Uchwały Rady Gminy Siemiatycze

 Uchwały Rady Gminy Siemiatycze 2020r.

Nr i data uchwały Uchwała dotyczy:
XXI/216/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXI/215/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.
XXI/214/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2021 roku
XXI/213/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2021-2027
XXI/212/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021
XXI/211/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
XXI/210/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
XXI/209/2021
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Siemiatycze.
XX/208/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Bacikach Średnich.
XX/207/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
XX/206/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
2021 rok.
XX/205/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2021 roku.
XX/204/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze.
XX/203/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COViD-19.
XX/202/2021
z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
XIX/201/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
XIX/200/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2021 roku
XIX/199/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie wykonywania przez Gminę Siemiatycze działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.
XIX/198/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XIX/197/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XIX/196/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2021-2027.
XIX/195/2021
z dnia 12 lutego 2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
XVIII/194/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2021 r.
XVIII/193/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2021r.
XVIII/192/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomani na 2021 rok.
XVIII/191/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
XVIII/190/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
XVIII/189/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XI/121/2019 dotyczących szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym.
XVIII/188/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe na obszarze Gminy Siemiatycze.
XVIII/187/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XVII/176/2020 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XVIII/186/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.
XVIII/185/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2021-2027.
XVIII/184/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2021.
XVIII/183/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020
XVII/182/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu na okres powyżej trzech lat.
XVII/181/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej.
XVII/180/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany w uchwale o powołanie Komisji Rewizyjnej
XVII/179/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020 roku.
XVII/178/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Siemiatycze.
XVII/177/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Siemiatycze
XVII/176/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XVII/175/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gspodarowanie odpadami na rzecz gminy.
XVII/174/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
XVII/173/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
XVII/172/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Siemiatycze
XVII/171/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2026
XVII/170/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020
XVI/169/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie zmiany w uchwale o powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
XVI/168/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze.
XVI/167/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.
XVI/166/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie i zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej.
XVI/165/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemiatycze w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
XVI/164/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie przekazania nieruchomości na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Siemiatyczach.
XVI/163/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz
najmu lokalu na okres powyżej trzech lat.
XVI/162/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020 roku.
XVI/161/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2026
XVI/160/2020
z dnia 21 września 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020
XV/159/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze.
XV/158/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie zwolnienia z obowiązkowego pensum godzin wychowawczo-opiekuńczych.

XV/157/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o."

XV/156/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020 roku.

XV/155/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027
XV/154/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
XV/153/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

XV/152/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

XV/151/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Siemiatycze.

XIII/150/2020
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/139/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.  

XIII/149/2020
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Siemiatycze
XIII/148/2020
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2020 rok.
XIII/147/2020
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości prawa użytkowania wieczystego
XIII/146/2020
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020
XIII/145/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

XIII/144/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
XIII/143/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XII/129/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
XIII/142/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
XIII/141/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XIII/140/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Siemiatycze do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’ - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
XIII/139/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach, zlokalizowanej w Czartajewie oraz przeniesienie siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej do Czartajewa
XIII/138/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemiatycze w roku szkolnym 2019/2020
XIII/137/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminy Siemiatycze
XIII/136/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027
XIII/135/2020
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020

 Uchwały Rady Gminy Siemiatycze 2019r.

Nr i data uchwały Uchwała dotyczy:
XII/134/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminnego
w Siemiatyczach.
XII/133/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego w zakresie publicznego
transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia.
XII/132/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2020 rok
XII/131/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
XII/130/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki.
XII/129/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XII/128/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
XII/127/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027
XII/126/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2020
XII/125/2019
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.
X/124/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok
X/123/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawiezmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 
X/122/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze 
X/121/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym
X/120/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
X/119/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
X/118/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
X/117/2019
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach
X/116/2019
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
X/115/2019
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
X/114/2019
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
IX/113/2019
z dnia 3 październik 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2019 roku.
IX/112/2019
z dnia 3 październik 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
IX/111/2019
z dnia 3 październik 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siemiatycze
IX/110/2019
z dnia 3 październik 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
VIII/109/2019
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
VIII/108/2019
z dnia 6 września 2019 r.
Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026
VIII/107/2019
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
VII/106/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siemiatycze.
VII/105/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania Skarbnik Gminy Siemiatycze.
VII/104/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze.
VII/103/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Siemiatycze.
VII/102/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
VII/101/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
VII/100/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze.
VII/99/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2019 roku.
VII/98/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siemiatyczach za 2018 rok.
VII/97/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
VII/96/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2018 rok.
VII/95/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2019 r.
VII/94/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Siemiatycze.
VI/93/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2019 roku
VI/92/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu na okres powyżej trzech lat
VI/91/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązującego pensum godzin wychowawczo-opiekuńczych
VI/90/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale o inicjatywie obywatelskiej
VI/89/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
VI/88/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmainy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
VI/87/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
V/86/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zmian w zasadach przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Siemiatycze
V/85/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki pod nawzwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych"
sp. z o.o.
V/84/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie inicjatywy obywatelskiej
V/83/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie statutu Gminy Siemiatycze
V/82/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia trzydniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci w wieku 6 lat i młodsze
V/81/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie planu sieci szkół podstawowych na ternenie Gminy Siemiatycze
V/80/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
V/79/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie przekazania nieruchości na rzecz Powiatu Siemiatyckiego
V/78/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok
V/77/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
V/76/2019
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze
IV/73/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2019r.
IV/72/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
IV/71/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY SIEMIATYCZE NA
LATA 2019-2021”
IV/70/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ na
terenie Gminy Siemiatycze.
IV/69/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemiatycze.
IV/68/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Zalesie
IV/67/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Wiercień Duży
IV/66/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Wiercień Mały
IV/65/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Wólka Nadbużna
IV/64/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Wyromiejki
IV/63/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Tołwin
IV/62/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Turna Duża
IV/61/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Turna Mała
IV/60/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Szerszenie
IV/59/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Słochy Annopolskie
IV/58/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Siemiatycze-Stacja
IV/57/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Skiwy Małe
IV/56/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Skiwy Duże
IV/55/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Romanówka
IV/54/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Rogawka
IV/53/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Olendry
IV/52/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Ossolin
IV/51/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Ogrodniki
IV/50/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Moczydły
IV/49/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Leszczka
IV/48/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Laskowszczyzna
IV/47/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Lachówka
IV/46/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Klukowo
IV/45/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kłopoty-Patry
IV/44/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kłopoty-Bańki
IV/43/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Krasewice
IV/42/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Korzeniówka Duża
IV/41/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kajanka
IV/40/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kłopoty-Bujny
IV/39/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kułygi
IV/38/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Klekotowo
IV/37/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Krupice
IV/36/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Kłopoty-Stanisławy
IV/35/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Grzyby-Orzepy
IV/34/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Czartajew
IV/33/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Cecele
IV/32/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Boratyniec Ruski
IV/31/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Baciki Bliższe
IV/30/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Baciki Dalsze
IV/29/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Baciki Średnie
IV/28/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Boratyniec Lacki
IV/27/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w statucie sołectwa Anusin
IV/26/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
IV/25/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026
IV/24/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 

 

Uchwały Rady Gminy Siemiatycze 2003r. - 2018r.

Numer i data uchwały

Uchwała dotyczy:

VI/36/03 z 8.07.2003 r.

w sprawie zmian w budżecie 2003 r.

VI/37/03 z 8.07.2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

VI/38/03 z 8.07.2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu

VI/39/03 z 8.07.2003 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

VI/40/03 z 8.07.2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego

VII/41/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie jednakowej procentowo wysokości udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

VII/42/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

VII/43/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie utworzenia środka specjalnego

VII/44/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie zmian w budżecie 2003 r.

VII/45/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

VII/46/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

VII/47/03 z 10.09.2003 r.

w sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej w 2004 r.

VIII/48/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

VIII/49/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

VIII/50/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok

VIII/51/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

VIII/52/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

VIII/53/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

VIII/54/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie zmian w budżecie 2003 r.

VIII/55/03 z 8.12.2003 r.

w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Siemiatycze

IX/56/03 z 30.12.2003 r.

w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od mieszkańców gminy Siemiatycze

IX/57/03 z 30.12.2003 r.

w sprawie zmian w budżecie 2003 r.

IX/58/03 z 30.12.2003 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego

Rok 2004

 

X/59/04 z 9.03.2004 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2004 r.

X/60/04 z 9.03.2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr. VII/42/03 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 10 września 2003r. o wydatkach na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

X/61/04 z 9.03.2004 r.

w sprawie przyjęcia koncepcji funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Siemiatycze do 2010 roku

X/62/04 z 9.03.2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2004 rok

X/63/04 z 9.03.2004 r.

w sprawie zmiany uchwały o upoważnieniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

XI/64/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XI/65/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.

XI/66/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

XI/67/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od mieszkańców gminy Siemiatycze

XI/68/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych, oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania

XI/69/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok

XI/70/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

XI/71/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

XI/72/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze

XI/73/04 z 28.04.2004 r.

w sprawie dofinansowania budowy sali sportowej ze środków MENiS

 

XII/74/04 z 08.06.2004 r.

o zamianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

XII/75/04 z 08.06.2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Siemiatycze

XII/76/04 z 08.06.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

XIII/77/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie uchwalanie Statutu Gminnego Ośordka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

XIII/78/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach

XIII/79/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

XIII/80/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej

XIII/81/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej

XIII/82/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie dotacji na przebudowę drogi powiatowej

XIII/83/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego

XIII/84/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego

XIII/85/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok

XIII/86/04 z 16.07.04 r.

w sprawie uchwalenia porgramu ochrony środowiska Gminy Siemiatycze

XIII/87/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami Gminy Siemiatycze

XIII/88/04 z 16.07.2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XIV/89/04 z 17.09.2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku

XIV/90/04 z 17.09.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

XIV/91/04 z 17.09.2004 r.

w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XIV/92/04 z 17.09.2004 r.

w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XV/93/04 z 03.12.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XV/94/04 z 03.12.2004 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjetej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

XV/95/04 z 03.12.2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XV/96/04 z 03.12.2004 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

XVI/97/04 z 29.12.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

XVI/98/04 z 29.12.2004 r.

w sprawie regulaminu wynagrodznie anuczycieli

XVI/99/04 z 29.12.2004 r.

o dobrowaolnym poddaniu sie egzekucji

XVI/100/04 z 29.12.2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie inwestycji pod nazwą : „Dobre drogi rozwojem turystyki w Gminie Siemiatycze”

XVI/101/04 z 29.12.2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pozyczki krotkoterminowej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dobre drogi rozwojem turystyki w Gminie Siemiatycze"

Rok 2005

 

XVII/102/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie budżetuGminy na 2005 rok

XVII/103/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunków dochodów własnych

XVII/104/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.

XVII/105/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

XVII/106/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

XVII/107/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym

XVII/108/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie dotacji na przebudowę dróg powiatowych

XVII/109/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie: przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

XVII/110/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiatycze.

XVII/111/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie zasad ustalania opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

XVII/112/05 z 14.03.2005 r.

W sprawie przyjecia planów pracy stałych komisji rady Gminy na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.

XVII/113/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu „Biblioteki Publiczne –Internet-Informacja –Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004-2006”.

XVII/114/05 z 14.03.2005 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

XVIII/115/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XVIII/116/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

XVIII/117/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

XVIII/118/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach.

XVIII/119/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

XVIII/120/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Regionu Puszczy Białowieskiej

XVIII/121/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

XVIII/122/05 z 27.04.2005 r.

w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy o charakterze socjalnym.

XIX/123/05 z 30.08.2005 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.

XIX/124/05 z 30.08.2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wszczęcia i przeprowadzenia procedury na wybór banku do obsługi budżetu Gminy Siemiatycze.

XIX/125/05 z 30.08.2005 r.

w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań

XIX/126/05 z 30.08.2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.

XIX/127/05 z 30.08.2005 r.

w sprawie wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

XIX/128/05 z 30.08.2005 r.

w sprawie dotacji na przebudowę dróg powiatowych

XX/129/05 z 02.12.2005 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

XX/130/05 z 02.12.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

XX/131/05 z 02.12.2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XX/132/05 z 02.12.2005 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

XX/133/05 z 02.12.2005 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XX/134/05 z 02.12.2005 r.

w sprawie: opinii odnośnie zmian i zniesienia nazw miejscowości

XXI/135/05 z 29.12.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

XXI/136/05 z 29.12.2005 r.

w sprawie wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

XXI/137/05 z 29.12.2005 r.

w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Gminy Siemiatycze.

XXI/138/05 z 29.12.2005 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

XXI/139/05 z 29.12.2005 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników szkół gminnych i gimnazjum nie będących nauczycielami , Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach.

Rok 2006

 

XXII/140/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r

XXII/141/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

XXII/142/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiatycze

XXII/143/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

XXII/144/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siemiatycze

XXII/145/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany nazwy miejscowości

XXII/146/06 z 10.03.2006 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2006 rok.

XXIII/147/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XXIII/148/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015

XXIII/149/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych Gminy

XXIII/150/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2015

XXIII/151/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

XXIII/152/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

XXIII/153/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie inwestycji pod nazwą : „Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa Gminy Siemiatycze”

XXIII/154/06 z 26.04.2006 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: ” Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa Gminy Siemiatycze”

XXIV/155/06 z 28.07.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

XXIV/156/06 z 28.07.2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Siemiatycze oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

XXIV/157/06 z 28.07.2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

XXIV/158/06 z 28.07.2006 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

XXIV/159/06 z 28.07.2006 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

XXIV/160/06 z 28.07.2006 r.

w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w ramach zadań własnych Gminy.

XXV/161/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

XXV/162/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XXV/163/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XXV/164/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i korzystanie z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

XXV/165/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej we wsi Ogrodniki

XXV/166/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

XXV/167/06 z 25.10.2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

I/1/06 z 27.11.2006 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Siemiatycze

I/2/06 z 27.11.2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemiatycze

I/3/06 z 27.11.2006 r.

w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Siemiatycze

I/4/06 z 27.11.2006 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemiatycze

I/5/06 z 27.11.2006 r.

w sprawie zmiany zasad przyznania diet radnym i zwrotu kosztów podróży

II/6/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

II/7/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

II/8/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

II/9/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

II/10/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2007 rok.

II/11/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w kadencji 2006 – 2010 r

II/12/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

II/13/06 z 06.12.2006 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

III/14/06 z 29.12.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Rok 2007

 

IV/15/07 z 02.03.2007 r.

w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiatycze

IV/16/07 z 02.03.2007 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Siemiatycze

IV/17/07 z 02.03.2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych

IV/18/07 z 02.03.2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

V/19/07 z 12.04.2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

V/20/07 z 12.04.2007 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

V/21/07 z 12.04.2007 r.

w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

V/22/07 z 12.04.2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

VI/23/07 z 31.07.2007 r. w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
VI/24/07 z 31.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
VI/25/07 z 31.07.2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
VI/26/07 z 31.07.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r
VI/27/07 z 31.07.2007 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 VII/28/07 z 07.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
 VII/29/07 z 07.09.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
VIII/30/07 z 28.11.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Piotrowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Siemiatycze w latach 2008 - 2010
VIII/31/07 z 28.11.2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.
VIII/32/07 z 28.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci
VIII/33/07 z 28.11.2007 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środkow transportowych.
VIII/34/07 z 28.11.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
VIII/35/07 z 28.11.2007 r. w sprawie: Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Siemiatycze na lata 2007 - 2032 r.
IX/36/07 z 28.12.2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.
XI/37/07 z 28.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
XI/38/07 z 28.12.2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku.
XI/39/07 z 28.12.2007 r.

w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Rok 2008
X/40/08 z 4.03.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
X/41/08 z 4.03.2008 r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiatycze
X/42/08 z 4.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycz
X/43/08 z 4.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r
X/44/08 z 4.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Siemiatycze
X/45/08 z 4.03.2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok
XI/46/08 z 15.04.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XI/47/08 z 15.04.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r
XI/48/08 z 15.04.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Siemiatycze w latach 2008-2009
XI/49/08 z 15.04.2008 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Siemiatycze
XI/50/08 z 15.04.2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
XII/51/08 z 1.07.2008 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy wsi Anusin, Boratyniec Ruski, Czartajew
XII/52/08 z 1.07.2008 r. w sprawie zmiany zasad nabywania zbywania obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata
XII/53/08 z 1.07.2008 r. w sprawie ustalenia najwyszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
XII/54/08 z 1.07.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników szkół gminnych i gimnazjum nie będących nauczycielami,Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach.
XII/55/08 z 1.07.2008 r. w sprawie zmiany uposażenia Wójta Gminy
XII/56/08 z 1.07.2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego gminy Siemiatycze położonego we wsi Czartajew gmina Siemiatycze
XII/57/08 z 1.07.2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XII/58/08 z 1.07.2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

XII/59/08 z 1.07.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011
XIII/60/08 z 26.09.2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

 XIII/61/08 z 26.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.
  XIII/62/08 z 26.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na  wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu  najemcy.
  XIII/63/08 z 26.09.2008 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.
  XIII/64/08 z 26.09.2008 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

XIV/65/08 z 18.11.2008 r. w sprawie zmiany  upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania  w stosunku do dłużników  alimentacyjnych
XIV/66/08 z 18.11.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Siemiatycze  do  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania  - Tygiel Doliny  Bugu”
XIV/67/08 z 18.11.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem oraz  regulacją stanu prawnego  dróg powiatowych  na terenie Gminy Siemiatycze w latach  2008-2010
XIV/68/08 z 18.11.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu  na realizację projektów  w ramach IV Osi RPO WP w latach  2009-2011
XIV/69/08 z 18.11.2008 r. w sprawie  wyrażenia  zgody na przystąpienie  Gminy Siemiatycze  do realizacji  zadań
inwestycyjnych  w ramach Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych 
2008-2011.
XIV/70/08 z 18.11.2008 r. w sprawie  wydzierżawienia  gruntów  na rzecz gminy Siemiatycze
XIV/71/08 z 18.11.2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianie i transport zbiorników
bezodpływowych i korzystanie z gminnych wysypisk odpadów
komunalnych
XIV/72/08 z 18.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
XIV/73/08 z 18.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XIV/74/08 z 18.11.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na
2009 rok.
XIV/75/08 z 18.11.2008 r.

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych.

XV/76/08 z 24.11.2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

XVI/77/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.
XVI/78/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
XVI/79/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku.
XVI/80/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XVI/81/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy  Siemiatycze
XVI/82/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie: przyjęcia planu odnowy miejscowości: Siemiatycze - Stacja.
XV/83/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej  4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i  zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze  miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych.
XVI/84/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Siemiatycze do realizacji projektu pod nazwą
„Bug nie dzieli, Bug łączy, regiony, państwa i ludzi, od Lwowa do Warszawy"
Program aktywizacji turystyki Doliny Bugu.
XVI/85/08 z 30.12.2008 r.  w sprawie zabezpieczenia  środków  finansowych na realizację  projektów  w ramach
IV Osi RPO WP w latach  2009-2011 zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiędzy  Województwem Podlaskim a Gminą Siemiatycze
XVI/86/08 z 30.12.2008 r.

 w sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na opłatę roczną za prawo
do  dysponowania częstotliwością w paśmie  3600-3800Mhz  zgodnie
z porozumieniem  zawartym pomiędzy  Województwem  Podlaskim a Gminą
Siemiatycze

Rok 2009
 XVII/87/09 z 20.03.2009 r.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiatycze.
 XVII/88/09 z 20.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
 XVII/89/09 z 20.03.2009 r. w sprawie zmiany  regulaminu wynagradzania nauczycieli na  2009 rok.
 XVII/90/09 z 20.03.2009 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły publicznej
 XVII/91/09 z 20.03.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu
Gospodarki Odpadami  Gminy Siemiatycze
XVII/92/09 z 20.03.2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii.
 XVII/93/09 z 20.03.2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 XVII/94/09 z 20.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Boratyniec Ruski,Czartajew, Anusin
pt „ Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez
odnowę świetlic we wsiach: Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin.”
 XVII/95/09 z 20.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kłopoty Stanisławy pt: „Remont elewacji na Kościele
Parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
w Kłopotach Stanisławach gmina Siemiatycze”.
 XVII/96/09 z 20.03.2009 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru sołtysa w miejscowości Słochy Annopolskie
 XVII/97/09 z 20.03.2009 r.


w sprawie powołania Komisji Statutowej

XVII/98/09 z 20.03.2009 r. w sprawie wskazania kandydata  do Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2009-2013
XVII/99/09 z 20.03.2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok
XVII/100/09 z 20.03.2009 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 XVIII/101/09 z 28.04.2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XVIII/102/09 z 28.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
XVIII/103/09 z 28.04.2009 r.

w sprawie wyodrębnienia  środków na fundusz sołecki

XVIII/104/09 z 28.04.2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem oraz  regulacją stanu prawnego  dróg powiatowych  na terenie Gminy Siemiatycze w  2009 roku.

XIX/105/09 z 29.06.2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy

 XIX/106/09 z 29.06.2009 w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację programów
operacyjnych w latach 2010-2012
 XIX/107/09 z 29.06.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Siemiatycze - Stacja
 XIX/108/09 z 29.06.2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Czartajew i Stare Moczydły w sprawie zmiany nazewnictwa miejscowości.
  XX/109/09 z 24.07.2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
XX/110/09 z 24.07.2009 w sprawie uzupełnienia składu obwodowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemiatycze
XX/111/09 z 24.07.2009 w sprawie wyrażenia opinii co do zmiany nazwy miejsowości Czartajew
XXI/112/09 z 30.10.2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
XXI/113/09 z 30.10.2009 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
XXI/114/09 z 30.10.2009 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, nauczyciela pedagoga i logopedy oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
XXI/115/09 z 30.10.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
XXI/116/09 z 30.10.2009 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy urządowej miejscowości Stare Moczydły
XXI/117/09 z 30.10.2009 w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2012 - 2016" i "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Siemiatycze na lata 2009 - 2012".
XXII/118/09 z 29.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2010 rok.
 XXII/119/09 z 29.12.2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 XXII/120/09 z 29.12.2009 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 XXII/121/09 z 29.12.2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 rok.
 XXII/122/09 z 29.12.2009 w sprawie Statutu Gminy Siemiatycze.
XXII/123/09 z 29.12.2009 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2010 rok.
XXII/124/09 z 29.12.2009 w sprawie planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2010 rok.
Rok 2010
XXIII/125/10 z 05.03.2010  w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Siemiatycze.
XXIII/126/10 z 05.03.2010 w sprawie przystąpienia Gminy Siemiatycze do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością realizującą zadania gospodarki wodnej
XXIII/127/10 z 05.03.2010 w sprawie zmian w uchwale nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010r
 XXIII/128/10 z 05.03.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
XXIII/129/10 z 05.03.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
XXIII/130/10 z 05.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
XXIII/131/10 z 05.03.2010 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2010 rok.
XXIII/132/10 z 05.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z gruntem położonego w Czartajewie.
XXIII/133/10 z 05.03.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Słochy Annopolskie.
 XXIV/134/10 z 23.04.2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
XXIV/135/10 z 23.04.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 XXIV/136/10 z 23.04.2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
 XXIV/137/10 z 23.04.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
XXIV/138/10 z 23.04.2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Siemiatycze.
 XXIV/139/10 z 23.04.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wiercień Duży, Kajanka i Turna Duża.
 XXIV/140/10 z 23.04.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Siemiatycze-Stacja.
 XXIV/141/10 z 23.04.2010

w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Siemiatycze na obwody głosowania.

XXV/142/10 z 9.07.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
XXV/143/10 z 9.07.2010

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym.

 

XXV/144/10 z 09.07.2010 w sprawie zabezpieczenia w 2011 roku środków finansowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej na realizację programu operacyjnego pt: "Udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego w bibliotece gminnej dla mieszkańców gminy Siemiatycze"
XXV/145/10 z 09.07.2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Siemiatycze.
XXV/146/10 z 09.07.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
XXV/147/10 z 09.07.2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemiatycze.
XXV/148/10 z 09.07.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości we wsi Czartajew, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
XXV/149/10 z 09.07.2010

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie i transport zbiorników bezodpływowych.

 

XXV/150/10 z 09.07.2010 w sprawie ustanowienia logo Gminy Siemiatycze.
XXVI/151/10 z 03.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
XXVI/152/10 z 03.09.2010 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Siemiatycze.
XXVI/153/10 z 03.09.2010 w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. "Wodociągi Podlaskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.
XXVI/154/10 z 03.09.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Siemiatycze-Stacja.
XXVI/155/10 z 03.09.2010

w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Słochy Annopolskie.

 

XXVI/156/10 z 03.09.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kajanka, Turna Duża i Wiercień Duży.
XXVII/157/10 z 29.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
XXVII/158/10 z 29.09.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Integracja sieci dróg gminnych z drogą krajową i drogami powiatowymi na terenie Gminy Drohiczyn" w 2011 roku.
XXVII/159/10 z 29.09.2010 w sprawie ustalenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
XXVII/160/10 z 29.09.2010 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
XXVIII/161/10 z 05.11.2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
XXVIII/162/10 z 05.11.2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
XXVIII/163/10 z 05.11.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
XXVIII/164/10 z 05.11.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
XXVIII/165/10 z 05.11.2010 w sprawie uchwalenia aktualizacji "Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2012-2016".
XXVIII/166/10 z 05.11.2010

w sprawie programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok.

I/1/10 z 30.11.2010 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Siemiatycze.
I/2/10 z 30.11.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemiatycze.
I/3/10 z 30.11.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemiatycze.
I/4/10 z 30.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
I/5/10 z 30.11.2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
I/6/10 z 30.11.2010 w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemiatycze.
I/7/10 z 30.11.2010

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze.

II/8/10 z 06.12.2010 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
II/9/10 z 06.12.2010 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
III/10/10 z 28.12.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
III/11/10 z 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011-2021.
III/12/10 z 28.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2011.
III/13/10 z 28.12.2010

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Siemiatycze w kadencji 2010-2014.

III/14/10 z 28.12.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Tołwin.
III/15/10 z 28.12.2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka.
III/16/10 z 28.12.2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok.
III/17/10 z 28.12.2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
III/18/10 z 28.12.2010 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
III/19/10 z 28.12.2010 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2011 rok.
III/20/10 z 28.12.2010

w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2011 rok.

 Rok 2011
 IV/21/2011 z 02.03.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 IV/22/2011 z 02.03.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011-2021.
 IV/23/2011 z 02.03.2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 IV/24/2011 z 02.03.2011 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Siemiatycze.
 IV/25/2011 z 02.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 IV/26/2011 z 02.03.2011 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Tołwin.
 IV/27/2011 z 02.03.2011 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Siemiatycze"
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2010 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tutyłu wykonania budżetu na 2010 rok.
w sprawie przystąpienia Gminy Siemiatycze do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działania I.4 "Promocja i współpraca" komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego pt. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem Rozwoju Polski Wschodniej".
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z gruntem położonego w Czartajewie.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011 - 2021.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem oraz regulacją stanu prawnego dróg powiatowych na terenie Gminy Siemiatycze w 2011 roku.
w sprawie nadania statutu sołectwa Anusin.
w sprawie nadania statutu sołectwa Baciki Bliższe.
w sprawie nadania statutu sołectwa Baciki Dalsze.
w sprawie nadania statutu sołectwa Baciki Średnie.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boratyniec Lacki.

V/42/2011 z 24.05.2011

w sprawie nadania statutu sołectwa Boratyniec Ruski.

VI/43/2011 z 21.09.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 VI/44/2011 z 21.09.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011-2021
 VI/45/2011 z 21.09.2011 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w 2012 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych Nr 109496B, Nr 109513B"
 VI/46/2011 z 21.09.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego w 2012 r.
 VI/47/2011 z 21.09.2011 w sprawie przeznaczenia budynku Świetlicy wiejskiej w Tołwinie na cele ogólnodostępne.
VI/48/2011 z 21.09.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
  VI/49/2011 z 21.09.2011 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
 VI/50/2011 z 21.09.2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 VI/51/2011 z 21.09.2011 w sprawie nadania statutu sołectwa Cecele.
 VI/52/2011 z 21.09.2011 w sprawie nadania statutu sołectwa Grzyby-Orzepy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Kajanka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Klekotowo.
w sprawie nadania statutu sołectwa Klukowo.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopotach-Bujnach z oddziałem zerowym.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach
w sprawie nadania statutu sołectwa Czartajew
w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Bańki
w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Bujny
w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Patry
w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Stanisławy
w sprawie nadania statutu sołectwa Korzeniówka Duża
w sprawie nadania statutu sołectwa Krasewice
w sprawie nadania statutu sołectwa Krupice
w sprawie nadania statutu sołectwa Kułygi
w sprawie nadania statutu sołectwa Lachówka
w sprawie nadania statutu sołectwa Leszczka
w sprawie nadania statutu sołectwa Moczydły
w sprawie nadania statutu sołectwa Ogrodniki
w sprawie nadania statutu sołectwa Olendry
w sprawie nadania statutu sołectwa Ossolin
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogawka
w sprawie nadania statutu sołectwa Romanówka
w sprawie nadania statutu sołectwa Siemiatycze-Stacja
w sprawie nadania statutu sołectwa Skiwy Duże
w sprawie nadania statutu sołectwa Skiwy Małe
w sprawie nadania statutu sołectwa Słochy Annopolskie
w sprawie nadania statutu sołectwa Szerszenie
w sprawie nadania statutu sołectwa Tołwin
w sprawie nadania statutu sołectwa Turna Mała
w sprawie nadania statutu sołectwa Turna Duża
w sprawie nadania statutu sołectwa Wiercień Duży
w sprawie nadania statutu sołectwa Wiercień Mały
w sprawie nadania statutu sołectwa Wólka Nadbużna
w sprawie nadania statutu sołectwa Wyromiejki
w sprawie nadania statutu sołectwa Zalesie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Perlejewo i Gminą Nur dotyczącego realizacji projektu pod nazwą "Targowisko w Perlejewie".

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011-2021.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2012.
w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Siemiatycze.
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemiatycze na lata 2012-2020.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
w sprawie zmian uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siemiatycze na lata 2012-2020.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na regulację stanu prawnego dróg powiatowych na terenie Gminy Siemiatycze w 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr VII/57/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Drohiczyn, Gminą Perlejewo, Gminą Ciechanowiec projektu w ramach Działania 3.1. "Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn "Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca".
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2012 rok.
w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2012 rok.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemiatycze.
w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Siemiatycze.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopotach-Bujnach z oddziałem przedszkolnym.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej 693.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2011 rok.
XI/124/2012 z 29.05.2012
.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siemiatycze.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021.
w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Gminy Siemiatycze na 2013 rok środków finansowych na zadanie pod nazwą "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych: nr 109496B i 109513B".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego w 2013 roku.
w sprawie współdziałania Gminy Siemiatycze z innymi gminami poprzez udział w projekcie "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich".
w sprawie podziału Gminy Siemiatycze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
w sprawie podziału Gminy Siemiatycze na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmiany Uchwały nr X/118/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, nauczyciela pedagoga i logopedy oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
w sprawie zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
XIII/143/2012 z 31.10.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
XIII/144/2012 z 31.10.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
XIV/145/2012 z 27.11.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
XIV/146/2012 z 27.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XIV/147/2012 z 27.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
XIV/148/2012 z 27.11.2012 w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2013-2016.
XIV/149/2012 z 27.11.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej 693.
XIV/150/2012 z 27.11.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1763B w 2013 roku.
XIV/151/2012 z 27.11.2012 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
XIV/152/2012 z 27.11.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
XIV/153/2012 z 27.11.2012 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze".
XV/154/2012 z 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
XV/157/2012 z 19.12.2012 w sprawie budżetu Gminy Siemiatycze na 2013 rok.
XV/158/2012 z 19.12.2012 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze"
XV/159/2012 z 19.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.
XV/160/2012 z 19.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
XV/161/2012 z 19.12.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XV/162/2012 z 19.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia
terminu i miejsca składania deklaracji.
XV/163/2012 z 19.12.2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywaja
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
XV/164/2012 z 19.12.2012 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
XV/165/2012 z 19.12.2012 w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach
XV/166/2012 z 19.12.2012 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok"
XVI/167/2013 z 19.02.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
XVI/168/2013 z 19.02.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013- 2021
XVI/169/2013 z 19.02.2013 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Siemiatycze na 2013 rok.
XVI/170/2013 z 19.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
XVI/171/2013 z 19.02.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemiatycze.
XVI/172/2013 z 19.02.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XVI/173/2013 z 19.02.2013 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.
XVI/174/2013 z 19.02.2013 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemiatycze na lata 2012-2020".
XVI/175/2013 z 19.02.2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok.
XVI/176/2013 z 19.02.2013 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2013 rok
XVI/177/2013 z 19.02.2013 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2013 rok.
XVI/178/2013 z 19.02.2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XV/158/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku.
XVI/179/2013 z 19.02.2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniecia naruszenia prawa w uchwale Nr XV/160/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku.
XVI/180/2013 z 19.02.2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XV/162/2012
z dnia 19 grudnia 2012 roku.
XVII/181/2013 z 29.05.2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
XVII/182/2013 z 29.05.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2012 rok.
XVII/183/2013 z 29.05.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
XVII/184/2013 z 29.05.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013- 2021
XVII/185/2013 z 29.05.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2013 roku.
XVII/186/2013 z 29.05.2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
XVII/187/2013 z 29.05.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Laskowszczyzna, Leszczka.
XVII/188/2013 z 29.05.2013 zmiejająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
XVII/189/2013 z 29.05.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi na terenie Gminy Siemiatycze.
XVII/190/2013 z 29.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/172/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 lutego
2013 roku.
XVII/191/2013 z 29.05.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
XVIII/192/2013 z 30.07.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
XVIII/193/2013 z 30.07.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013-2021
XVIII/194/2013 z 30.07.2013 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
XVIII/195/2013 z 30.07.2013 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
XVIII/196/2013 z 30.07.2013 w sprawie zgody na ustanowienie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
XVIII/197/2013 z 30.07.2013 w sprawie stwierdzenia wygaszenia mandatu radnego.
XVIII/198/2013 z 30.07.2013 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
XVIII/199/2013 z 30.07.2013 w sprawie utworzenia sołectwa Laskowszczyzna.
XVIII/200/2013 z 30.07.2013 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wólka Nadbużna
XVIII/201/2013 z 30.07.2013 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Boratyniec Ruski
XVIII/202/2013 z 30.07.2013 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Rogawka
XIX/203/2013 z 20.09.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
XIX/204/2013 z 20.09.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013- 2021
XIX/205/2013 z 20.09.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Siemiatycze
XIX/206/2013 z 20.09.2013 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia tej opłaty.
XIX/207/2013 z 20.09.2013 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XIX/208/2013 z 20.09.2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XIX/209/2013 z 20.09.2013 w sprawie statutu sołectwa Laskowszczyna
XIX/210/2013 z 20.09.2013 w sprawie statutu sołectwa Leszczka.
XX/211/2013 z 29.11.2013 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
XX/212/2013 z 29.11.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r
XX/213/2013 z 29.11.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze-Czartajew oraz nr 1726B w miejscowości Czartajew”.
XX/214/2013 z 29.11.2013 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
XX/215/2013 z 29.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
XX/216/2013 z 29.11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
XX/217/2013 z 29.11.2013 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
XX/218/2013 z 29.11.2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Boratyniec Ruski.
XX/219/2013 z 29.11.2013 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Rogawka.
XX/220/2013 z 29.11.2013 w sprawie wsparcia inicjatywy modernizacji linii kolejowej na trasie Siedlce-Czeremcha-Siemianówka.
XXI/221/2013 z 20.12.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014 – 2022
XXI/222/2013 z 20.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2014 r.
XXI/223/2013 z 20.12.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
XXI/224/2013 z 20.12.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013- 2021
XXI/225/2013 z 20.12.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
XXI/226/2013 z 20.12.2013 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2014 rok.
XXI/227/2013 z 20.12.2013 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2014 rok.
XXI/228/2013 z 20.12.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego w 2013 roku.
XXII/229/2014 7.03.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
XXII/230/2014 7.03.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
XXII/231/2014 7.03.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
XXII/232/2014 7.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
XXII/233/2014 7.03.2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014 – 2022
XXII/234/2014 7.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok.
XXII/235/2014 7.03.2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
XXII/236/2014 7.03.2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 rok.
XXII/237/2014 7.03.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XXII/238/2014 7.03.2014 w sprawie "Programu ochrony środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
XXIII/239/2014 17.06.2014 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
XXIII/240/2014 17.06.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
XXIII/241/2014 17.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
XXIII/242/2014 17.06.2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014 – 2022
XXIII/243/2014 17.06.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2013 rok.
XXIII/244/2014 17.06.2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
XXIII/245/2014 17.06.2014 w sprawie zmiany określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze.
XXIII/246/2014 17.06.2014 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, nauczyciela pedagoga i logopedy oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
XXIII/247/2014 17.06.2014 w sprawie częściowego zwolnienia z obowiązującego pensum godzin dydaktycznych Kazimierza Gietek - dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.
XXIII/248/2014 17.06.2014 w sprawie zgody na ustanowienie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
XXIII/249/2014 17.06.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
XXIV/250/2014 26.09.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
XXIV/251/2014 26.09.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014-2022.
XXIV/252/2014 26.09.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1721B odcinek od drogi nr 1709B - Zalesie.
XXIV/253/2014 26.09.2014 w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Gminy Siemiatycze na 2015 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa, ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B, od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb".
XXIV/254/2014 26.09.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Siemiatycze.
XXIV/255/2014 26.09.2014 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
XXIV/256/2014 26.09.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
XXIV/257/2014 26.09.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na projekt pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1720B odc. od drogi wojewódzkiej nr 690 do m. Kułygi dł. 1.781 km" w 2015 roku.
XXV/258/2014 10.11.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
XXV/259/2014 10.11.2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
XXV/260/2014 10.11.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
XXV/261/2014 10.11.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
I/1/2014 28.11.2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy
I/2/2014 28.11.2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wójta Gminy Siemiatycze.
II/3/2014 8.12.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemiatycze
II/4/2014 8.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
II/5/2014 8.12.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
II/6/2014 8.12.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
II/7/2014 8.12.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
II/8/2014 8.12.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej
III/9/2014 22.12.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
III/10/2014 22.12.2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014-2022.
III/11/2014 22.12.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015-2025.
III/12/2014 22.12.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2015.
III/13/2014 22.12.2014 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Siemiatycze.
III/14/2014 22.12.2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze w kadencji 2014-2018.
IV/15/2015 13.03.2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Siemiatycze.
IV/16/2015 13.03.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
IV/17/2015 13.03.2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015 – 2025
IV/18/2015 13.03.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na remont drogi powiatowej w miejscowości Romanówka.
IV/19/2015 13.03.2015 w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
IV/20/2015 13.03.2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.
IV/21/2015 13.03.2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty.
IV/22/2015 13.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
IV/23/2015 13.03.2015 w sprawie zmiany w uchwale nr XIV/66/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 18.11.2008r.
IV/24/2015 13.03.2015 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani na 2015 rok.
IV/25/2015 13.03.2015 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
IV/26/2015 13.03.2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok.
IV/27/2015 13.03.2015 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2015 roku.
IV/28/2015 13.03.2015 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2015 rok
V/29/2015 26.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
V/30/2015 26.05.2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015 – 2025
V/31/2015 26.05.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
V/32/2015 26.05.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2014 rok.
V/33/2015 26.05.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na przebudowę dróg powiatowych nr 1710B oraz nr 1729B w 2015 roku.
V/34/2015 26.05.2015 w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Siemiatycze
V/35/2015 26.05.2015 w sprawie zmian w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siemiatycze na lata 2012-2020”
V/36/2015 26.05.2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
VI/37/2015 3.09.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
VI/38/2015 3.09.2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015 - 2025
VI/39/2015 3.09.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
VI/40/2015 3.09.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne
VI/41/2015 3.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najmu lokalu na okres powyżej trzech lat
VI/42/2015 3.09.2015 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
VII/43/2015 23.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
VII/44/2015 23.10.2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015 - 2025
VII/45/2015 23.10.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2016 roku.
VII/46/2015 23.10.2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 370.000zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w latach 2015 - 2016
VIII/47/2015 3.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
VIII/48/2015 3.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmiany określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze.
VIII/49/2015 3.12.2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatu rolnego na 2016 rok.
VIII/50/2015 3.12.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
VIII/51/2015 3.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
VIII/52/2015 3.12.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
VIII/53/2015 3.12.2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
VIII/54/2015 3.12.2015 w sprawie wykonywania przez Gminę Siemiatycze działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej
VIII/55/2015 3.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
VIII/56/2015 3.12.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Siemiatycze w 2015 roku.
IX/57/2015 z 29.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
IX/58/2015 z 29.12.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025
IX/59/2015 z 29.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2016
IX/60/2015 z 29.12.2015 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2016 rok
IX/61/2015 z 29.12.2015 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2016 rok
IX/62/2015 z 29.12.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2016 rok
IX/63/2015 z 29.12.2015 w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze
IX/64/2015 z 29.12.2015 w sprawie zmian w uchwale szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych
IX/65/2015 z 29.12.2015 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
X/66/2016 z 9.03.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
X/67/2016 z 9.03.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025
X/68/2016 z 9.03.2016 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnej za udział w działaniach
ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.
X/69/2016 z 9.03.2016 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/246/2014 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla
dyrektorów szkół, nauczyciela pedagoga i logopedy oraz dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
X/70/2016 z 9.03.2016 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Siemiatycze
X/71/2016 z 9.03.2016 w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Siemiatycze.
X/72/2016 z 9.03.2016 w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez
Gminę Siemiatycze.
X/73/2016 z 9.03.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
2016 rok.
X/74/2016 z 9.03.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
X/75/2016 z 9.03.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2016 roku.
X/76/2016 z 9.03.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze.
XI/77/2016 z 30.05.2016 w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach.
XI/78/2016 z 30.05.2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Siemiatycze.
XI/79/2016 z 30.05.2016 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach
ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.
XI/80/2016 z 30.05.2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
XI/81/2016 z 30.05.2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
XI/82/2016 z 30.05.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok.
XI/83/2016 z 30.05.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2016 roku.
XI/84/2016 z 30.05.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2015 rok.
XI/85/2016 z 30.05.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
XI/86/2016 z 30.05.2016 w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach.
XI/87/2016 z 30.05.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
XI/88/2016 z 30.05.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
XI/89/2016 z 30.05.2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
XII/90/2016 z 27.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 
XII/91/2016 z 27.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2016 roku
XII/92/2016 z 27.06.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
XII/93/2016 z 27.06.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
XII/94/2016 z 27.06.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
XIII/95/2016 z 9.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
XIII/96/2016 z 9.09.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2017 roku.
XIII/97/2016 z 9.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat.
XIII/98/2016 z 9.09.2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
XIV/99/2016 z 25.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
XIV/100/2016 z 25.11.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016 - 2025
XIV/101/2016 z 25.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XIV/102/2016 z 25.11.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
XIV/103/2016 z 25.11.2016 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Siemiatycze na lata 2016-2018"
XIV/104/2016 z 25.11.2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi na lata
2017-2021
XIV/105/2016 z 25.11.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2016 roku
XV/106/2016 z 22.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
XV/107/2016 z 22.12.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017 - 2025
XV/108/2016 z 22.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2017
XV/109/2016 z 22.12.2016 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2017 rok.
XV/110/2016 z 22.12.2016 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2017 rok.
XV/111/2016 z 22.12.2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
XVI/112/2017 z 27.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r
XVI/113/2017 z 27.01.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017- 2025
XVI/114/2017 z 27.01.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Siemiatycze.
XVI/115/2017 z 27.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze.
XVII/116/2017 z 15.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XVII/117/2017 z 15.03.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017- 2025
XVII/118/2017 z 15.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2017 roku.
XVII/119/2017 z 15.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie
Gminy Siemiatycze.
XVII/120/2017 z 15.03.2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatarzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Siemiatycze.
XVII/121/2017 z 15.03.2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
2017 rok.
XVII/122/2017 z 15.03.2017 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
XVII/123/2017 z 15.03.2017 w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Siemiatycze na lata 2016-2025”
XVIII/124/2017 z
23.06.2017
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
XVIII/125/2017 z
23.06.2017
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.
XVIII/126/2017 z
23.06.2017
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych.
XVIII/127/2017 z
23.06.2017
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
2017 rok.
XVIII/128/2017 z
23.06.2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Siemiatycze.
XVIII/129/2017 z
23.06.2017
w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły
XVIII/130/2017 z
23.06.2017
w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze
XVIII/131/2017 z
23.06.2017
w sprawie " Programu ochrony środowiska dla Gminy Siemiatycze na lata 2017-2020 z perspektywą do
roku 2024".
XVIII/132/2017 z
23.06.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XVIII/133/2017 z
23.06.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017 - 2025
XVIII/134/2017 z
23.06.2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siemiatyczach za 2016 rok.
XVIII/135/2017 z
23.06.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w 2017 roku.
XVIII/136/2017 z
23.06.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2017 roku.
XVIII/137/2017 z
23.06.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2017 roku.
XVIII/138/2017 z
23.06.2017
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
XIX/139/2017 z
28.08.2017
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
XIX/140/2017 z
28.08.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XIX/141/2017 z
28.08.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2017 roku.
XIX/142/2017 z
28.08.2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy.
XIX/143/2017 z
28.08.2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy.
XIX/144/2017 z
28.08.2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy.

XX/145/2017 z
30.10.2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XX/146/2017 z
30.10.2017
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Siemiatycze
XX/147/2017 z
30.10.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Szerszeniach w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Szerszeniach.
XX/148/2017 z
30.10.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tołwinie
w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Tołwinie.
XX/149/2017 z
30.10.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Czartajewie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Czartajewie
XX/150/2017 z
30.10.2017
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze
XX/151/2017 z
30.10.2017
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres
powyżej trzech lat.
XX/152/2017 z
30.10.2017
w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków Gminy Siemiatycze.
XXI/153/2017 z
7.12.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XXI/154/2017 z
7.12.2017
w sprawie zmian w uchwale ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy
Siemiatycze.
XXI/155/2017 z
7.12.2017
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
XXI/156/2017 z
7.12.2017
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
XXI/157/2017 z
7.12.2017
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XXII/158/2017 z
28.12.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
XXII/159/2017 z
28.12.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze
na lata 2017-2025
XXII/160/2017 z
28.12.2017
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018- 2026
XXII/161/2017 z
28.12.2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2018
XXII/162/2017 z
28.12.2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
XXII/163/2017 z
28.12.2017
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018 rok
XXII/164/2017 z
28.12.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2017 roku
XXIII/165/2018 z
1.02.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
XXIII/166/2018 z
1.02.2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2018 roku.
XXIII/167/2018 z
1.02.2018
w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
XXIII/168/2018 z
1.02.2018
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej Gminy Siemiatycze.
XXIV/169/2018 z
27.03.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
XXIV/170/2018 z
27.03.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026
XXIV/171/2018 z
27.03.2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2018 roku.
XXIV/172/2018 z
27.03.2018
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Siemiatycze.
XXIV/173/2018 z
27.03.2018
w sprawie podziału Gminy Siemiatycze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
XXIV/174/2018 z
27.03.2018
w sprawie podziału Gminy Siemiatycze na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
XXIV/175/2018 z
27.03.2018
w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Siemiatycze
XXIV/176/2018 z
27.03.2018
w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach z siedzibą Siemiatycze ul. Tadeusza
Kościuszki 88
XXIV/177/2018 z
27.03.2018
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
2018 rok.
XXIV/178/2018 z
27.03.2018
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Siemiatycze na 2018rok.
XXIV/179/2018 z
27.03.2018
w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Siemiatycze na 2018rok.
XXIV/180/2018 z
27.03.2018
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
Gminy Siemiatycze.
XXIV/181/2018 z
27.03.2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2018 roku.
XXV/182/2018 z
24.05.2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemiatycze.
XXV/183/2018 z
24.05.2018
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola
oraz nauczyciela pedagoga i logopedy.
XXV/184/2018 z
24.05.2018
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
XXV/185/2018 z
24.05.2018
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
XXV/186/2018 z
24.05.2018
w sprawie zmiany w uchwale o utworzeniu Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
XXV/187/2018 z
24.05.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
XXV/188/2018 z
24.05.2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siemiatyczach za 2017 rok.
XXV/189/2018 z
24.05.2018
w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
XXV/190/2018 z
24.05.2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
XXVI/191/2018 z
29.06.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
XXVI/192/2018 z 29.06.2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Siemiatycze.
XXVI/193/2018 z 29.06.2018 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
XXVI/194/2018 z 29.06.2018 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola
oraz nauczyciela pedagoga i logopedy.
XXVII/195/2018
14.09.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
XXVII/196/2018
14.09.2018
w sprawie zwolnienia z obowiązującego pensum godzin wychowawczo-opiekuńczych dyrektora
Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
XXVIII/197/2018
17.10.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
XXVIII/198/2018
17.10.2018
w sprawie zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży.
XXVIII/199/2018
17.10.2018
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
I/1/2018
19.11.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
I/2/2018
19.11.2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemiatycze
II/3/2018
10.12.2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej
II/4/2018
10.12.2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
II/5/2018
10.12.2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
II/6/2018
10.12.2018
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
II/7/2018
10.12.2018
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
II/8/2018
10.12.2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, wniosków i petycji
II/9/2018
10.12.2018
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
II/10/2018
10.12.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
II/11/2018
10.12.2018
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Siemiatycze
II/12/2018
10.12.2018
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym
II/13/2018
10.12.2018
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok
II/14/2018
10.12.2018
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Siemiatycze
II/15/2018
10.12.2018
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Siemiatycze do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa
Działania - Tygiel Doliny Bugu"
II/16/2018
10.12.2018
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach
III/17/2018
28.12.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
III/18/2018
28.12.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026
III/19/2018
28.12.2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026
III/20/2018
28.12.2018
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2019
III/21/2018
28.12.2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
III/22/2018
28.12.2018
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
III/23/2018
28.12.2018
w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2003-09-17

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-07-14

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2016-07-06