Ochrona środowiska

Baza danych ooś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ.


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - data publikacji 8.03.2017r.


 

Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2014 r.

Poziomy recyklingu 2017

Poziomy recyklingu 2016

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Siemiatyczach

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Siemiatycze nie przyjęła obowiązku gospodarowania odpadami na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Oznacza to, iż od 1 lipca 2013r. to właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów zgodnie z normą obowiązującą wg regulaminu.

2. Skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniu terenów przyległych do nieruchomości, odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej.

3. Selektywnego gromadzenia odpadów.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są w sposób indywidualny na podstawie indywidualnie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, a w szczególności poprzez:

- zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

- udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Obowiązują następujące normy:

-   dla szkół i przedszkoli – 2 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika;

-   dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej – 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na lokal;

-   dla punktów gastronomicznych – 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

-   dla internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki – 15 litrów na jedno łóżko;

-   dla działek rekreacyjnych zabudowanych domkami letniskowymi – 30 litrów na każdą działkę w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, poza tym okresem –

10 litrów na każdą działkę;

-   dla punktów gastronomicznych poza lokalem – co najmniej 1 pojemnik

120 litrów;

- dla ogródków działkowych – 20 litrów na każdą działkę w okresie od

1 kwietnia do 31 października, poza okresem - 5 litrów na każdą działkę.

Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną ilość pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

Wykaz firm, z którymi można zawierać umowy, znajduje się w

Urzędzie Gminy Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 35

lub pobierz TUTAJ w wersji elektronicznej - Wykaz przedsiębiorców którzy uzyskali wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Siemiatycze rejestru działalności regulowanej z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawierać umowy na odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych.

Znak sprawy Tytuł sprawy
RG.6220.14.2017.JM

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze - dnia 30 marca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rogawka VI zlokalizowanego na działce nr 308/3, obręb 0032 Rogawka, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki - data publikacji 4.04.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rogawka VI" zlokalizowanego na działce nr 308/3, obręb 0032 Rogawka, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki - data publikacji 14.03.2018


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Rogawka VI" zlokalizowanego na działce nr 308/3, obręb 0032 Rogawka, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki - data publikacji 4.01.2018

RG.6220.7.2017.JM

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zawiadomieniu, że dnia 19 maja 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B - data publikacji 23.05.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B” - data publikacji 20.04.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B” - data publikacji 5.04.2017r. 

RG.6220.6.2017.JM

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".

RG.6220.2.2017.JM

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze zawiadamiające, że dnia 10 maja 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie został zebrany pełen materiał dowodowy w toczącym się postepowaniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie zostało wydane postanowienie odstępujące od obowiązku przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko.

Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie”, do dnia 14 kwietnia 2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze, że Wójt Gminy Siemiatycze pismem z dnia 14 lutego 2017r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej to jest projektu wykonawczego i budowlanego na przebudowę drogi krajowej 62 w miejscowości Słochy Annopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej to jest projektu wykonawczego i budowlanego na przebudowę drogi krajowej 62 w miejscowości Słochy Annopolskie.

RG.6220.18.2016.JM

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025

Prognoza do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemiatycze

RG.6220.11.2016

Obwieszczenie, że została wydana decyzja znak: RG.6220.11.2016.JM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o zakończeniu postepowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109482B Cecele – Korzeniówka Mała o łącznej powierzchni ok. 2,47 ha.”

Obieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawiadamiam, że w dniu 16.08.2016r. w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Gminę Siemiatycze przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 109482B Cecele – Korzeniówka Mała o łącznej powierzchni ok. 2,47 ha”, Wójt Gminy Siemiatycze wydał postanowienie znak: RG. 6220.11.2016.JM w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

RG.6220.7.2015

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku nr 408.92/F-1/6/16 z dnia 20.05.2016r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Postanowienie, postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu wydania opinii przez organy uzgadniające.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wstąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Siemiatycze.”

RG.6220.4.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali w zakładzie Pronar w Siemiatyczach, w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze na działce goed. 46.

Postanowienie dotyczące  postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali w zakładzie Pronar w Siemiatyczach, w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze na działce goed. 46.

RG.6220.2.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa - rekultywacja rolniczej drogi dojazdowej wraz z budową zjazdów na gruntach wsi Tołwin obejmująca działkę nr 182 - Etap II w km rob. 0+980 -2+397" o powierzchni około 1,275 ha

RG.6220.1.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew".

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew".

RG.6220.3.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  i eksploatacji instalacji do produkcji wyrobów betonowych z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych w miejscowości Siemiatycze- Stacja, gmina Siemiatycze, na działce nr geod. 49.

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji instalacji do produkcji wyrobów betonowych z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych w miejscowości Siemiatycze-Stacja, gmina Siemiatycze, na działce nr geod. 49.

RG.6220.2.2014

Obwieszczenie/zawiadomienie że w dniu 15.09.2014r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765,00 mb”.

RG.6220.9.2013

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. inwestycji pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Rogawka" położonego w miejscowości Rogawka, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie na działkach nr ewidencyjnych: 259/2, 260/3, 260/4, 260/5, 262/1, 262/2 oraz części działek 261/1 i 261/2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Rogawka" położonego w miejscowości Rogawka, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie na działkach nr ewidencyjnych: 259/2, 260/3, 260/4, 260/5, 262/1, 262/2 oraz części działek 261/1 i 261/2.

RG.6220.1.2013

Obieszczenie o wydaniu postanowienia dot. inwestycji np. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej

Zawiadomienie o możliwości zapoznania  się z aktami sprawy np. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej

Zawiadomienie, że zotała wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dot. inwestycji np. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej

RG.6220.12.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109513B.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109513B.

Obwieszczenie, że w dniu 11.12.2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109513B.

RG.6220.11.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie, że w dniu 10.12.2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 109515: Kłopoty Bańki - Moczydły o długości 798+325 (łącznie 1123mb)"

RG.6220.9.2012

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska odpadów zawierających azbest zlokalizowanego w miejscowości Kułygi, gmina Siemiatycze na działkach nr geod. 228, 230 i 231."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających.

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

RG.6220.5.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości 0,610 km (łączna powierzchnia ok. 0,549 ha) zlokalizowanej na działkach nr geod. 393 i 407, położonych na gruntach wsi Wólka Nadbużna, gmina Siemiatycze w obszarze Natura 2000.
RG.6220.5.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B".
RG.6220.4.2011 Zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego użytkowanego jako skład maszyn i urządzeń rolniczych z zapleczem mieszkalnym na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr geod. 52/4 położonej na gruntach wsi Słochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, został zebrany pełny materiał dowodowy.
RG.6220.5.2011 Zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B"
RG.6220.5.2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Dobre drogi poprawą bezpieczeńśtwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B"
RG.6220.5.2011 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B"
RG.7624-10/10 Obwieszczenie o   wydaniu decyzji  środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie drogi gminnej nr 109477B Baciki Bliższe  o łącznej powierzchni około 0,28 ha zlokalizowanej na terenie gminy Siemiatycze.
RG.7624-10/10 Obwieszczenie o wydaniu postanoweienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko.
RG. 7624-9/10 Obwieszczenie umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
RG. 7624-7/10 Obwieszczenie umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pod nazwą "Bug rajem dla turysty".
RG. 7624-7/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pt. "Bug rajem dla turysty"
RG. 7624-4/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji  środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wierceń Duży, Wierceń Duży – Wyromiejki – Czartajew”
RG. 7624-4/10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą  „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wierceń Duży, Wierceń Duży – Wyromiejki – Czartajew” na środowisko
RG. 7624-4/10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zadania pod nazwą: „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wierceń Duży, Wierceń Duży – Wyromiejki – Czartajew”.
RG. 7624-2/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w  dniu 25 marca 2010r. znak: RG.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1782B Anusin – Olendry  w km roboczym 0+000 –2+230
RG. 7624-2/10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
RG. 7624-2/10 Zawiadomienie, że na wniosek Zarządu Powiatu w Siemiatyczach z dnia 10.02.2010 r. Wójt Gminy Siemiatycze  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1782B Anusin  - Olendry w km roboczym 0+000 – 2+230.
RG. 7624-1/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej znak: RG.7624-1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1720B droga 690 – Kułygi - Krasewice w km roboczym 0+000 – 1+790
RG. 7624-1/10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
RG. 7624-1/10 Zawiadamienie,  że  na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach z dnia 10.02.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1720B droga 690 Kułygi – Krasewice  w km roboczym 0+000–1+790 położonej na terenie  gminy Siemiatycze.

 

Karty informacyjne 2015 rok od 1 do 9

Karty informacyjne 2016 rok od 1 do 3
 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami i wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Siemiatycze.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wer. 2 - WZÓR

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wer. 2

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Centrum informacji o środowisku - wykaz kart

Informacja o realizacji projektu pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Obwieszczenie w związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykaz punktów utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2012-2016.

PGO Siemiatycze aktualizacja

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gminy Siemiatycze

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałajacych PRONAR.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PRONAR.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przebudow_352 drogi 1761B.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach drogi powiatowej 1731B i 1732B.


Wykaz firm specjalizujących się w zbieraniu i transporcie odpadów azbestowych

Informacja o rodzaju i miejscach występowania azbestu na terenie gminy

Formularze, wnioski dot. azbestu

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym.

 

Wykaz miejsc i podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów.

 

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku u jego ochronie

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY SIEMIATYCZE NA LATA 2007 – 2032

 

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska gminy Siemiatycze w latach 2009-2010

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE - październik 2012

 

Program Ochrony Środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
 

Obwieszczenie dot. Programu Ochrony Środowiska Gminy Siemiatycze data publikacji 10.12.2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Moczulska

Data wytworzenia: 2016-07-08

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2007-06-18

Data modyfikacji: 2018-09-11

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2007-06-18