Protokół Nr 5/03

 

z  posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze

odbytego w dniu 23 grudnia  2003r

 

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:

 

1.       Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący

2.       Solaniuk Wieczysław

3.       Tołwiński Leszek

4.       Orzepowski Mieczysław

5.       Szum Sergiusz

 

Posiedzeniu przewodniczył Andrzejczuk Mieczysław- przewodniczący komisji.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

 

1.       Wójt Gminy – Edward Zaremba

2   Skarbnik Gminy – Barbara Suszyńska

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.       Rozpatrzenie wniosków do projektu budżetu na 2004 r.

2. Opiniowanie materiałów na sesję.

3. Sprawy różne

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący Komisji Andrzejczuk Mieczysław o przedstawienie propozycji do budżetu gminy na 2004 rok poprosił Kierownika Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Eugeniusza Pierewoja.

 

Kierownik Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy przedstawił podania

które wpłynęły od mieszkańców gminy i poprosił o zaopiniowanie tych podań i tak:

 

1. Podanie od mieszkańców Wólki Biszewskiej i kolonii Kłopoty Patry

    w sprawie obniżenia kosztów związanych z wodociągowaniem.

    Podczas dyskusji Radny Orzepowski był za obniżeniem kosztów

    natomiast Radny Tołwiński był za tym aby nie obniżać kosztów i

    wszystkich traktować jednakowo.

                                               -        2        -

 

Wójt Gminy poinformował, że gmina pokryje koszty projektów , wykona podkłady geodezyjne i pokryje koszty w  60% natomiast 40% stanowić

będą  wpłaty mieszkańców.Stwierdził jednocześnie, że Wólka Biszewska

posiada budowę kolonijną a nie zwartą i Sapard do tej inwestycji nie dopłaci.

 

2. Podanie od mieszkańców wsi Boratyniec Ruski w sprawie dokończenia

    budowy drogi od końca wsi do przejazdu kolejowego, ułożenie chodnika

    przy nowowybudowanej drodze na odcinku prowadzonym przez wieś,

    wykonanie nawierzchni asfaltowej  drogi gminnej od drogi Siemiatycze

    Szerszenie do drogi Siemiatycze - Siemiatycze Stacja, wykonanie

    niezbędnych prac przy remoncie świetlicy ( odnowienie ścian

    wewnętrznych, wyposażenie w niezbędny sprzęt typu stoły, krzesła,)

    wybudowanie śmietnika i ubikacji przy świetlicy) dokończenie budowy

    nawierzchni boiska.

    Członkowie komisji wypowiedzieli się aby świetlicę doposażyć w miarę

    posiadanych środków.

    Wójt Gminy poinformował, że w sprawie dokończenia budowy drogi

     i ułożenia chodnika należy zwrócić się do powiatu ponieważ jest to droga

     powiatowa.

 

3. Mieszkańcy wsi Kłopoty Bańki złożyli podanie w sprawie przyznania

     funduszy na zmianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej

     oraz na remont wewnątrz budynku.

     W pierwszej kolejności komisja jednogłośnie poparła remont dachu,

     pozostały remont w miarę posiadanych środków.

 

4. Mieszkańcy wsi Turna Duża zwracają się z  prośbą o zainteresowanie się

    stanem budynku po byłej Szkole  Podstawowej, Mieszkańcy proponują

    rozważyć dwie możliwości albo istniejący dach pomalować farbą

    ochronna albo zmienić pokrycie dachowe.

    Członkowie komisji akceptuję pomalowanie dachu na budynku  po

    szkolnym i przeznaczenie na ten cel 2000 zł.

         

5.       Sołtys wsi Skiwy Duże w podaniu zwraca się z prośbą o  naprawienie

     drogi polnej w wsi Skiwy Duże, która jest uczęszczana przez rolników

     ze wsi skiwy Duże i  Małe, oraz przeznaczenie funduszy na pomalowanie

     świetlicy wiejskiej we wsi Skiwy Małe, wymianę drzwi do świetlicy

     i wymianę zamka do drzwi.

     Członkowie komisji wypowiedzieli się aby świetlicę doposażyć w miarę

     posiadanych środków.

 

                                             -        3        -

 

6.       Mieszkańcy wsi Cecele  w swoim podaniu rezygnują z oświetlenia

     ulicznego  na rzecz wyasfaltowania drogi na tz „ Mała strona”

     Członkowie komisji zaproponowali aby koszty  podkładów geodezyjnych

      i projektów pokryła gmina.

7.       Mieszkanka  Stacji Siemiatycze w imieniu mieszkańców

     wsi Szerszenie i Stacja Siemiatycze zwraca się w prośbą o

     wyasfaltowanie  ul. Polnej.

     Wójt Gminy poinformował zebranych,że droga ta nie jest ujęta do

     inwestycji na 2004 rok.

     Komisja przyjęła stanowisko następujące:

     w ramach posiadanych środków.

    

8.       Sołtys wsi Krupice zwraca się z prośbą o zakup stołu bilardowego

     do świetlicy.

     Stanowisko komisji jest: w  miarę posiadanych środków.

9.       Towarzystwo Sportowe Siemiatycze zwraca się z prośbą o dotację w

     wartości 1000 zł na biegi „ Anny Jabłonkowskiej”.

     Komisja zaproponowała kwotę 500 zł

 

10.     Ludowe Zespoły Sportowe zwracają się z prośbą o 1000 zł.

      Komisja akceptuje prośbę pozytywnie.

 

11.    Powiatowa Komenda Policji zwraca się z prośbą o dotację  w

     wysokości 1000 zł. z  przeznaczeniem na nagrody w programie

     „ Bezpieczeństwo dzieci”.

      Komisja przychyla się do prośby w ramach środków komisji

      Przeciwalkoholowej.

 12.Powiatowa Komenda Straży Pożarnej prosi o wsparcie finansowe na

      zakup kasków, Chełmów itp.

      Komisja zaopiniowała odmownie.

 13.Związek Harcerstwa Polskiego prosi o wsparcie finansowe.

      Komisja zaopiniowała odmowni ( brak podstaw prawnych)

14. Caritas Diecezja Drohiczyn  zwraca się z prośbą o dofinansowanie

      kolonii dla dzieci.

      Komisja przyjęła stanowisko środki przeznaczyć na  dopłatę do

      dożywiania dzieci.

 

15. Akcja Katolicka Siemiatycze zwraca się z prośbą o dofinansowanie

      choinki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy

      Siemiatycze i dofinansowanie przeglądu piosenki religijnej.

     

Członkowie komisji proponują zorganizowanie choinki we własnym zakresie.

 

Pkt 2

 

Opiniowanie materiałów na sesję

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

od mieszkańców gminy Siemiatycze.

(Propozycja jest aby w stosunku do poprzedniej uchwały inkaso zwiększyć

o 3%)

 Propozycję komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

 

Pkt 3

 

Sprawy różne

 

Kierownik Referatu Gospodarczego w Urzędzie Gminy poinformowal, że

został ogłoszony przetarg na  modernizację drogi w Grzybach Orzepach.

 

Wójt Gminy poinformował ,że otrzymaliśmy pismo z Książnicy Podlaskiej

z propozycją zainstalowania Internetu w Gminnej Bibliotece  Publicznej

Czas pracy po południu. Dodatkowo należało by zatrudnić jedną osobę

Komisja propozycję zaopiniowała negatywnie.

 

Członkowie Komisji otrzymali projekt budżetu gminy na 2004 rok

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej stwierdził,że porządek

posiedzenia został wyczerpana, wszystkim podziękował i zakończył obrady komisji.

 

Protokółowała                                                        Przewodniczący Komisji

 

Barbara Wysocka                                                   Andrzejczuk Mieczysław

 

    

   

 

       tym podatku.

    - określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Przedstawione przez Skarbnik Gminy propozycje uchwał podatkowych,

przez Komisję Gospodarczo-Budżetową zostały zaopiniowane pozytywnie.

 

1. Sekretarz Gminy przedstawiła projekty dwóch uchwał w sprawach:

 

     - wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków:

        rolnego, leśnego od nieruchomości od mieszkańców gminy

        Siemiatycze ( w mniejszych miejscowościach propozycja jest aby

        inkaso wynosiło 9% od zainkasowanych wpłat w większych 6%

     - zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego

        jednostek pomocniczych gminy Siemiatycze.

   

Propozycja Wójta jest aby przyznać dietę dla sołtysa za udział w posiedzeniu sesji lub komisji rady gminy w wysokości 60 zł.

 

Radny Orzepowski Mieczysław stwierdził, że ponieważ jest jednocześnie i radnym i sołtysem proponuj dietę dla sołtysa podnieść do wysokości diety

radnego

 

Propozycja radnego Orzepowskiego została przegłosowana.

W głosowaniu wzięło udział 4 radnych.

Za tym żeby dietę  dla sołtysa podnieść do wysokości diety radnego był

1 radny za

3 radnych przeciw

Za tym żeby dieta  sołtysa wynosiła 60 zł  za udział w posiedzeniu komisji

3 radnych za

1 radny przeciw

 

 

Skarbnik Gminy poinformowała członków komisji,że nie będzie podejmowana uchwała w sprawie stawek podatku od posiadania psów i zwolnień z podatku od posiadania psów ponieważ obowiązują stawki z uchwały z ubiegłego roku. Obowiązująca jest uchwała Nr II/18/02 z dnia

3 grudnia 2002 i Nr III/22/03 z 30 grudnia 2002r.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej uznał, że porządek

posiedzenia został wyczerpany ,wszystkim podziękował i zakończył obrady komisji.

 

 

 

 

Protokółowała                                                       Przewodniczący Komisji

 

Barbara Wysocka                                                  Andrzejczuk Mieczysław.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-08-20

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-08-20

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-08-20