Ogłoszenia i przetargi

Obwieszczenie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność skutecznego poinformowania stron postępowania o zebranym materiale w sprawie – data publikacji 18.01.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze – data publikacji 14.01.2019r.


Ogłoszenie nr 503172-N-2019 z dnia 2019-01-14 r. Gmina Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .) 
o g ł a s z a :  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Anusin , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze.
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geodezyjnym 247/1 o pow. 0,1765 ha posiadająca KW BI3P/00030715/0 położona w obrębie wsi Anusin - data publikacji 11.01.2019r.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Siemiatycze - data publikacji 31.12.2018


Obwieszczenie
zawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”. - data publikacji 28.12.2018r.


Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze, – data publikacji 14.12.2018r.


Obwieszczenie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko – data publikacji 14.12.2018r.


Informacja o wyborze data publikacji 21.12.2018

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .)  o g ł a s z a: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze. - data publikacji 10.12.2018


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 w ramach projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16 - data publikacji 7.12.2018r.


Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze - data publikacji 04.12.2018r.

Informacja o wyborze data publikacji 21.12.2018


Informacja z otwarcia ofert dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 w ramach projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16 - data publikacji 03.12.2018r.


Obwieszczenie dotyczy zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze - data publikacji 03.12.2018r.


Wybór oferty najkorzystniejszej - powtórzony dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania: "Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemiatycze". - data publikacji 21.11.2018r.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze – data publikacji 31.10.2018r.


Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemiatycze – data publikacji 29.10.2018r.


Zamawiający  Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35 zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu osobowego
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego   dla Urzędu Gminy w Siemiatyczach.
2. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez zamawiającego z salonu dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Samochód w dniu odbioru musi być wyposażony w ogumienie odpowiednie do panujących warunków atmosferycznych.
3. Samochód musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu.
4. Samochód może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
5. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 19 września 2018 r., znak DIT-III.7440.9.2018, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 66 o długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”. - data publikacji 25.09.2018r.


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  położonych w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiących własność  gminy Siemiatycze. - data publikacji 21.09.2018


Zawiadomienie  o unieważnieniu postępowania
dotyczy: zapytania ofertowego na zdanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2018 roku” – data publikacji 13.09.2018r.


Informacja z sesji otwarcia ofert
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2018 roku - data publikacji 10.09.2018r.


Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2018 roku - data publikacji 30.08.2018r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2018 roku - data publikacji 28.08.2018r.


Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2018 roku" - data publikacji 27.08.2018r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Siemiatycze realizowanego na podstawie projektów nr WND-RPPD.08.06.00-20-0055/17
oraz WND-RPPD.05.01.00-20-0224/17 - data publikacji 22.08.2018


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego na  wykonanie zadania  dostawy zabawek  i pomocy dydaktycznych   w ramach projektu  „GMINA SIEMIATYCZE – PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS” nr WND.RPPD.03.01.01-20-0197/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - data publikacji 14.08.2018


Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze w 2018 r.
Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.. zm.) - data publikacji 13.08.2018


INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego na  wykonanie zadania  dostawy materiałów plastycznych  w ramach projektu  „GMINA SIEMIATYCZE – PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS” nr WND.RPPD.03.01.01-20-0197/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - data publikacji 13.08.2018


INFORMACJA O OTWARCIU  OFERT
dotyczy: zapytania ofertowego na  wykonanie zadania  dostawy zabawek  i pomocy dydaktycznych   w ramach projektu  „GMINA SIEMIATYCZE – PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS” nr WND.RPPD.03.01.01-20-0197/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - data publikacji 13.08.2018


INFORMACJA O OTWARCIU  OFERT
dotyczy: zapytania ofertowego na  wykonanie zadania  dostawy materiałów plastycznych  w ramach projektu  „GMINA SIEMIATYCZE – PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS” nr WND.RPPD.03.01.01-20-0197/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - data publikacji 10.08.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 109492B Cecele-Grzyby-Orzepy na odcinku droga wojewódzka
nr 690 – droga gminna 109489B – data publikacji 07.08.2018r.


Zapytanie ofertowe
           Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.- data publikacji 03.08.2018r.


Zapytanie ofertowe
               Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów plastycznych dla uczniów/uczennic Przedszkola Gminy Siemiatycze. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - data publikacji 03.08.2018r.


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art.39 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz.  121 ze zm. )  o g ł a s z a :
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiących własność  gminy Siemiatycze. - data publikacji 03.08.2018r.


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  o g ł a s z a :
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze. - data publikacji 02.08.2018r.


OBWIESZCZENIE
dotyczące Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Pliski-Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 66 o długości ok. 7km na obwodnicy Bielska Podlaskiego  - data publikacji 13.07.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Siemiatycze realizowanego na podstawie projektów nr WND-RPPD.08.06.00-20-0055/17 oraz WND-RPPD.05.01.00-20-0224/17 - data publikacji 11.07.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Siemiatycze w wysokości 2.500.000,00zł - data publikacji 11.07.2018


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Przebudowa drogi gminnej nr 109492B Cecele - Grzyby - Orzepy na odcinku droga wojewódzka nr 690 - droga gminna 109489B" - data publikacji 9.07.2018


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy FN.271.9.2018 nazwa zadania: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze
w wysokości 2 500 000,00 zł - data publikacji 06.07.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych – data publikacji 29.06.2018r.


Informacja z sesji otwarcia ofert nr sprawy RG.271.7.2018 nazwa zadania: Utworzenie i wyposażanie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych data publikacji 26.06.2018r.


Ogłoszenie nr 578894-N-2018 z dnia 2018-06-26 r. Gmina Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Siemiatycze w wysokosci 2.500.000,00zł.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Ogłoszenie nr 577190-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.
Gmina Siemiatycze: Przebudowa drogi gminnej nr109492B Cecele – Grzyby-Orzepy na odcinku droga wojewódzka nr 690 – droga gminna nr 109489B
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 570828-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.
Gmina Siemiatycze: utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w Bacikach Dalszych, budowa zbiornika na nieczystości płynne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy przetargu nieograniczonego: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych" - data publikacji 8.06.2018r.


Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Numer sprawy: RG.271.7.2018 Nazwa zadania: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych” data publikacji – 04.06.2018r.


Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka.

Na podstawie analizy dotychczas przeprowadzonych badań geologicznych przewidujemy, iż prowadzenie badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) do terenu projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) zakończy się w terminie do dnia 31.01.2019 r. Nadmieniamy, iż terenowe prace geologiczne mogą być prowadzone z różną intensywnością.
Informujemy Państwa ponadto, iż równocześnie rozpoczynają się kompleksowe prace geodezyjne, których Wykonawcą będzie firma G4 GEODEZJA Sp. z o.o.,
działająca na podstawie umowy z Projektantem inwestycji - Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. Przewidujemy, iż prowadzenie ww. terenowych prac geodezyjnych zakończy się w terminie do dnia 31.08.2018 r.
Z uwagi na powyższe uwarunkowania w trakcie czynności, możliwe jest wejście Wykonawców na teren nieruchomości/działek prywatnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania ww. badań i prac, jakie są wymagane do sporządzenia właściwej dokumentacji i opracowań na potrzeby przedmiotowej inwestycji.


Informacja o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14 ze zm.), Starosta Siemiatycki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na terenach następujących obrębów:
1. Mielnik położonego w jednostce ewidencyjnej 201005_2 Mielnik w zakresie budynków i lokali;
2. Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Głęboczek, Głody, Granne, Kobyla, Kruzy, Leśniki, Moczydły Dubiny, Moczydły Kukiełki, Moczydły Pszczółki, Osnówka, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Poniaty położonych w jednostce ewidencyjnej 201008_2 Perlejewo w zakresie gruntów, budynków i lokali;
3. Anusin i Czartajew położonych w jednostce ewidencyjnej 201009_2 Siemiatycze (obszar wiejski) w zakresie gruntów, budynków i lokali.
Data publikacji 30.05.2018r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły gimnazjum gminnego i hali gimnastycznej na przedszkole, budowę placu zabaw, 20 miejsc parkingowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, realizowanego na podstawie projektów nr RPPD.03.01.01-20-0197/16 oraz RPPD.08.02.01-20-0007/18 - dn. 29.05.2018r.


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz.  121 )  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiących własność  gminy Siemiatycze - data publikacji 29.05.2018r.


INFORMACJA O WYBORZE  OFERT
dotyczy: zapytania ofertowego na  pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły gimnazjum gminnego i hali gimnastycznej na przedszkole” - data publikacji 29.05.2018r.


Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 099-225707 - data publikacji 26.05.2018r.


INFORMACJA O OTWARCIU  OFERT
dotyczy: zapytania ofertowego na  pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły gimnazjum gminnego i hali gimnastycznej na przedszkole” - data publikacji 25.05.2018.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
dotyczy: zapytania ofertowego na realizację dostawy i montażu elementów małej architektury ogrodowej takie jak: statek, karuzela tarczowa, zestaw wspinaczkowy, huśtawka podwójna, bujak – wieża, bujak pojedynczy, huśtawka ważka, piaskownica pod nazwą zadania: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020 - data publikacji 21.05.2018.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zabawek do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie  w ramach   projektu nr RPPD.03.01.01-20-0252/17 „OWP Czartajew szansą na lepszy start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - data publikacji 18.05.2018r.


Ogłoszenie nr 560531-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.
Gmina Siemiatycze: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Bacikach Dalszych, budowa zbiornika na nieczystości płynne - data publikacji 18.05.2018r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zabawek do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie  w ramach   projektu nr RPPD.03.01.01-20-0252/17 „OWP Czartajew szansą na lepszy start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - data publikacji 17.05.2018.


Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły gimnazjum gminnego i hali gimnastycznej na przedszkole” - data publikacji 16.05.2018


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Siemiatycze realizowanego na podstawie projektów nr WND-RPPD.08.06.00-20-0055/17 oraz WND-RPPD.05.01.00-20-0224/17 - data publikacji 15.05.2018


Informacja o wyborze oferty dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania dostawy materiałów papierniczych w ramach projektu nr RPPD.03.01.02-20-0252/17 „OWP Czartajew szansą na lepszy start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – data publikacji 14.05.2018


Zapytanie ofertowe
               Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy i montażu elementów małej architektury ogrodowej takie jak: statek, karuzela tarczowa, zestaw wspinaczkowy, huśtawka podwójna, bujak – wieża, bujak pojedynczy, huśtawka ważka, piaskownica pod nazwą zadania: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej” - data publikacji 11.05.2018


     Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 09 maja 2018, znak WOOŚ.420.35.2018.PL, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa) - data publikacji 10.05.2018


Zapytanie ofertowe
           Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na dostawę zabawek do oddziału przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej w Czartajewie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - data publikacji 07.05.2018


Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły gimnazjum gminnego i hali gimnastycznej na przedszkole" – data publikacji 07.05.2018


Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonania dostawy materiałów papierniczych OWP Czartajew szansa na lepszy start" – data publikacji 07.05.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: "Zapytania ofertowego na dostawę mebli i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych przy SP w Czartajewie OWP Czartajew szansa na lepszy start" - data publikacji 07.05.2018Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu pn. "Ku lepszej przyszłości" na 1/2018 - data publikacji 20.02.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze" - dn. 16.02.2018r.


Informacja z sesji otwarcia ofert – data publikacji 12.02.2018 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze"


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - data publikacji 9.02.2018
dotyczy: zapytania ofertowego na  wykonanie zadania: Realizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach   projektu nr RPPD.03.01.02-20-0086/15 „Równe szanse dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa drogi gminnej nr109476B na odcinku droga wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze” – poniżej 30 000 EURO. - data publikacji 2018-01-31


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr109476B na odcinku droga wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze” – poniżej 30 000 EURO - data publikacji 30.01.2018r.


Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Słochy Annopolskie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/2018 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 23 stycznia 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa wsi Słochy Annopolskie, zawiadamia się, że zebranie  odbędzie  się 4 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Słochach Annopolskich o godz. 14.00.
 
                                                                                                                     Wójt
                                                                                                                         Edward Krasowski

Program zebrania:
1. Zmiana wniosku o realizację zadań  funduszu sołeckiego  w 2018r.
2. Wybór sołtysa.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.


Ogłoszenie nr 510462-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. 
Gmina Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze - Usługi - 24.01.2018r.


Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze – data publikacji 23.01.2018r.


Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na realizację usług w zakresie organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/uczennic Szkół Podstawowych z terenu Gminy Siemiatycze. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - data publikacji 23.01.2018

Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze  wprowadza zmianę w zapytaniu ofertowym na realizację usług w zakresie organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/uczennic Szkół Podstawowych z terenu Gminy Siemiatycze - data pubikacji 25.01.2018


Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr109476B na odcinku droga wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze” – poniżej 30 000 EURO. - data publikacji 2018-01-19


Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 109476B na odcinku droga wojewódzka nr 693 - m. Baciki Dalsze" – data publikacji 17.10.2018r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - data publikacji 2018-01-15
dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu nr RPO.03.01.02-20-0086/15 „Równe szanse dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 2018-01-04 r.

Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego skierowanego do uczniów klas VII szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie w roku szkolnym 2017/2018
i 2018/2019. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie nr 500988-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.
Gmina Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Ogłoszenie nr 500458-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.
Gmina Siemiatycze: Rozbudowa drogi gminnej nr109476B na odcinku droga wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data publikacji 21.12.2017

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowanego do uczniów klas VII szkół podstawowych w Czartajewie. Szerszeniach. Tołwinie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w ramach projektu nr RPO.03.01.02-20-0086/15 „Równe szanse dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - data publikacji 21.12.2017

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Realizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu nr RPO.03.01.02-20-0086/15 „Równe szanse dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 15.12.2017

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy PZP na:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Siemiatycze w miejscu zamieszkania


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data publikacji 15.12.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szerszeniach"


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 29.11.2017

Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usług w zakresie organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/uczennic Szkół Podstawowych z terenu Gminy Siemiatycze. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 23.11.2017

Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego skierowanego do uczniów klas VII szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu 2 listopada 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy  położonej w obrębie wsi Krasewice Jagiełki.

Wójt
Edward  Krasowski


INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -data publikacji 3.11.2017r.

Dotyczy opracowania dokumentacji na przebudowę części budynku Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach na potrzeby Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szerszeniach – data publikacji 30.10.2017r.


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu 26 października 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie  m. Siemiatycze .

Wójt
Edward KrasowskiGmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego skierowanego do uczniów klas VII szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie w roku szkolnym 2017/2018
i 2018/2019. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
OFERTOWE - data publikacji 24.10.2017

Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 39, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Opracowania dokumentacji na  przebudowę części budynku Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach na potrzeby  Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach”.

Dodatkowa dokumentacja techniczna - data publikacji 27.10.2017


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM 
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. )  o g ł a s z a :  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości rolnej  położonej w obrębie wsi Kułygi , stanowiącej własność  gminy Siemiatycze. - data publikacji 24.10.2017


Ogłoszenie nr 602109-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.
Gmina Siemiatycze: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szerszeniach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data publikacji 06.10.2017
Dotyczy zapytania ofertowego na  wykonania zadania Wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej , dł. 950 mb,
zlokalizowanej na działce o nr geod. 263 w miejscowości Cecele.
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO


INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data publikacji 04.10.2017
dotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa łącznika Szkoły Podstawowej w Czartajewie”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.


INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data publikacji 04.10.2017
dotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Siemiatycze”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.


INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - data publikacji 02.10.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze – część 1 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czartajewie"


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 26.09.2017

Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 39, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej , dł. 950 mb, zlokalizowanej na działce o nr geod. 263 w miejscowości Cecele.


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 25.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Siemiatycze”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 25.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa łącznika Szkoły Podstawowej w Czartajewie”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.


INFORMACJA

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze – część 2 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szerszeniach" - data publikacji 20.09.2017r.

                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                          Edward Krasowski


Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze – data publikacji 14.09.2017r.


OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z póź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu 6 września 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym w obrębie wsi Kułygi .

                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                          Edward Krasowski


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze. zm .)  o g ł a s z a :  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Turna Mała , stanowiących własność  Gminy Siemiatycze. - data publikacji 1.09.2017r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Równe szanse dla wszystkich w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – data publikacji 30.08.2017r.


Ogłoszenie nr 579264-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.
Gmina Siemiatycze: Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Równe szanse dla wszystkich w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – data publikacji 28.08.2017r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+, Krupice 22 – data publikacji 18.08.2017


Ogłoszenie nr 572800-N-2017 z dnia 2017-08-17 r. Gmina Siemiatycze: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Równe szanse dla wszystkich w ramach Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Siemiatycze”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.RPOWP na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 


OGŁOSZENIE

Dnia 14 sierpnia 2017 roku Urząd Gminy Siemiatycze nie pracuje.
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                          Edward Krasowski


OBWIESZCZENIE
STAROSTY SIEMIATYCKIEGO
z dnia 04 sierpnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015. poz. 2031 j.t. ) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jedn./ zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Siemiatycze, z dnia 28.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 109476B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 693 do m. Baciki Dalsze.


Informacja z sesji otwarcia ofert nr sprawy: RG.271.5.2017 Nazwa zadania: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+, Krupice 22” - data pbublikacji 2.08.2017r.


O g ł o s z e n i e

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 lipca 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 103  położoną  w obrębie  wsi Klukowo.

Wójt
Edward  Krasowski


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Siemiatycze - data publikacji 19.07.2017r.


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z prognozą oddziaływania do publicznego wglądu - data publikacji 17.07.2017r.


Ogłoszenie nr 551336-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.
Gmina Siemiatycze: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+, Krupice 22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 lipca 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na działki nr 129/1 i 129/2 położone w obrębie  wsi  Turna  Mała.

                                                                                  Wójt Edward Krasowski


Ogłoszenie nr 547866-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

Gmina Siemiatycze: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Siemiatycze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze


 OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z póź. zm.)  o g ł a s z a :  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi  Boratyniec Lacki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.


O G Ł O S Z E N I E

Niniejszym informuje się że w dniu 16.06.2017r. Urząd Gminy Siemiatycze nie pracuje.


O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 czerwca 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie przetargowym położonej w obrębie  wsi  Boratyniec Lacki.

Wójt Edward Krasowski


P R Z E T A R G

Wójt Gminy Siemiatycze ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.    


Zmiana planu gminy Siemiatycze 2017 oraz Prognoza oddziaływania na środowisko - data publikacji 5.05.2017r.


Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Dostawa maszyn komunalnych” – data publikacji 5.05.2017r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uchwały Nr XII/94/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, uchwalonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 października 2000 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 30, poz. 468, zm. z 2002 r. Nr 72, poz. 1450 z 2003 r. Nr 80 poz.1543, z 2004 r. Nr 87, poz..1305, z 2010 r. Nr 109, poz. 1608, z 2014 r. poz., poz. 2632), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 do 30 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze w godzinach od 8-15.

Zakres zmiany planu obejmuje działki lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

1) Czartajew: 145/8, 320/6, 320/7, 317/41;

2) Kłopoty Stanisławy: 7/2, 9.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze o godz. 11.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17 – 300 Siemiatycze, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca   2017 r.

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminasiemiatycze.pl


Wójt Edward Krasowski


OBWIESZCZENIE

DIT-III.7430.35.2016 z dnia 12.04.2017r. OBWIESZCZENIE pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr SI9 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.P R Z E T A R G

Ogłoszenie nr 55251 - 2017 z dnia 2017-03-30r. Siemiatycze: Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem wraz z równaniem i profilowaniem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie  art. 78e ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości  podstawową kwotę dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystyczna liczbę dzieci w tych oddziałach funkcjonujących   na terenie Gminy Siemiatycze obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku:
1.Podstawowa kwota dotacji na dziecko w oddziale przedszkolnym  przy szkołach podstawowych – 6.510,04 zł rocznie, 542,51 zł miesięcznie.
2.Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w wieku do lat 5 – 64 dzieci.

Wójt
Edward Krasowski


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: DOSTAWA UŻYWANEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGOOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - data publikacji 16.03.2017r.


Informacja

o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych – data publikacji 14.03.2017r.


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r.  poz.  2147 z póź. zm.)  o g ł a s z a :
 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiących własność  gminy Siemiatycze.


INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY

z dnia 10 marca 2017 roku na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Siemiatycze w miejscu zamieszkania – data publikacji 13.03.2017 roku.


OBWIESZCZENIE

DIT-III.7430.35.2016 z dnia 7.03.2017r. OBWIESZCZENIE pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr SI9 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Przedotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa łącznika Szkoły Podstawowej w Czartajewie”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.budowa drogi gminnej 109482B Cecele – Korzeniówka Mała” – data publikacji 8.03.2017r.

 


Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uchwała Rady Gminy – data publikacji 27.02.2017r.

P R Z E T A R G

Ogłoszenie nr 30945 - 2017 z dnia 2017-02-23 r. Siemiatycze: DOSTAWA UŻYWANEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGOOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy PZP na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Siemiatycze w miejscu zamieszkania - data publikacji 23.02.2017r.


W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa, także przez obszar województwa podlaskiego, Wydział Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w gospodarstwach. - data publikacji 23.02.2017r.


Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 17.02.2017


Ogłoszenie

Działając na podstawie  art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) Wójt Gminy Siemiatycze podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie informacji publicznej Gminy Siemiatycze,  uchwałę  Nr XVI/114/2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Siemiatycze.

                                                                                                                  Wójt
                                                                                                        Edward Krasowski


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Siemiatyczach informuje, iż w dniu 10 lutego 2017 r. (piątek) o godzinie 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czartajewie ul. Szkolna 4 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu projektowanej drogi krajowej S19.


DIT-III.7430.35.2016 z dnia 18.01.2017r. OBWIESZCZENIE pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr SI9 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


 

OBWIESZCZENIE NR 1/2017 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. o kwalifikacji wojskowej w 2017 r.


OBWIESZCZENIE

DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


O g ł o s z e n i e

Gmina Siemiatycze prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej w sposób następujący:

1) sosna posusz - 50,00 zł. za m3 netto;

2) sosna surowa - 80,00 zł. za m3 netto;

3) brzoza - 110,00 zł. za m3 netto;

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 728 498 439 lub osobiście w UG Siemiatycze pokój nr 5.

Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 11.04.2016r.


Punkt ten mieści się w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88 (budynek Gimnazjum Gminnego) i jest czynny w:
     - poniedziałki w godzinach  8.00 – 12.00,
     - wtorki w godz.  8.00 – 12.00,
     - środy w godz.  11.30 – 15.30,
     - czwartki w godz.  10.00 – 14.00,
     - piątki w godz. 10.00 – 14.00.

 Informacja o realizacji projektu pt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” numer projektu WND-RPPD.05.02.00-20-064/12

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 Gmina  Siemiatycze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.” jest dotowana
na podstawie umowy nr 078/14/B-OZ/AZ-086/DA z dnia czerwiec 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


INFORMACJA

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa  szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleń/seminariów dotyczących gospodarki odpadami - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się wiecej.OGŁOSZENIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU 2013 - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominam, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą (do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 7, tel. (085) 655 28 60 wew. 42 w godzinach urzędowania.

         Wójt
Edward Zaremba


Obwieszczenie dotyczy opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze PolskiUrząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Godziny otwarcia:
- wtorek i czwartek - godz. 12.00-18.00

Do PSZOK przyjmowane są (bezpłatnie) odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiatycze, w tym:

- odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
- odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
- chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- odzież i tekstylia,
- odpady zielone,
- popiół i żużel.

Osoba przekazująca odpady w PSZOK powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siemiatycze.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

 

Podstawę funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach oraz Uchwała Nr XVII/189/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.


Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

– wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA– odc. 4

– wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA – odc. 4

– pilarka STIHL MS 291-1 szt.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, w części z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA  O UZYSKANIU  DOFINANSOWANIA  NA  USUWANIE AZBESTU W 2013 ROKU

        Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 39.680,00 zł. 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze w roku 2013.

                                                                                                    Wójt
                                                                                              Edward Zaremba 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2004-04-21

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2004-04-21