Rada Gminy Siemiatycze

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Siemiatycze

Skład Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokoły z sesji Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Protokoły z sesji Komisji Spraw Społecznych

Protokoły z sesji Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Protokoły z sesji Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Siemiatycze

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2018-11-13

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2003-09-17

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-07-14

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2003-09-17