Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 75/2016
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 17 marca 2016 r.
Informacja o stanie mienia Gminy Siemiatycze


Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:
- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki
Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 273 działek o pow. 1098857 m2.
Mienie Gminne jest oddawane w najem, w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły w zakresie powierzonego im majątku.
Nadzór administracyjny nad majątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W
zarządzie szkół znajduje się 12 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mieście
Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 62495 m2.
143 działek o pow. 736134 m2 stanowią głównie kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny. ppoż,
działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka,
boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni.
1. W dzierżawie znajduje się 9 działek o pow. 82 422 m2 .
2. 4 działki o pow. 3650 m2 są we współwłasności oraz 2 działki o pow.304 m2 służą jako dojazdy,
3. 7 działek o pow. 22 252 m2 położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty
Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:
- budynek Urzędu Gminy
- budynek po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)
- 2 działki zabudowane domkami campingowymi
4. Pozostałą część gruntów tj. 96 działek o pow. 191595 m2 stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek jest częściowo zakrzaczonych.


Ze względu na niską bonitację gleb z przewagą kl. VI, VI z (zakrzaczone), brak jest chętnych osób do rolniczego ich zagospodarowania.
Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa.


W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 173,18 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o.o w Zaściankach.
Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 72,04 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie- Czartajew ( część drogi), Słochy Annopolskie- granica miasta, Krasewice –do
drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże- Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej ( Sawiczyzna), Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od
drogi powiatowej nr1731B, Słochy Annopolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka, część drogi Baciki Bliższe –Słowiczyn, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 640, droga nr 109517B, nr 109516B oraz nr 109508B w miejscowości Wólka Nadbużna. Drogi asfaltowane w 2015roku to droga gminna nr 109518 od drogi pow. 1763B-do drogi
wojewódzkiej Nr 640.


Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118 km w tym: 45,96km dróg gruntowo- żwirowych oraz 72,04 km dróg asfaltowych.
Pozostałe środki trwałe stanowiące budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności.
Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2014 i na dzień 31 grudnia 2015r Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych, którym obsługę finansową prowadzi Gminny Zespołu Obsługi Szkół, wartość mienia przedstawia się następująco:

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2015roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2014 roku o 11.219,0 tys. zł. w tym w:
- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie na kwotę 11.120,1 tys. zł.
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 2,6 tys. zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 54,0 tys. zł.
- jednostkach szkolnych – zwiększyła się o kwotę 42,3 tys. zł
Wartość mienia na 31.12.2015 roku wynosi 63.133.814,94 zł w tym w :
- Urzędzie Gminy w Siemiatyczach - 54.002.516,84 zł
- GOPS w Siemiatyczach - 106.935,38 zł
- jednostkach szkolnych - 8.723.003,02 zł
- GBP w Siemiatyczach - 301.359,70 zł.
Wartość budynków na 31 grudnia 2015r pozostała niezmieniona w stosunku do 31grudnia 2014 roku. Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 1.593.772,42 zł w tym w Urzędzie Gminy o kwotę 1.566.238,77zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej
nr 109518 od drogi pow. 1763B-do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765 mb w ramach NPPDL- o
wartości 1.025.168,77zł w tym środki z budżetu państwa -494.330,03zł
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew
na wartość 541.070,00zł w tym środki z Powiatu Siemiatyckiego 114.418,00 zł oraz z budżetu unii europejskiej -
285.233,00 zł.

W jednostkach szkolnych wartość budowli wzrosła o kwotę 27.533,65zł w związku z budową i wyposażeniem placów zabaw ze środków PO Kapitał Ludzki projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w tym w:
- SP w Czartajewie 21.777,25zł
- SP w Szerszeniach 2.878,20 zł
- SP w Tołwinie 2.878,20zł
Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 2015r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 2.800 zł i dotyczyła
- sprzedaży działki o Nr geodezyjny12/2 w Tołwinie w trybie nieograniczonego przetargu aktem notarialnym Rep. A Nr 3752/2015 z dnia 01.10.2015r i na tej podstawie z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową gruntu w kwocie 3.900,00zł
- zamiany działek w Wólce Nadbużnej, na podstawie aktu notarialnego nr 374/2015 z dnia 04.02.2015r z ewidencji gruntów zdjęto działkę o nr 386 o wartości księgowej 800,00 zł. Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę nr 999 o wartości 7.500,00zł.
Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zwiększyła się w analizowanym okresie o 9.329.148,90zł w tym:
- w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 9.278.835,71 zł z następujących tytułów:
a) zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 96.392,89 zł w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” projekt współfinansowany ze środków z unii europejskiej w 85%,
b) zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” na wartość 3.289.455,26zł –zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej oraz udziałem mieszkańców,
c) przyjęto na stan wybudowaną nadbużańską szerokopasmową sieć dystrybucji na wartość 5.939.101,26zł – współfinansowaną środkami z budżetu państwa i środkami z unii europejskiej,
d) zdjęto ze stanu zestawy komputerowe o wartości 46.113,70zł i przekazano na stan GBP w Siemiatyczach - w GBP zwiększyła się o wartości 46.113,70zł –przyjęte z Urzędu Gminy zestawy komputerowe
- w jednostkach szkolnych zwiększyła się o kwotę 4.199,49zł i dotyczyła zakupu maszyny czyszczącej w Gimnazjum Gminnym o wartości 8.998,97zł, oraz zdjęcia ze stanu w SP w Szerszeniach kserokopiarki o wartości 4.799,48zł Wartość środków trwałych –transportowych wzrosła o kwotę 179.371,00zł i dotyczyła przyjęcia na stan Urzędu Gminy w ramach darowizny dwóch samochodów osobowych- Skoda IU Octavia o wartości
początkowej 49.990,00zł oraz Forda Transit 300LWB o wartości początkowej 129.381,00zł.
W okresie od stycznia 2015 roku do31 grudnia 2015roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego
o kwotę 113.880,26 zł i dotyczył:
- GZOS –zwiększenie o kwotę 10.611,85 zł,
- GBP- zwiększenie o kwotę 7.867,12 zł ,
- GOPS zwiększenie o kwotę 2.618,56 zł
- Urząd Gminy zwiększenie o kwotę 92.782,73zł
W GBP w 2015roku wartość wyposażenia zwiększyła się o kwotę 7.867,12zł w związku z przyjęciem na stan nowych publikacji książkowych na kwotę 8.543,72zł oraz zdjęcia ze stanu zlikwidowanego wyposażenia o wartości 676,60zł. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.
W analizowanym okresie wartość mienia pozostałego zwiększyła się w Urzędzie Gminy o kwotę 92.782,73 zł w tym wyposażenie o kwotę 75.404,10zł i wartości niematerialne i prawne o kwotę 17.378,63zł.

Wzrost wyposażenia dotyczył zakupu sprzętu sportowego do dwóch siłowni zewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14.760,00zł oraz wyposażenia do świetlic wiejskich na kwotę 34.927,30zł, zakupu sprzętu do OSP na ogólną kwotę 7.959,99zl oraz uzupełnienia wyposażenia pod potrzeby Urzędu Gminy (zakup mebli, aparatu fotograficznego, pilarki)
W GOPS w 2015roku zakupiono nowe meble z wyposażeniem do nowych pomieszczeń biurowych na kwotę 14.429,06zł i zlikwidowano stare całkowicie zużyte meble i wyposażenie o wartości 11.810,50zł.
W okresie od 31 grudnia 2014roku do 31 grudnia 2015roku w jednostkach szkolnych nastąpiło zwiększenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 10.611,85zł i dotyczyło :
- wzrostu pozostałego mienia o kwotę 9.207,35zł na zakup wyposażenia do szkół w tym:
- Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach- zmniejszenie o kwotę 18.297,73zł
(zdjęcie ze stanu gazomierza, zestawów komputerowych i zużytych książek o wartości łącznej 21.846,73 oraz zakup projektora i aparatu fotograficznego na kwotę 3.549,00zł) - SP w Czartajewie zwiększenie o 3.767,36zł ( zakup termosów, garnków, regału i stołu na kwotę 6.265,06zł
oraz zdjęcie ze stanu zużytych książek i telewizorów na wartość 2.497,70zł)
- SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 20.416,20zł (zakup 3komputerów, procesora, tablicy, aparatu fotograficznego na wartość łączną 20.583,50zł, zdjęcie ze stanu zużytych książek o wartości 167,30zł)
- SP w Tołwinie zwiększenie o kwotę 3.321,52zł (zakup lodówki, termosu, foteli),
- wzrostu wartości pozostałego mienia o kwotę 1.404,50 zł dotyczył zakupu programów komputerowych:
- w Gimnazjum Gminnym zwiększenie o kwotę 1.004,50.zł
- w SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 400,00zł
Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach
Gmina wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwotę 10.000zł w celu objęcia jednego udziału.
Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.
Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2016r generalnie pozostaną na poziomie roku 2015.
Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:
Paragraf wykon.2015 r plan na 2016 rok
0830- dochody z wynaj. domków 33.743,00zł 35.000,00zł
0830-dochody z usług 50.265,00zł 10.000,00zł
0470- opłaty za trwały Zarząd i użytk. 4.520,60zł
0550 -wieczyste użtkow. nieruchomości 3.500,00zł
0750 –wpływy czynsz mieszk.
i za lokale użytkowe 57.266,68zł 47.200,00 zł
0770 dochody ze sprzedaży nieruch 84.678,10 zł 200.000,00 zł
RAZEM 230.473,38 zł 295.700,00zł
Opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2015 roku zasiliły budżet gminy o kwotę 33.743,00 zł. znaczący wzrost dochodów z tego tytułu wynika z faktu otwarcia parku linowego i udostępnienie najmu wyremontowanych domków wypoczynkowych w Wolce Nadbużnej. W 2015roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 4.520,60 zł. W budżecie na 2016r. założono dochód z tego tytułu na kwotę 3.500zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2016rok zaplanowano w dziale:
Id: B92C2C32-C93B-4EBE-A56A-73380FC5B823. Podpisany Strona 4
- 700 na kwotę 15.000 zł przy wykonaniu za 2015rok – 14.347,50zł
- 900 na wartość 25.000zł przy wykonaniu za 2015rok- 25.262,77zł
- 801 na wartość 4.200 zł przy wykonaniu za 2015rok- 15.677,91zł
- 921 na kwotę 3.000zł przy wykonaniu za 2015 rok- 1.978,50zł. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w 2015 roku wyniosły 50.265zł. W związku z likwidacją z dniem 1 czerwca 2015roku Domu Noclegowego przy Gimnazjum Gminnym , na 2016rok zaplanowano wpływy z usług na kwotę 10.000zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2015 roku wyniosły 84.678,10zł. Natomiast w budżecie na 2016rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 200.000zł, w związku z planowaną sprzedażą działek w Wólce Nadbużnej.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że większość mienia komunalnego służy użyteczności publicznej stąd też dochód z tego majątku w całym budżecie stanowi niewielki procent.
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2004-05-04

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2016-04-21

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2004-05-04