Oświadczenia majatkowe

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2021r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze 2021r.


Oświadczenie majątkowe - Radny Gminy Siemiatycze 2020r. - Jerzy Sadowski


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data wpływu do PUW 01.06.2020r.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze - Boguszewski Adam data wpływu do PUW 21.05.2020r.


Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2020r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze 2020r.


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data wpływu 30.04.2019r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze 2019r.
1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
2. Twarowski Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
3. Borkułak Artur
4. Grzyb Anna
5. Karpiuk Leoncjusz
6. Buchowiec Wiaczesław
7. Kamiński Adam Krzysztof
8. Łuczko Józef
8a. Łuczko Józef - korekta
9. Adamczuk Krzysztof
10. Mędrycki Andrzej
11. Poletyło Zygmunt
12. Kuczyński Adrian Tadeusz
13. Tołwiński Leszek
14. Wilczyńska Grażyna Zofia
15. Umiastowski Filip Roman

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze oraz kierowników jednostek organizacyjnych 2019 r.

1. Aneta Borkułak
2. Cezary Klimaszewski
3. Danuta Piotrowska
4. Joanna Rudnicka
5. Katarzyna Kryńska
6. Teresa Karolczuk


Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta - Teresa Karolczuk za 2018r.

Oświadczenia majątkowe kierownicy i dyrektorzy za 2018r.
1. Barbara Dłuska
2. Barbara Suszyńska
3. Ewa Klepacka
4. Grażyna Jaszczołt
5. Helena Króll
6. Joanna Miłkowska
7. Jolanta Sołomacha
8. Maciej Szewczak
9. Monika Łopuska
10. Paulina Boguszewska
11. Urszula Sfugier
12. Wiesław Klepacki
13. Cezary Klimaszewski


Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data publikacji 2.10.2019r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze na koniec kadencji w 2019r.
1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
2. Twarowski Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
3. Borkułak Artur
4. Grzyb Anna
5. Karpiuk Leoncjusz
6. Buchowiec Wiaczesław
7. Kamiński Adam Krzysztof
8. Łuczko Józef
9. Adamczuk Krzysztof
10. Mędrycki Andrzej
11. Poletyło Zygmunt
12. Kuczyński Adrian Tadeusz
13. Tołwiński Leszek
14. Wilczyńska Grażyna Zofia
15. Umiastowski Roman

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data publikacji 23.01.2019r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze na koniec kadencji w 2018r.
1. Boguszewski Adam
2. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
3. Borkułak Artur
4. Grzyb Anna
5. Karpiuk Leoncjusz
6. Kondraciuk Jan
7. Kubeł Stanisław
8. Łuczko Józef
9. Mańko Jerzy
10. Mędrycki Andrzej
11. Poletyło Zygmunt
12. Stępkowska Agnieszka
13. Tołwiński Leszek
14. Twarowski Łukasz
15. Umiastowski Roman

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data publikacji 2.08.2018r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2017 rok, na dzień 31.12.2017r.
1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze data publikacji 2.08.2018r.
2. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
3. Borkułak Artur
4. Grzyb Anna
5. Karpiuk Leoncjusz
6. Kondraciuk Jan
7. Kubeł Stanisław
8. Łuczko Józef
9. Mańko Jerzy
10. Mędrycki Andrzej
11. Poletyło Zygmunt
12. Stępkowska Agnieszka
13. Tołwiński Leszek
14. Twarowski Łukasz
15. Umiastowski Roman

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 rok, na dzień 31.12.2017 r.
1. Joanna Miłkowska
2. Barbara Suszyńska
3. Grażyna Jaszczołt
4. Urszula Sfugier
5. Wiesław Klepacki
6. Paulina Boguszewska
7. Maciej Szewczak
8. Dariusz Dziedzia
9. Jolanta Zarzecka
10. Helena Król
11. Ewa Klepacka


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data publikacji 7.07.2017r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2016 rok, na dzień 31.12.2016r.
1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze data publikacji 7.07.2017r.
2. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
3. Borkułak Artur
4. Grzyb Anna
5. Karpiuk Leoncjusz
6. Kondraciuk Jan
7. Kubeł Stanisław
8. Łuczko Józef
9. Mańko Jerzy
10. Mędrycki Andrzej
11. Poletyło Zygmunt

Poletyło Zygmunt - sprostowanie - data publikacji 30.10.2017r.

12. Stępkowska Agnieszka
13. Tołwiński Leszek
14. Twarowski Łukasz
15. Umiastowski Roman

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 rok, na dzień 31.12.2016 r.
1. Joanna Miłkowska
2. Barbara Suszyńska
3. Grażyna Jaszczołt
4. Urszula Sfugier
5. Wiesław Klepacki
6. Paulina Boguszewska
7. Maciej Szewczak
8. Dariusz Dziedzia
9. Jolanta Zarzecka
10. Helena Król
11. Ewa KlepackaI N F O R M A C J A

O wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych  Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy Siemiatycze przez radnych i Sekretarz, Skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta.

Zgodnie a art. 24 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446,  poz. 1517)  do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym za 2015 obowiązanych było 29 osób, które złożyły je w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2016r.

W wyniku dokonanej analizy przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy analizy danych zawartych w oświadczeniach  majątkowych należy stwierdzić, że zostały one sporządzone rzetelnie i starannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Stwierdzone podczas analizy nieprawidłowości dotyczyły braku danych bądź niepełnych informacji w 4 oświadczeniach.

Uchybienia dotyczyły określenia przynależności składników majątkowych do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnotą majątkową, wielkości dochodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, przynależności uzyskanych dochodów lub niewypełniania każdej z rubryk. Są to  powtarzające się uchybienia mimo wielokrotnych pouczeń. Składające oświadczenia  zostali poinformowani o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku dokonanej analizy oraz zostali zobligowani do ich wyeliminowania przy składaniu kolejnych oświadczeń.

Urzędy skarbowe, którym zostały przekazane oświadczenia majątkowe do analizy nie stwierdzili żadnych uchybień formalnych.

Po udostępnieniu treści oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej UG nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz, świadczące o zatajeniu lub nieprawdziwych danych w oświadczeniach.

Siemiatycze.31.10.2016r.


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski data publikacji 5.08.2016
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze - Boguszewski Adam data publikacji 5.08.2016

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 rok, na dzień 31.12.2015 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2015 rok, na dzień 31.12.2015 r.

1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze

2. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze

3. Borkułak Artur

4. Grzyb Anna

5. Karpiuk Leoncjusz

6. Kondraciuk Jan

7. Kubeł Stanisław

8. Łuczko Józef

9. Mańko Jerzy

10. Mędrycki Andrzej

11. Poletyło Zygmunt

12. Stępkowska Agnieszka

13. Tołwiński Leszek

14. Twarowski Łukasz

15. Umiastowski Roman


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze - Boguszewski Adam

Dariusz Dziedzia - obecny Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach
Kazimierz Gietek - były Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach
Ewa Daniela Klepacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołwinie
Wiesław Klepacki - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Joanna Miłkowska
Barbara Suszyńska
Grażyna Jaszczołt
Urszula Sfugier
Teresa Karolczuk
Paulina Boguszewska-Morzy
Maciej Szewczak
Kazimierz Gietek
Jolanta Zarzecka
Helena Król
Ewa Klepacka
Alina Ptaszyńska

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2014 rok, na dzień 31.12.2014 r.

1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze

2. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze

Korekta oświadczenia - Pyzowski Dariusz

3. Borkułak Artur

4. Grzyb Anna

5. Karpiuk Leoncjusz

6. Kondraciuk Jan

7. Kubeł Stanisław

8. Łuczko Józef

9. Mańko Jerzy

Korekta oświadczenia - Mańko Jerzy

10. Mędrycki Andrzej

11. Poletyło Zygmunt

12. Stępkowska Agnieszka

Korekta oświadczenia - Stępkowska Agnieszka

13. Tołwiński Leszek

14. Twarowski Łukasz

15. Umiastowski Roman

 

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze - Edward Krasowski

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2014 rok, wg. stanu na dzień złożenia ślubowania na Radnego Rady Gminy Siemiatycze

1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze

2. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze

3. Borkułak Artur

4. Grzyb Anna

5. Karpiuk Leoncjusz

6. Kondraciuk Jan

7. Kubeł Stanisław

8. Łuczko Józef

9. Mańko Jerzy

10. Mędrycki Andrzej

11. Poletyło Zygmunt

12. Stępkowska Agnieszka

13. Tołwiński Leszek

14. Twarowski Łukasz

15. Umiastowski RomanOświadczenie majątkowe Wójta Gminy Siemiatycze na dwa miesiące przed upływem kadencji 2010-2014 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze na dwa miesiące przed upływem kadencji 2010-2014 rok


Sycewicz Andrzej
Leszek Tołwiński
Boguszewski Adam
Kisiel Władysław
Kryński Stanisław
Mantur Marek
Niewiński Łukasz
Orzepowska Grażyna
Protasiuk Mirosława
Pyzowski Dariusz
Romaniuk Walentyn
Stępkowska Agnieszka
Szyszko Władysław

Joanna Pietruczuk

Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Radny

 

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Wójt Gminy Siemiatycze
Sekretarz Gminy Siemiatycze
Skarbnik Gminy Siemiatycze
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Inspektor d/s podatków
Inspektor d/s wymiaru podatków
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Czartajew
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Tołwin
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Szerszenie
Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach


Informacja z analizy oświadczeń majątkowych
Analiza oświadczenia majątkowego złożonego Przewodniczącemu Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2013 rok


Sycewicz Andrzej
Leszek Tołwiński
Boguszewski Adam
Kisiel Władysław
Kryński Stanisław
Madejski Jarosław
Mantur Marek
Niewiński Łukasz
Orzepowska Grażyna
Protasiuk Mirosława
Pyzowski Dariusz
Romaniuk Walentyn
Stępkowska Agnieszka
Szyszko Władysław

Joanna Pietruczuk

Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Radny

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2012 rok

 


Andrzej Sycewicz
Leszek Tołwiński
Boguszewski Adam
Kisiel Władysław
Kryński Stanisław
Madejski Jarosław
Mantur Marek
Młynarczuk Wiaczesław
Niewiński Łukasz
Orzepowska Grażyna
Protasiuk Mirosława
Pyzowski Dariusz
Romaniuk Walentyn
Stępkowska Agnieszka
Szyszko Władysław

Joanna Pietruczuk

Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Radny

 

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

 

Wójt Gminy Siemiatycze
Sekretarz Gminy Siemiatycze
Skarbnik Gminy Siemiatycze
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Inspektor d/s księgowości podatkowej
Inspektor d/s podatków
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Czartajew
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Tołwin
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Szerszenie
Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2011 rok

 

Andrzej Sycewicz
Leszek Tołwiński
Boguszewski Adam
Kisiel Władysław
Kryński Stanisław
Madejski Jarosław
Mantur Marek
Młynarczuk Wiaczesław
Niewiński Łukasz
Orzepowska Grażyna
Protasiuk Mirosława
Pyzowski Dariusz
Romaniuk Walentyn
Stępkowska Agnieszka
Szyszko Władysław
Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

 

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

 

Wójt Gminy Siemiatycze
Sekretarz Gminy Siemiatycze
Skarbnik Gminy Siemiatycze
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Inspektor d/s księgowości podatkowej
Inspektor d/s podatków
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Czartajew
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Kłopoty-Bujny
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Tołwin
Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Szerszenie
Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2006-08-03

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-06-10

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2006-08-03