Protokół Nr 12/04

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze

odbytego w dniu 26 listopada 2004 roku. 

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:

1.       Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący

2.       Solaniuk wieczysław

3.       Tołwiński Leszek

4.       Orzepowski Mieczysław

5.       Szum Sergiusz

Posiedzeniu przewodniczył Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1.       Edward Zaremba – wójt Gminy

2.       Barbara Suszyńska – Skarbnik Gminy

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.Opiniowanie uchwał podatkowych:

-          podatku rolnego

-          podatku leśnego

-          podatku od nieruchomości

-          podatku od środków transportowych.

2.Opiniowanie materiałów na sesję.

 

Odn pkt 1

 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnik Gminy.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że do ustalenia stawki podatku rolnego potrzebna jest średnia cena skupu żyta ustalona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres trzech pierwszych kwartałów, która wynosi 37,67 zł za kwintal. Propozycja Wójta jest aby obniżyć tę kwotę do 34 zł za kwintal. Po przyjęciu tej kwoty podatek rolny będzie wynosił 85 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

Członkowie komisji zaakceptowali propozycję przedstawiona przez Skarbnik Gminy nie wnosząc uwag.

 

Stawkę podatku leśnego - propozycja jest aby wynosiła 26,49 zł za ha fizyczny.

 

Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości to proponuje się poinformowała Skarbnik Gminy aby w niektórych pozycjach podnieść stawkę,  w niektórych  ustalić stawkę maksymalną  a w niektórych pozostawić na poziomie ubiegłego roku.

Poszczególne pozycje zostały omówione przez Skarbnik Gminy.

Członkowie komisji propozycje przedstawione przez Skarbnik Gminy zaopiniowali pozytywnie.

 

Podobna sytuacja wystąpiła w podatku od środków transportowych. Proponuje się podnieść podatek dla samochodów ciężarowych natomiast obniżyć dla ciągników balastowych i siodłowych. Obniżyć również dla przyczep i naczep.

Dla  poszczególnych środków transportowych zostały podane proponowane stawki.

Członkowie komisji  proponowane stawki podatku od środków transportowych

zaopiniowali pozytywnie.

 

Wszystko inne tz. wzory druków, zwolnienia w podatkach  pozostają z roku ubiegłego – powiedziała Skarbnik Gminy.

 

Radny Orzepowski zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób jest mierzona powierzchnia w terenie  jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości.

 

Wójt odpowiedział, że każdy rolnik otrzymuje do wypełnienia deklarację a obowiązkiem pracownika jest wyrywkowo sprawdzić. Jeżeli są rozbieżności

sprawdza dalej jeżeli dobrze zaniecha dalszej kontroli.

 

Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 288.272 zł z powodu braku środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwiększono dotację na opiekę społeczną z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, zwiększono dotację na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli.

Zmniejszono o 140 zł dotację na zadania zlecone w związku z wyborami. Została przyznana kwota 20 tyś zł na modernizację drogi w Skiwach Małych.Są to tylko niektóre zmiany omówione przez Skarbnik Gminy.

 

Propozycję uchwały w sprawie zmian w budżecie 2004 rok komisja gospodarczo-budżetowa zaopiniowała pozytywnie.

 

Wójt na bieżąco po spotkaniu Wójtów i Burmistrzów poinformował, że zmienił się sposób naliczania subwencji na uczni w szkołach na niekorzyść gmin, miasto dostanie więcej. W 2005 roku musimy dołożyć własnych środków do oświaty 1.300 tyś zł

Wójt przestawił informację z pracy między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Wójt poinformował o szkoleniach dla producentów mleka , które będą przeprowadzane styczeń- kwiecień 2005 r.

Wójt zwrócił się do komisji budżetowej aby wypowiedzieli się co do zasadności utwardzenia drogi Kłopoty Patry- Kłopoty Bujny.

Radny Orzepowski  uważa, że jak najbardziej utwardzenie jest wskazane i proponuje rozpocząć budowę bloku żywieniowego w Szkole w Czartajewie.

Wójt wyjaśnił dlaczego od razu jak rozpoczęto budowę sali sportowej nie zajęto się blokiem żywieniowym. Otóż wcześniej nie było założeń, że dostaniemy jakąś dotację na blok żywieniowy a druga sprawa do nie można zamknąć bloku żywieniowego na np. 2 lata a na taki okres planowana była budowa sali sportowej.

Członkowie komisji zgłosili wniosek na wykonanie w 2005r projektu na budowę bloku żywieniowego w szkole podstawowej w Czartajewie. 

Wniosek poddano głosowaniu

Przystąpiło do głosowania 5 radnych

Za wnioskiem było 3  radnych

Przeciw 2 radnych

 

Radny Orzepowski proponuje przeznaczyć jakieś środki finansowe na zespół rozrywkowy w Szkole w Czartajewie.

Wójt odpowiedział, że jak jest taka potrzeba to dokładamy się do nagród na różne imprezy organizowane w mieście, na różne konkursy np. malowanie pisanek itp.

 

Członkowie komisji otrzymali projekt budżetu na 2005 rok.

Skarbnik gminy poinformowała, że został on przesłany do zaopiniowania  przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Składa się on z  dochodów, wydatków, części opisowej , wykazu zadań inwestycyjnych, zadań własnych i zleconych, przychodów i wydatków środka specjalnego, prognozy budżetu gminy  i spłat zobowiązań na lata 2005-2012.   

Zasadna jest w urzędzie wymania komputerów ze starych na nowe. Dążymy do tego żeby poczta przychodziła do nas pocztą elektroniczna a nie normalną.

W 2005 roku zmniejszona jest subwencja oświatowa o 113 tyś zł.

 

Radny Tołwiński zwraca się z prośbą o przeniesienie przy kaplicy w Tołwinie lampy oświetleniowej z jednego słupa na drugi.

 

Wójt odpowiedział ,że trzeba sprawdzić w terenie jak to wygląda.

 

Radny Orzepowski zapytał czy będą dalej robione przydomowe oczyszczalnie .

 

Wójt odpowiedział, że Urząd Marszałkowski nie przeznaczy na to pieniędzy chociaż Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego jest za tym żeby budować.  Zainteresowanie oczyszczalniami jest, podania przyjmujemy

Jak będzie czas pokaże. Prawdopodobnie Unia Europejska wymaga oczyszczalni.

 

Radny Tołwiński stwierdził, że jest potrzebna oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej w Tołwinie bo tam podchodzi woda, szambo jest niedrożne.

Wójt powiedział, że wie o tym, że była rozmowa  Kierownika Pierewoja z Dyrektorem Kurkiem w tej sprawie.

 

Porządek posiedzenia został wyczerpany.

 

Protokół zakończono i podpisano.

 

 

Protokółowała                                                            Przewodniczący Komisji

 

Barbara Wysocka                                                       Andrzejczuk Mieczysław

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-12-15

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-12-15

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-12-15