Odpady komunalne

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE NA ROK 2021

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej wykaz 2019 rok

Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze za 2014 r.

Poziomy recyklingu 2017

Poziomy recyklingu 2016

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Siemiatyczach

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Siemiatycze nie przyjęła obowiązku gospodarowania odpadami na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Oznacza to, iż od 1 lipca 2013r. to właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów zgodnie z normą obowiązującą wg regulaminu.

2. Skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniu terenów przyległych do nieruchomości, odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej.

3. Selektywnego gromadzenia odpadów.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są w sposób indywidualny na podstawie indywidualnie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, a w szczególności poprzez:

- zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

- udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Obowiązują następujące normy:

-   dla szkół i przedszkoli – 2 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika;

-   dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej – 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na lokal;

-   dla punktów gastronomicznych – 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

-   dla internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki – 15 litrów na jedno łóżko;

-   dla działek rekreacyjnych zabudowanych domkami letniskowymi – 30 litrów na każdą działkę w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, poza tym okresem –

10 litrów na każdą działkę;

-   dla punktów gastronomicznych poza lokalem – co najmniej 1 pojemnik

120 litrów;

- dla ogródków działkowych – 20 litrów na każdą działkę w okresie od

1 kwietnia do 31 października, poza okresem - 5 litrów na każdą działkę.

Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną ilość pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

Wykaz firm, z którymi można zawierać umowy, znajduje się w

Urzędzie Gminy Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 35

lub pobierz TUTAJ w wersji elektronicznej - Wykaz przedsiębiorców którzy uzyskali wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Siemiatycze rejestru działalności regulowanej z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawierać umowy na odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych.

Wykaz firm specjalizujących się w zbieraniu i transporcie odpadów azbestowych

Informacja o rodzaju i miejscach występowania azbestu na terenie gminy

Formularze, wnioski dot. azbestu

Wykaz miejsc i podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku u jego ochronie

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY SIEMIATYCZE NA LATA 2007 – 2032

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska gminy Siemiatycze w latach 2009-2010

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SIEMIATYCZE - październik 2012

Program Ochrony Środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Obwieszczenie dot. Programu Ochrony Środowiska Gminy Siemiatycze data publikacji 10.12.2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2019-03-26

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2019-03-26