uchwała nr XIII/77/04

rady gminy siemiatycze

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153, poz1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. , Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz 1203) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. N r 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/140/2001 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                  Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                  Andrzej Sycewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-08-04

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-08-04

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-08-04