Ogłoszenia i przetargi

Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 7 maja 2021r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem nieruchomości w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytułowanym we wsi Baciki Średnie. - data publikacji 07.05.2021r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) ogłasza: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 06.05.2021r.


Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 23.04.2021r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej w m. Siemiatycze - data publikacji 24.04.2021r.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Wojewoda Podlaski zawiadamia, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad — właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Żabickiego, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 19 polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ul. Białostockiej i Ciechanowieckiej oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości. - data publikacji 7.04.2021r.


Informacja o wyniku postępowania usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gm. Siemiatycze”. - data publikacji 25.03.2021r.


Zarządzenie nr 138/2021 z dnia 24 marca 2021r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna - data publikacji 25.03.2021r.


ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji 12.03.2021
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gm. Siemiatycze”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w następujących specjalności: elektrycznej. - data publikacji 12.03.2021


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) ogłasza:
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 12.03.2021r.


INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 06.03.2021r. PONOWNIE CZYNNY JEST PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH)
PSZOK OTWARTY JEST W KAŻDĄ SOBOTĘ
W GODZINACH: 8:00 – 12:00


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO
z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wydania postanowienia do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski o długości 1968,00m, położonej w gminie Siemiatycze - data publikacji 01.03.2021r.


ZARZĄDZENIE NR 130/2021 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE wraz z wykazem z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Siemiatycze-Stacja na rzecz - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego, stanowiącego zwiększenie kapitału zapasowego.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy zadania „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu Gminy Siemiatycze.” - data publikacji 03.02.2021r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO z dnia 26.01.2021 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam że w dniu 26 stycznia 2021 r. wydana została decyzja Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: na rozbudowie drogi gminnej Nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski o długości 1968,00m, położonej w gminie Siemiatycze, która obejmuje m. in. wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej szer. 5,5m, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, wykonane poboczy i gazdów na działki z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, szer. poboczy 1,00m, wykonanie rozjazdów bitumicznych na drogi gminnej i dojazdowe, ustawienie barier energochłonnych na przepustach pod drogą, wykonanie budowy 3 szt. nowych przepustów fi 60cm pod drogą przy zastosowaniu rur PEHD (z możliwością zastosowania rur betonowych i suchych półek), wykonanie rur fi 40 cm pod zjazdami z rur PEHD, wykonanie odwodnienia oraz zatwierdziła podział nieruchomości. - data publikacji 28.01.2021r.


Zapytanie ofertowe
Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu Gminy Siemiatycze.” Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). - data publikacji 18.01.2021r.


Sprostowanie wysokości podstawowej kwoty dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez Gminę Siemiatycze - data publikacji 12.01.2021r.


Sprostowanie wysokości podstawowej kwoty dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dotowanego przez Gminę Siemiatycze - data publikacji 12.01.2021r.


Ogłoszenie
Wójt Gminy Siemiatycze, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029), podaje do publicznej wiadomości wysokość podstawowej kwoty dotacji na dziecko w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach oraz statystyczną liczbę dzieci w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach według stanu na 30.09.2019 r., obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku - data publikacji 8.01.2021r.


Ogłoszenie
Wójt Gminy Siemiatycze, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029), podaje do publicznej wiadomości wysokość podstawowej kwoty dotacji na dziecko dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystyczną liczbę dzieci w tych oddziałach funkcjonujących na terenie Gminy Siemiatycze, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku - data publikacji 8.01.2021r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE W 2021 ROKU” data publikacji 21.12.2020r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 09.12.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 5 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2363 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Siemiatycze. - data publikacji 18.12.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Na podst. art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE W 2021 ROKU” data publikacji 18.12.2020r.


Do wszystkich Wykonawców pisemnego przetargu ofertowego. Dot.: przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 004 - data publikacji 17.12.2020r.


Zapytanie ofertowe
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Nazwa zadania: Usługi geodezyjne na potrzeby zadań Gminy Siemiatycze w roku 2021r. - data publikacji 16.12.2020r.


Ogłoszenie nr 764830-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Gmina Siemiatycze: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE W 2021 ROKU”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 10.12.2020r.


Wójt Gminy Siemiatycze ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ - data publikacji 9.12.2020r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE W 2021 ROKU” - data opublikowania 9.12.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE W 2021 ROKU” - data publikacji 08.12.2020r.


ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski — Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. - data publikacji 08.12.2020r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Numer sprawy:    Fn.271.14.2020 Nazwa zadania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 250.000,00 zł” - data publikacji 4.12.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: Fn.271.14.2020 Nazwa zadania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 250.000,00 zł” - data publikacji dn. 01.12.2020r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO
z dnia 26 listopada 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z wniesionym wnioskiem Zgodnie z art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze z dnia 2020-10-07r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski o długości 1968,00m, położonej w gminie Siemiatycze. - data publikacji dn. 01.12.2020r.


Obwieszczenie - Zawiadomienie
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Siemiatycze stosownie do treści przepisu art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czeiwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256)
zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej Nr 19 polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ul. Białostockiej i Ciechanowieckiej, dot. odcinka budowy kładki pieszo-rowerowej oraz dojazdów w postaci ścieżki pieszo-rowerowej na łącznym odcinku ok. 100 m (po 50 m z każdej strony). - data publikacji 26.11.2020r.


Gmina Siemiatycze: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE W 2021 ROKU” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 25.11.2020r.


Ogłoszenie nr 612794-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.
Gmina Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 250.000,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 19.11.2020r.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowie drogi krajowej Nr 19 polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ul. Białostockiej i Ciechanowieckiej, dot. odcinka budowy kładki pieszo-rowerowej oraz dojazdów w postaci ścieżki pieszo- rowerowej na łącznym odcinku ok. 100 m (po 50 m z każdej strony), Wójt Gminy Siemiatycze dnia 16.11.2020r. 


Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dotowanego przez Gminę Siemiatycze - data publikacji 6.11.2020


Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez Gminę Siemiatycze - data publikacji 6.11.2020


PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEMIATYCZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - data publikacji 04.11.2020r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) ogłasza: Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 02.11.2020r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 23.10.2020r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13 + 1 ) z miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” - data publikacji 22.20.2020r. 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata, pomocy logopedycznych, teatralnych, plastycznych, dydaktycznych, pomocy do nauki kodowania oraz zabawek do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach i OWP w Czartajewie". - data publikacji 20.10.2020r.


Informacja z otwarcia ofert
Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13 + 1 ) z miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” - data publikacji 19.10.2020r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm. .) ogłasza: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Słochy Annopolskie , stanowiącej własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 12.10.2020r.


 Ogłoszenie nr 595294-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.
Gmina Siemiatycze: Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13+1 ) z miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy data publikacji 09.10.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata, pomocy logopedycznych, teatralnych, plastycznych, dydaktycznych, pomocy do nauki kodowania oraz zabawek do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach i OWP w Czartajewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - data publikacji 7.10.2020r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępwania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13 + 1 ) z miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” - data publikacji 7.10.2020r.


Informacja z otwarcia ofert
Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13 + 1 ) z miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” - data publikacji 30.09.2020r.


Ogłoszenie nr 590537-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.
Gmina Siemiatycze: Zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata, pomocy logopedycznych, teatralnych, plastycznych, dydaktycznych, pomocy do nauki kodowania oraz zabawek do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach i OWP w Czartajewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - data publikacji 29.09.2020r.


ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Kioski — Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury ” nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. - data publikacji 28.09.2020r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku przy ścieżce edukacyjno - przyrodniczej na terenie miejscowości Wólka Nadbużna w formule zaprojektuj i wybuduj" - data publikacji 18.09.2020r.


Ogłoszenie nr 586130-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.
Gmina Siemiatycze: Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13+1 ) z miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) ogłasza: Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. - data publikacji dn. 11.09.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Gminy w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88" - data publikacji 04.09.2020r.


Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - data publikacji 1.09.2020r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) ogłasza: Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 28.08.2020r.


Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 27 czerwca 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Słochy Annopolskie - data publikacji 28.08.2020r.


Informacja z otwarcia ofert
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku przy ścieżce edukacyjno - przyrodniczej na terenie miejscowości Wólka Nadbużna w formule zaprojektuj i wybuduj" - data publikacji 27.08.2020r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 21.08.2020r.


Ogłoszenie nr 576612-N-2020 z dnia 2020-08-20 r. Gmina Siemiatycze: Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Gminy w Siemiatyczach , ul. Tadeusza Kościuszki 88,OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - data publikacji 20.08.2020r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
„Remont budynku przy ścieżce edukacyjno - przyrodniczej” na terenie miejscowości Wólka Nadbużna” - data publikacji 12.08.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RG.271.9.2020. Nazwa zadania: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+, w Ogrodnikach" - data publikacji 27.07.2020r.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302t.j.), w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wojewoda Podlaski zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21.07.2020 r. znak: AB-IV.747.3.2020.NK, z urzędu zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w stosunku do ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego znak AB-IV.747.2.2.2019.NK z dnia 17 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu „Hołowczyce” z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska Litwa) w zakresie: budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska Litwa) w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego, odcinek nr 2, powiaty: siemiatycki i wysokomazowiecki”, do czasu wydania przez właściwy organ- Ministra Rozwoju ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.04.2019 r. - data publikacji 27.07.2020r.


Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 22 lipca 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Słochy Annopolskie stanowiącej własność Gminy Siemiatycze na rzecz „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SP. z o.o.”, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego kapitał zapasowy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) ogłasza: Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 20.07.2020r.


Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 15 lipca 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna - data publikacji 15.07.2020r.


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, i art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, z późn. zm.), - data publikacji 15.07.2020r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. .) ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność Gminy Siemiatycze. - data publikacji 13.07.2020r.


Ogłoszenie nr 560862-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.
Gmina Siemiatycze: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+ w Ogrodnikach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 10.07.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE "Usuwanie folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag" - data publikacji 24.06.2020r.


WÓJT GMINY SIEMIATYCZE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego LAND ROVER o numerze rejestracyjnym: BSI 9C50 - data publikacji 16.06.2020r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l, art. 38 ust. 1, art. 39 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) ogłasza: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiącą własność gminy Siemiatycze. 1/ Nieruchomość położona w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczona numerem geod. 456/42 o powierzchni 491 m2 - Księga Wieczysta BI3P/00007632/4. - data publikacji 15.06.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE "Usuwanie folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag" - data publikacji 09.06.2020r.


Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna - data publikacji 08.06.2020r.


Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 28 maja 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze wraz z wykazem nieruchomości - data publikacji 28.05.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Układanie kostki brukowej i innych materiałów betonowych wraz z korytowaniem i podbudową na parkingu Urzędu Gminy Siemiatycze." - data publikacji 18.05.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Układanie kostki brukowej i innych materiałów betonowych wraz z korytowaniem i podbudową na parkingu Urzędu Gminy Siemiatycze.” - data publikacji 08.05.2020r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch średnich oraz dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem 4 x 4 w ramach projektu pn. ..Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16 - data publikacji 07.05.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy „Wykonanie wiaty przy ul. Tadeusza Kościuszki 88 w Siemiatyczach” - data publikacji 05.05.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RG.271.7.2020. Nazwa zadania: „Dostawa krawężników, obrzeży oraz galanterii betonowej” - data publikacji 05.05.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RG.271.7.2020. Nazwa zadania: „Dostawa krawężników, obrzeży oraz galanterii betonowej” - data publikacji 30.04.2020r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy „ Wykonanie wiaty edukacyjnej w miejscowości Tołwin” - data publikacji 29.04.2020r.


Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie I części zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch średnich oraz dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem 4x4 w ramach projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Trans granicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16 - data publikacji 28.04.2020r.


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wiaty przy ul. Tadeusza Kościuszki 88 w Siemiatyczach – data publikacji 24.04.2020r.


Ogłoszenie nr 533963-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.
Gmina Siemiatycze: Układanie kostki brukowej i innych materiałów betonowych wraz z korytowaniem i podbudową na parkingu Urzędu Gminy Siemiatycze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 533879-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.
Gmina Siemiatycze: Dostawa krawężników, obrzeży oraz galanterii betonowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4. Pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia: Wykonanie wiaty edukacyjnej w miejscowości Tołwin – data publikacji 20.04.2020r.


Informacja z otwarcia ofert
dotyczy:  Dostawa dwóch średnich oraz dwóch lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 Polska-Siemiatycze: Wozy strażackie 2020/S 047-110408 - identyfikator postępowania: 216eefff-7cf3-4b36-8872-6284f4048e0c - data publikacji 9.04.2020r.
Informacja o zamiarze likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach, zlokalizowanej w Czartajewie oraz przeniesienia siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej do Czartajewa - dn. 27.02.2020r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
Zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) Wojewoda Podlaski zawiadamia o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie decyzji z dnia 28.01.2020 r. znak: DOA.7110.485.2019.KKR, która utrzymała w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 120/2019 z dnia 11.10.2019 r. znak: AB-1.7840.6.45.2019. OW, zatwierdzającą projekt budowlany - data publikacji dn. 25.02.2020r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302t.j.) niniejszym zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. znak: AB-IV.747.3.2020.NK wznowił postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marka Lachowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego nr AB-IV.747.2.2.2019.NK z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy między systemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna- granica RP-LT (Polska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego , odcinek nr 2, powiaty siemiatycki i wysokomazo wiecki - data publikacji 21.02.2020r.


Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 18 lutego 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna wraz z wykazem nieruchomości - data publikacji 20.02.2020r.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” - data publikacji 20.02.2020r.

Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dotowanego przez Gminę Siemiatycze


Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez Gminę Siemiatycze


Ogłoszenie nr 508197-N-2020 z dnia 2020-01-31 r.
Gmina Siemiatycze: Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Rogawka wraz z wykazem nieruchomości - data publikacji 27.01.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Na podst. art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SIEMIATYCZE” - data publikacji 24.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zapytania ofertowego na wykonania zadania „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu Gminy Siemiatycze” - data publikacji 23.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju napędowego do siedziby zamawiającego" - data publikacji 21.01.2020r.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RG.271.1.2020. Nazwa zadania:    "DOSTAWA OLEJU
NAPĘDOWEGO DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO" - 20.01.2020r.


Budowa międzysysłemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługil łj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)", ponadto Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazuje aktualne najistotniejsze informacje o przedmiotowej inwestycji. - data publikacji 17.01.2020r.


Ogłoszenie nr 502354-N-2020 z dnia 2020-01-13 r. Gmina Siemiatycze: "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Siemiatycze" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 13.01.2020r.


Ogłoszenie nr 501872-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.  Gmina Siemiatycze: dostawa oleju napędowego do siedziby zamawiającegoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zapytanie ofertowe
Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku z terenu Gminy Siemiatycze.” Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. - data publikacji 8.01.2020


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ''Dostawa wyposażenia meblowego, zabawek i wyposażenia kuchni na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze", zadanie 3 „Zakup wyposażenia kuchni do Żłobka Gminy Siemiatycze”. - data publikacji 24.12.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ''Dostawa wyposażenia meblowego, zabawek i wyposażenia kuchni na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze", zadanie 2 „Zakup zabawek do Żłobka Gminy Siemiatycze”. - data publikacji 24.12.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ''Dostawa wyposażenia meblowego, zabawek i wyposażenia kuchni na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze", zadanie 1 „Zakup wyposażenia meblowego do Żłobka Gminy Siemiatycze”. - data publikacji 24.12.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa wyposażenia meblowego, zabawek i wyposażenia kuchni na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze." - 17.12.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.l i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbuźna, stanowiących własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 9.12.2019


Ogłoszenie nr 633407-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.
Gmina Siemiatycze: Dostawa wyposażenia meblowego, zabawek i wyposażenia kuchni na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 6.12.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: FN.271.13.2019 Nazwa zadania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.750.000,00 zł." - data publikacji 6.12.2019


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. uprzejmie informuje, że realizowana przez nas inwestycja pn.: "Budowa mlędzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do Jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł I tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)", uzyskała już wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne, w tym :
a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - 06.12.2018r.
b) komplet (5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - w okresie 14.02. - 17.04. 2019r.
c) komplet (7) decyzji o pozwoleniu na budowę - w okresie 05.09 - 06.11.2019r.
co dla przedmiotowej inwestycji pozwoliło zakończyć ważny etap projektowania. - data publikacji 5.12.2019


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: FN.271.13.2019 Nazwa zadania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.750.000,00 zł." - data publikacji 5.12.2019


OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej k.p.a.), art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania że w dniu 26 listopada 2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania na wniosek Żwirowni Siemiatycze Sp. z o. o., ul. Stodolna 7, 21-560 Międzyrzec Podlaski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Siemiatycze (po rozszerzeniu granic udokumentowania), położonego na gruntach miejscowości Anusin i Siemiatycze, gmina i miasto Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. Podlaskie). - data publikacji 29.11.2019r.


Ogłoszenie nr 627608-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.
Gmina Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.750.000,00 PLN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 26.11.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania na: Realizację dostawy i montażu elementów małej architektury na potrzeby Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach i OWP SP Tołwin - data publikacji 22.11.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania na realizację: Dostawy zabawek do ośrodka wychowania przedszkolnego w Tołwinie i Siemiatyczach - data publikacji 21.11.2019r.


Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 14 listopada 2019 Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Anusin wraz z wykazem nieruchomości - data publikacji 15.11.2019r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania na realizację „Dostawy zabawek do ośrodka wychowania przedszkolnego w Tołwinie i Siemiatyczach". - data publikacja 15.11.2019r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7840.6.45.2019.OW
„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)” - data publikacji 15.11.2019r.

Zapytanie ofertowe
               Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy i montażu elementów małej architektury na potrzeby  Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach oraz  OWP Szkoły Podstawowej w Tołwinie. Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. - data publikacji 21.10.2019


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - data publikacji 12.09.2019
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.


Informacja z sesji otwarcia ofert zadanie: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - data publikacji 02.09.2019r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 29.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 39, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej , dł. 210 mb, zlokalizowanej na działce o nr geod. 139 w miejscowości Turna Mała. - data publikacji 29.08.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 39, 17-300 Siemiatycze, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej , dł. 210 mb, zlokalizowanej na działce o nr geod. 139 w miejscowości Turna Mała. - data publikacji
16.08.2019r.


Ogłoszenie nr 586370-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.
Gmina Siemiatycze: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych - data publikacji 14.08.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych - data publikacji 13.08.2019r.


Ogłoszenie nr 578713-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.Gmina Siemiatycze: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - data publikacji 25.07.2019
Ogłoszenie nr 578718-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.Gmina Siemiatycze: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznejOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 25.07.2019r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaInformacja z sesji otwarcia ofert

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze - data publikacji 16.07.2019r.


Odpowiedź na zapytanie i przedłużenie terminu składania ofert "Realizacja wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie” - data publikacji 18.07.2019r.

Zapytanie ofertowe
               Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na „Realizację wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie”. Zamówienie jest współfinansowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. - data publikacji 12.07.2019r.


Ogłoszenie nr 569834-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.
Gmina Siemiatycze: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa używanego ciągnika rolniczego - data publikacji 3.07.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o wartości poniżej 30000 Euro.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze - data publikacji 01.07.2019r.


Szukamy działek pod farmy fotowoltaiczne! Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:
✓ Powierzchnia działki min. 2 ha,
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione,
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
✓ brak MPZP
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody,
✓ brak rowów melioracyjnych
✓ linia energetyczna SN do 500 m
Oferujemy: atrakcyjny czynsz dzierżawy (9 tys. zł/ ha/rok) oraz umowę dzierżawy na okres 25 lat. KONTAKT tel. 574 192 016, 570 114 217 biuro@corepv.pl


Informacja z sesji otwarcia ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy RG.271.5.2019 nazwa zadania: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych". - data publikacji 05.06.2019


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego
gminy Siemiatycze oraz sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 31.05.2019


Ogłoszenie nr 549879-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.
Gmina Siemiatycze: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 21.05.2019


Ogłoszenie
Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia o udostępnieniu do wglądu właścicielom nieruchomości objętych planowaną inwestycją załączników graficznych do decyzji wydanej przez Wojewodę Podlaskiego dnia 17 kwietnia 2019r. znak: AB-IV.747.2.2.2019.NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. przedsięwzięcia „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznie gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa) - data publikacji 14.05.2019


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 w ramach projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz
poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16 - data publikacji 8.05.2019


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji AB-IV.747.2.2.2019.NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji - dn. 25.04.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem wraz z równaniem i profilowaniem. – data publikacji 24.04.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odnowa nawierzchni dróg gminnych.” – data publikacji 23.04.2019r.

Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczy zadania pn. Odnowa nawierzchni dróg gminnych - dn. 04.04.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczy zadania pn. "Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi." - data publikacji 3.04.2019


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie międzysystemowego gazociągu - data publikacji 28.03.2019


Ogłoszenie nr 527154-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Gmina Siemiatycze: Odnowa nawierzchni dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 19.03.2019


Ogłoszenie nr 526997-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.
Gmina Siemiatycze: Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Siemiatycze poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - data publikacji 19.03.2019


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .)  o g ł a s z a : Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze. - data publikacji 12.03.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy Polska-Siemiatycze: Wozy strażackie 2019/S 038-085136 - identyfikator postępowania: dbb93b57-6e32-4354-b92b-63776f6ea12e - data publkacji 22.02.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze. - data publikacj 15.02.2019r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem projektu Fundacją Pro Anima zaprasza do udziału w Projekcie „Ku lepszej przyszłości”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Cel główny projektu:
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób (4K, 6M) zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze w województwie Podlaskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych w okresie do końca II 2020 r.
Grupa docelowa:
10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina wiejska Siemiatycze w województwie podlaskim, a także osoby bierne zawodowo bądź nieposzukujące pracy.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 29.02.2020 r. - data publikacji 8.02.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze - data publikacji 07.02.2019


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi zebranymi w sprawie wszczętej w dniu 25.10.2018r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253 reprezentowanego przez Pełnomocnika Pawła Sietejko dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze. - data publikacj 31.01.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 25.01.2019.r znak DIT-III.7440.23.2018, zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa)" oraz postanowienie z dnia 25.01.2019r., znak DIT-III.7440.23.2018 o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. - data publikacji 31.01.2019r.


Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze - data publikacji 30.01.2019r.


Obwieszczenie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność skutecznego poinformowania stron postępowania o zebranym materiale w sprawie – data publikacji 18.01.2019r.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze – data publikacji 14.01.2019r.


Ogłoszenie nr 503172-N-2019 z dnia 2019-01-14 r. Gmina Siemiatycze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .) 
o g ł a s z a :  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Anusin , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze.
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geodezyjnym 247/1 o pow. 0,1765 ha posiadająca KW BI3P/00030715/0 położona w obrębie wsi Anusin - data publikacji 11.01.2019r.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Siemiatycze - data publikacji 31.12.2018


Obwieszczenie
zawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”. - data publikacji 28.12.2018r.


Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze, – data publikacji 14.12.2018r.


Obwieszczenie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B, ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko – data publikacji 14.12.2018r.


OBWIESZCZENIE

DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


O g ł o s z e n i e

Gmina Siemiatycze prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej w sposób następujący:

1) sosna posusz - 50,00 zł. za m3 netto;

2) sosna surowa - 80,00 zł. za m3 netto;

3) brzoza - 110,00 zł. za m3 netto;

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 728 498 439 lub osobiście w UG Siemiatycze pokój nr 5.

Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 11.04.2016r.


Punkt ten mieści się w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88 (budynek Gimnazjum Gminnego) i jest czynny w:
     - poniedziałki w godzinach  8.00 – 12.00,
     - wtorki w godz.  8.00 – 12.00,
     - środy w godz.  11.30 – 15.30,
     - czwartki w godz.  10.00 – 14.00,
     - piątki w godz. 10.00 – 14.00.

 Informacja o realizacji projektu pt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” numer projektu WND-RPPD.05.02.00-20-064/12

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 Gmina  Siemiatycze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.” jest dotowana
na podstawie umowy nr 078/14/B-OZ/AZ-086/DA z dnia czerwiec 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


INFORMACJA

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa  szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleń/seminariów dotyczących gospodarki odpadami - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się wiecej.OGŁOSZENIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU 2013 - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominam, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą (do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 7, tel. (085) 655 28 60 wew. 42 w godzinach urzędowania.

         Wójt
Edward Zaremba


Obwieszczenie dotyczy opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze PolskiUrząd Gminy Siemiatycze informuje, że został otwarty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Ciechanowieckiej 23 (Siemiatycze, baza MPO).

Godziny otwarcia:
- wtorek i czwartek - godz. 12.00-18.00

Do PSZOK przyjmowane są (bezpłatnie) odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiatycze, w tym:

- odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
- odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
- chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- odzież i tekstylia,
- odpady zielone,
- popiół i żużel.

Osoba przekazująca odpady w PSZOK powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siemiatycze.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

 

Podstawę funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach oraz Uchwała Nr XVII/189/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.


Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

– wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA– odc. 4

– wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA – odc. 4

– pilarka STIHL MS 291-1 szt.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, w części z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w części ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

 


INFORMACJA  O UZYSKANIU  DOFINANSOWANIA  NA  USUWANIE AZBESTU W 2013 ROKU

        Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 39.680,00 zł. 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze w roku 2013.

                                                                                                    Wójt
                                                                                              Edward Zaremba 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2004-04-21

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-05-07

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2004-04-21