Protokół Nr 8/04

z  posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze

odbytego w dniu 3  czerwca 2004 roku.

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:

 

1.       Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący

2.       Solaniuk Wieczysław

3.       Orzepowski Mieczysław

4.       Szum Sergiusz

 

Posiedzeniu przewodniczył Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący komisji

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1.       Wójt Gminy – Edward Zaremba

2.       Skarbnik Gminy – Barbara Suszyńska

3.       Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Anna Szeryńska

4.       Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Grażyna Jaszczołt.

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.       Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie stosowania ustawy o pomocy społecznej za 2003 rok.

2.       Informacja Przedstawiciela Doradztwa Rolniczego z zakresu wypelniania

wniosków o dopłaty bezpośrednie.

3.       Analiza Planu Rozwoju Lokalnego

4.       Opiniowanie materiałów na  Sesję.

5.       Sprawy różne.

 

Pkt 1

 

O przedstawienie informacji z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewodniczący komisji poprosił Grażynę Jaszczołt kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zostały przedstawione następujące sprawy:

-          zasady udzielania pomocy

-          rodzaje i zakres pomocy

-          kadra zatrudnienia

-          teren działania

 

1.       Radny Umiastowski Roman zwrócił się z zapytaniem: W jaki sposób pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej docierają do zainteresowanych?

 

Odpowiedzi udzieliła Grażyna  Jaszczołt ,że autobusami, własnymi samochodami.

 

2.       Radny Andrzejczuk Mieczysław zapytał o kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku.

 

Odp. 316 zł na osobę w rodzinie,  z gospodarstwa dochód z jednego ha przeliczeniowego  wynosi 195 zł.

 

3.       Radny Umiastowski zapytał jak przedstawia się sytuacja w naszej gminie

w porównaniu z innymi gminami odnośnie udzielania pomocy społecznej

    

    Odp. Mamy dobrze realizowany temat w kwestii  dożywiania dzieci, na ten

    cel dodatkowo otrzymujemy środki  z  funduszu alkoholowego

 

4.       Radny Umiastowski  zapytał czy z terenu naszej gminy są umieszczane

dzieci w Bacikach w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz czy na terenie naszej gminy są rodziny w których panuje nędza.

 

Odp. Z terenu naszej gminy dzieci w Bacikach  w ZOL nie ma, natomiast rodziny w których panuje nędza  są w naszej gminie.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała jednocześnie, że od 1 stycznia 2004 roku  weszła ustawa ,która mówi ,że gminy

będą dokładały ze swojego budżetu do utrzymania pacjenta  w Domu Pomocy

Społecznej, ponieważ wzrosło utrzymanie 1 pacjenta do 1600 zł w chwili obecnej. Jest prywatny Dom Pomocy Społecznej w Nurcu Stacji, w którym

pacjent na swoje utrzymanie przeznacza 70% swojej renty lub emerutury.  

 

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

 

 

 

Pkt 2

O przedstawienie informacji z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie przewodniczący komisji poprosił Annę Szeryńską Kierownika

Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zostały przedstawione następujące tematy:

- ilość rolników w  poszczególnych wsiach  i % ilość złożonych wniosków

- renty strukturalne ( kryteria przyznawania)

- ilość złożonych wniosków w powiecie

- radni zostali poinformowania o godzinach pracy Ośrodka Doradztwa 

  Rolniczego oraz Punktu Informacyjnego działającym w Gminnym Gimnazjum

  Chodzi o to żeby złożyć jak najwięcej wniosków o dopłaty bezpośrednie.

 

Pkt 3

 

O przedstawienie Planu Rozwoju Lokalnego przewodniczący komisji poprosił

Autora Planu Tomka Chmiela.

 

Plan został przygotowany na podstawie Strategii  Rozwoju Gminy Siemiatycze i

Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Wykorzystano również

Koncepcje i wytyczne zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego,

Wojewódzkiego i Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

Plan obejmuje lata 2004 – 2006 są to zadania już nakreślone, oraz lata 2007-2013 zadania perspektywiczne.

W planie zawarte są mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia rozwoju oraz zasoby środowiska naturalnego gminy.

Zostały przedstawione cele planu:

-          ochrona i promocja dóbr środowiska naturalnego

-          modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej

-          tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie

zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej

-          wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

-          tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy.

Treść Planu Rozwoju Gminy znajduje się w Urzędzie Gminy w pokoju Przewodniczącego Rady Gminy.

Do Sesji czyli do 8 czerwca można nanosić uwagi do Planu Rozwoju Lokalnego

 

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego nie wniosła żadnych uwag  do  treści przedstawionego planu.

 

Pkt 4

 

Wójt Gminy przedstawił informację z pracy między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

 

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze przedstawił Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy poinformował że prace nad zmianą planu podjęto na podstawie uchwały Rady Gminy Siemiatycze z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Siemiatycze, dotyczącego przebiegu istniejących spraw i projektowanego rurociągu. W trakcie prac nad zmianą planu wykonano opracowania i czynności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia, projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania za środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 26 I – 16 II 2004r.

W dniu 6 II przeprowadzono dyskusję publiczną z mieszkańcami wsi Słochy. 

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa nie wniosła uwag do projektu uchwały  o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.

 

O przestawienie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie przewodniczący komisji Andrzejczuk Mieczysław poprosił Skarbnik Gminy

Barbarę Suszyńską.

 

Skarbnik gminy poinformowała że  zmiany w budżecie podyktowane są

otrzymana dotacją celową na wdrożenie systemów  komputerowych do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych.

Zwiększona została dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

 

Członkowie komisji Gospodarczo-Budżetowej nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 

Radny Orzepowski Mieczysław  poruszył  temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze dotyczący zalesień

gruntów w miejscowościach Wólka Biszewska, Wiercień, Lachówka. Chodzi o

to,że na niektórych gruntach rosną już takie krzaki ( bardziej podobne do lasu) a grunt figuruje jako uprawny.

Obecny na posiedzeniu Komisji Wójt Gminy powiedział, że zajmiemy się tym w przyszłości ponieważ teraz  już nie ma na to czasu a te zmiany  sporządzaliśmy w szybkim tempie i zatrudninych było przy tym dużo osób.

 

 

Ponieważ więcej pytań nie było a porządek posiedzenia został wyczerpany,

Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

 

 

Protokółowała                                                     Przewodniczący Komisji

 

Barbara Wysocka                                                Andrzejczuk Mieczysław

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-08-20

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-08-20

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-08-20