Rada Gminy Siemiatycze

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Siemiatycze

Skład Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokoły z sesji Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Protokoły z sesji Komisji Spraw Społecznych

Protokoły z sesji Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Protokoły z sesji Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na II Sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na XII Sesji w dniu 27 grudnia 2019 rokuwykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na III Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na IV Sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na V Sesji w dniu 22 marca 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na VI Sesji w dniu 30 kwietnia 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na VII Sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na VIII Sesji w dniu 6 września 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na IX Sesji w dniu 3 października 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na X Sesji w dniu 30 października 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na XI Sesji w dniu 25 listopada 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na XII Sesji w dniu 27 grudnia 2019 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na XIII Sesji w dniu 10 lutego 2020 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na XIV Sesji w dniu 30 marca 2020 roku

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze na XV Sesji w dniu 18 czerwca 2020 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2018-11-13

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2003-09-17

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2003-09-17