Protokół  Nr 3/03

 

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze

odbytego w dniu 1  września 2003r.

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:

 

1.       Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący

2.       Solaniuk Wieczysław

3.       Orzepowski Mieczysław

4.       Tołwiński Leszek

 

Posiedzeniu przewodniczył Andrzejczuk Mieczysław przewodniczący komisji.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Gminy – Barbara Suszyńska

2. Sekretarz Gminy – Helena Raszkiewicz

3. Kierownik Referatu Gospodarczego UG – Eugeniusz Pierewoj

4. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – Teresa Karolczuk

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.       Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r

2.       Informacja kierownika o stopniu zaawansowania inwestycji przewidzianych do realizacji na 2003 r.

3.       Sytuacja oświaty w przededniu roku szkolnego 2003/2004

4.       Opiniowanie materiałów na sesję

5.       Sprawy różne.

 

Pkt 1 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r

 

Informację z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy.

Przedstawiła następujące dane:

     - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej

     - wykonanie dochodów budżetowych

     - wykonanie  wydatków budżetowych

     - zestawienie wykonania planów finansowych za I półrocze według jednostek

       organizacyjnych

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2003 stanowi załącznik nr 1 do

protokółu.

 

Pkt 2 Informacja kierownika o stopniu zaawansowania inwestycji przewidzianych do realizacji na 2003r.

                                                    -        2          -

 

Kierownik Referatu  Gospodarczego UG przedstawił sprawozdanie z realizacji

inwestycji.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

 

Pkt 3

 

Sytuację w oświacie w przededniu roku szkolnego 2003/2004 przedstawiła

Teresa Karolczuk – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

 

Informacja o sytacji w zakresie oświaty przed rozpoczęciem roku szkolnego

2003/2004 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

 

1.       Radny Orzepowski Mieczysław zwrócił się z zapytanie czy do Szkoły

     Podstawowej do Kłopot będą dowożone tylko dzieci z Zalesie.

     Pani Karolczuk odpowiedziała,że tak

2.       Radny Orzepowski Mieczysław zapytał dlaczego w autobusach szkolnych

     nie ma opiekunów do dzieci.

     Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół odpowiedziała,że w

     komunikacji publicznej nie ma obowiązku zatrudniać opiekunów.

    w innym przypadku nie ma zarezerwowanych na to środków

     finansowych.

3.       Radny Orzepowski zapytał ile dzieci uczęszcza do zerówki do  Szerszeń

     Odpowiedzi udzieliła P Karolczuk,że jeszcze nie wiadomo, dyrektorzy

     szkół czasami przyjmują dzieci 5-letnie. Bywa również tak, że rodzic

     zapisał dziecko do zerowki do Siemiatycz ale jak zobaczyl opłatę 

     zrezygnował i z powrotem zabrał dziecko do swojej szkoły.

 

Kierownik Gminnego  Zespołu Obsługi Szkół poinformowała,że  gimbusy

są wykorzystywane do innych celów np. wycieczki, jazda na basen.

 

Pkt 4  Opiniowanie materiałów na sesję.

 

Sekretarz Gminy przedstawiła projekty dwóch uchwał, które należy

podjąć na sesji.

     Pierwszy projekt dotyczy wyboru ławników do Sądu Rejonowego

     Wybory  są tajne z 6 chętnych należy wybrać 4.

     Drugi projekt dotyczy akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu 

     z rolnego na leśny.

 

     Skarbnik Gminy przedstawiła projekty następujących uchwał :

    

                                           -                  3                    -

 

 

Jednakowej procentowej wielkości udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych .

Utworzenie środka specjalnego.

Zmian w budżecie 2003r.

W sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej w 2004r.

 

Przewodniczący komisji uznał , że  zgodnie z porządkiem obrad wszystko

zostało omówione.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokółowała                                                             Przewodniczący komisji

 

Barbara Wysocka                                                       Andrzejczuk Mieczysław

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-08-20

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-08-20

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-08-20