Protokół Nr 9/04

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze

odbytego w dniu 13 lipca 2004 roku.

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:

1.       Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący

2.       Solaniuk Wieczysław

3.       Tołwiński Leszek

4.       Orzepowski Mieczysław

5.       Szum Sergiusz

 

Posiedzeniu przewodniczył Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący komisji.

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1.       Edwarda Zaremba – Wójt Gminy

2.       Barbara Suszyńska – Skarbnik Gminy

3.       Helena Raszkiewicz – Sekretarz Gminy

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.       Realizacja planu pracy komisji

2.       Opiniowanie materiałów na sesję

3.       Sprawy różne.

 

Odn pkt 1

 

Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Wójta gminy.

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu pomiędzy sesjami.

 

-          17 czerwca odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z Marszałkiem województwa podlaskiego, omawiane były sprawy SAPARD-u, renty strukturalne.

-          odbyło się spotkanie ze Starostą w sprawie prokuratury

-          złożony został wniosek na pożyczkę długoterminową  w wysokości 490 tyś zł.

-          odbyło się spotkanie w starostwie w sprawie dróg powiatowych.

-          podpisano umowę na finansowanie sali sportowej w Czartajewie.

-          zostało zlecone ogłoszenie nowego przetargu na drogę Grzyby i na oczyszczalnie przydomowe.

 

Odn. pkt 2

 

Wójt Gminy zapoznał członków komisji z projektami  uchwał które zostaną

podjęte na sesji i tak:

 

1.       Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego we wsi Słochy Annopolskie.

Jest to działka częściowo zabudowana,  ponieważ właściciel sąsiedniej działki stawiając dom na swojej działce częściowo wszedł na naszą działkę. Wcześniej była to działka Gminnej Spółdzielni następnie została przekazana gminie. Chcemy to sprzedać w formie bezprzetargowej.

2.       Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunu-

nalnego we wsi Szerszenie.

Są to dwie działki , jedna o powierzchnie 1400 m2, druga 400 m2.

Działki te będą sprzedawane w formie przetargowej. Na sprzedaż jest zgoda rady sołeckiej.

3.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony Środowiska

Gminy Siemiatycze i Plan gospodarki odpadami.

Gmina wykonuje określone ustawami zadania z zakresu ochrony środowiska dlatego też powstał program ochrony środowiska  wraz w planem gospodarki odpadami. Program przedstawia analizę stanu obecnego, cele polityki ekologicznej państwa i województwa i ustalenia programu. Plan gospodarki odpadami zawiera analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozę zmian, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

Komisja Gospodarczo-Budżetowa nie wniosła uwag do przestawionych projektów uchwał.

 

Wójt Gminy poinformował jednocześnie, że odbyło się spotkanie w Narwi

w sprawie PRONARU, zainteresowani są utworzeniem firmy na  naszym terenie interesuje ich powierzchnia 4 ha.

 

Wnioski złożone do SAPARDU na przydomowe oczyszczalnie i drogę w Grzybach zostały załatwione odmownie – poinformował Wójt

 

Następnie o zabranie głosu i omówienie  projektów uchwał budżetowych przewodniczący komisji poprosił skarbnik Gminy.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:

 

-          Projekt uchwały w sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej Baciki  Bliższe-Baciki Średnie ( dotacja w wysokości 110.000 zł na rzecz Starostwa Powiatowego).

-          Projekt uchwały w sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej Siemiatycze – Grabarka ( dotacja w wysokości 150 tyś zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach)

-          Projekt uchwały w sprawie dotacji na przebudowę drogi Siemiatycze-Krupice ( dotacja w 2005 roku 5000 zł i w 2006 roku 230.000 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach).

Wszystkie te trzy drogi są drogami powiatowymi,  aby starostwo mogło wystąpić do funduszu inwestycyjnych o wsparcie finansowe musi mieć ze swojej strony zabezpieczenie finansowe przynajmniej w jakiej części a ponieważ my jako gmina współfinansujemy powyższe inwestycje wobec tego podjęcie  uchwał o  treści wskazanej wyżej jest zasadne.

               

-          projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadność podjęcia tej uchwały jest następująca: ponieważ nie otrzymaliśmy środków finansowych z Sapardu a nie ukrywamy, że

bardzo na to liczyliśmy, aby zadanie zostało zrealizowane gmina musi zaciągnąć pożyczkę w kwocie 490 tyś zł.

Spłata zaciągniętej pożyczki następować będzie z dochodów budżetowych gminy

                    Jeżeli chodzi o koszt realizacji oczyszczalni to wszystko zależy od

                    przetargu na jaką kwotę zostanie wygrany.

              

-          projekt uchwały  o wydatkach na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych.

Ponieważ nie otrzymamy żadnej dotacji z programu SAPARD

natomiast liczymy na dotację  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na drogę Grzyby i na inne drogi zgłoszone do inwestycji na lata 2005 i dalej należy sporządzić wobec powyższego nowy limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nie mamy żadnej pewności że tak pozostanie. Możemy również nie otrzymać pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

-          projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

Zostały omówione następujące sprawy:

a)       wskaźnik zadłużenia

b)       zwiększenie dochodów

c)        zmniejszenie dochodów

d)       zwiększenie wydatków

e)       zmniejszenie wydatków

f)        deficyt budżetowy

g)       prognoza długu

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa przestawione przez skarbnik gminy projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie  nie wnosząc żadnych uwag.

 

Przewodniczący komisji udzielił głosu Sekretarz Gminy.

 

Sekretarz Gminy przedstawił następujące projekty uchwał:

 

1.       projekt Uchwały w sprawie uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Został przedstawiona podstawa prawna, zakres działalności ośrodka

2.        projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach. Zostały przedstawione postanowienia ogólne,cele i przedmiot działania, zarządzanie i organizacja, gospodarka finansowa

Do przedstawionych przez Sekretarz Gminy projektów uchwały komisja nie wniosła uwag.

 

Odn pkt 3

 

W sprawach różnych Wójt przedstawił dwa  wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowane do Rady od Pani Zenaidy Gładysz i Joanny Wysockiej dotyczace nieprawidłowego pokazania w części graficznej planu przebiegu trasy istniejącego rurociągu na gruntach wsi Słochy oraz przedstawił opinię prawną z Kancelarii Prawnej dotyczącej tej sprawy.

 

Radny Orzepowski Mieczysław  poruszył problem kradzieży na gminie. Proponuje rozważyć możliwość organizowania wart nocnych i druga sprawa

zwrócił się do Wójta z pytanie kiedy będzie modernizowana droga w Lachówce

ponieważ sąsiad chce stawić płot i nie wie w którym miejscu.

Wójt odpowiedział, że w sprawie płotu niech sąsiad  trochę zaczeka aż sprawa się wyjaśni natomiast w sprawie kradzieży jaka ostatnio często występuje na gminie i nie tylko w naszej otóż odbyło się spotkanie Wójtów z Komendantem Policji i Policja ze swej strony obiecała zwiększyć kontrole.

 

 

Protokółowała                                                         Przewodniczący Komisji

 

Barbara Wysocka                                                     Andrzejczuk Mieczysław

   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-08-20

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-08-20

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-08-20