położonego w obrębie wsi Baciki Średnie dotychczasowemu najemcy.

                                                                                    Wójt
                                                                                   Edward  Zaremba


PRZETARG
 

Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze.
Numer ogłoszenia: 319088 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.7.2013. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze.

Unieważnienie postępowania na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze"


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2013 r. - etap II
Numer ogłoszenia: 154595 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.6.2013. Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy we wsi Wierceiń Duży"


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 301608 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Dostawy oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 296666 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: GZOS.342.2.2013 na „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2013/2014 w formie biletów miesięcznych”.ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.5.2013. Nazwa zadania: "Rekultywacja - remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Rogawka - etap I"


Terminy odbioru nieczystości stałych przez firmę MPO Sp. z o.o. w miesiącu lipcu i sierpniu 2013r. na terenie gminy Siemiatycze
 

Nazwa wsi

Lipiec

Sierpień

Słochy Annopolskie, Ogrodniki, Klekotowo

 

22

19

Siemiatycze Stacja, Szerszenie, Boratyniec Ruski, Boratyniec Lacki

 

24

 

21

Baciki Średnie, Baciki Bliższe, Baciki Dalsze, Romanówka

 

3,   31

 

28

Wólka Nadbużna, Turna Mała, Turna Duża, Anusin, Olendry

 

5

 

2,   30

Moczydły, Kłopoty Bańki, Kłopoty Stanisławy, Kłopoty Patry,, Kłopoty Bujny, Lachówka, Kułygi, Zalesie, Krasewice Cz., Krasewice J., Krasewice Stare,

 

 

8

 

 

5

Tołwin, Wiercień Mały, Wiercień Duży,   Wyromiejki, Laskowszczyzna, Leszczka

 

10

 

8

Kajanka, Ossolin

11

8

Klukowo, Cecele, Rogawka, Krupice

12

9

Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Skiwy Duże, Skiwy Małe

 

15

 

12

Czartajew, Grzyby Orzepy, Czartajew Podleśny

 

19

 

16

 


P R Z E T A R G

Siemiatycze: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy we wsi Wiercień Duży.
Numer ogłoszenia: 129733 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że ustalono  termin do którego należy  składać wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014. Termin mija  20 września  2013 r.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów , rodziców zastępczych , nauczycieli, pracownika socjalnego, złożony do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 ,  w wyznaczonym terminie. Dofinansowanie przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych oraz uczniom klas V szkół podstawowych, uczniom klas II szkół ponagimnazjalnych  oraz uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych na niżej opisanych zasadach: Uczniom klas pierwszych, pochodzącym z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539,00 zł -  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami ). Uczniom klas II-III szkół podstawowych oraz uczniom klas V szkół podstawowych,  pochodzącym z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł -  art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami ). Istnieje możliwość dofinansowania 5% uczniów klas I-III oraz klas V szkół podstawowych zakupu podręczników mimo przekroczenia kryterium dochodowego, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, zdarzenia losowe .

Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponagimnazjalnych.

Wysokość dofinansowania  wynosi:

- w przypadku uczniów klas I-III maksymalnie 225,00 zł na ucznia,

- w przypadku uczniów klas  IV-VI maksymalnie 325,00 zł na ucznia,

- w przypadku ucznia  klasy II zasadniczej szkoły zawodowej maksymalnie 390,00 zł na ucznia,

- w przypadku ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego lub technikum  maksymalnie 445,00 zł na ucznia.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia


    OGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013r. gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru od mieszkańców po ich zagospodarowanie.

Zgodnie z  uchwałą Nr XV/162/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012r. mieszkańcy zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do dnia 31 marca 2013r.

Druki deklaracji można pobrać:

- od sołtysa,
- w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pokoju nr 3,
- ze strony internetowej Gminy Siemiatycze.

Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.
Jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje np. 2 rodziny, deklaracje można złożyć wspólnie lub osobno na rodzinę.
Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów:
1. Segregowane – 8 zł. / za osobę / na miesiąc;
2. Niesegregowane – 15 zł. / za osobę / na miesiąc.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację do 31 marca 2013r.:

- u sołtysa,
- osobiście lub listownie  do Urzędu Gminy Siemiatycze.
Złożona deklaracja będzie podstawą naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Przypominam o rozwiązaniu z dniem 30.06.2013r.  zawartej umowy cywilno-prawnej z firmą MPO Sp. z o.o. w Białymstoku.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - WZÓR

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Data wprowadzenia do BIP: 2004-04-21
Data publikacji: 2004-04-21
Data modyfikacji: 2014-04-16