Ochrona środowiska

Baza danych ooś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ.


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - data publikacji 8.03.2017r.


 

Znak sprawy Tytuł sprawy
RG.6220.14.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Działając na podstawie art. 61 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r., poz. 247, dalej ustawa ooś.) Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, że dnia 05.05.202lr. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „„Eksploatacja złoża piasku lub piasku ze żwirem „SŁOCHY ANNOPOLSKIE II” zlokalizowanego na działce nr ew.: 50 obręb Słochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki, województwo podlaskie”,
- data publikacji 07.05.2021r.
RG.6220.12.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 202 lr., poz. 247 dalej ustawa ooś.) Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, że dnia 6.05.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Klekotowo o mocy do 3MW, gm. Siemiatycze na działce nr 321”. - data publikacji 07.05.2021r.
RG.6220.11.2021 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, dalej ustawą ooś), zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych kopaliny ze złoża „Siemiatycze II” na działce nr ewid. 2584/2 w obrębie Siemiatycze, gmina Siemiatycze, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiotowej sprawie. Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 07.06.2021 r. - data publikacji 6.05.2021r.
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 64 ust.l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwaną dalej ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych kopaliny ze złoża „Siemiatycze II” na działce nr ewid. 2584/2 w obrębie Siemiatycze, gmina Siemiatycze, w dniu 15.04.2021r. wystąpiono do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny  ddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia (ewentualne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu). - data publkacji 19.04.2021r. .
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 07.04.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych kopaliny ze złoża „Siemiatycze II” na działce nr ewid. 2584/2 w obrębie Siemiatycze, gmina Siemiatycze. - data publikacji 14.04.2021r.
RG.6220.7.2021 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. poz. 256 ze zmianami) Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania dla Gminy Siemiatycze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109490B od drogi wojewódzkiej Nr 690 do m. Skiwy Duże - Skiwy Małe” o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (decyzja Nr RG.6220.7.2021 z dnia 28.04.202lr.). - data publikacji 30.04.2021r.
OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 202lr., poz. 247 dalej ustawa ooś.) Wójt Gminy Siemiatycze    zawiadamia strony postępowania, że dnia 30.03.2021r. wystąpiono do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (ewentualne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu) dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109490B od drogi wojewódzkiej Nr 690 do m. Skiwy Duże - Skiwy Małe”. - data publikacji 30.03.2021r.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 §1, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247) dalej ustawa ooś. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że na wniosek z dnia 25.03.2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109490B od drogi wojewódzkiej Nr 690 do m. Skiwy Duże - Skiwy Małe”, o łącznej długości około 2150,00 m. Wójt Gminy Siemiatycze wszczął postępowanie administracyjne. - data publikacji 30.03.2021r.
RG.6220.6.2021 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwaną dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 64 ust.l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, dalej ustawą ooś), zawiadamiani strony postępowania, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 7 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych planowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2390 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Miasto Siemiatycze nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 10.06.2021 r. - data publikacji 6.05.2021r.
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 64 ust.l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwaną dalej ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 7 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych planowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2390 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Miasto Siemiatycze w dniu 18.03.2021r. wystąpiono do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia (ewentualne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu). - data publikacji 22.03.2021r.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 10.03.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 7 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2390 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Miasto Siemiatycze. - data publikacji 22.03.2021r.
RG.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) dalej ustawą ooś) zawiadamiam strony postępowania
wydanej w dniu 23.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal: magazynowo - wystawienniczej i magazynowej w Zakładzie Pronar w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze, nr ewidencyjne gruntów (obręb): 1000/98, 1000/118, 1000/115 (obręb 2 Siemiatycze) - data publikacji 28.04.2021r.
ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja GK.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal: magazynowo - wystawienniczej i magazynowej w Zakładzie Pronar w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze, nr ewidencyjne gruntów (obręb): 1000/98, 1000/118, 1000/115 (obręb 2 Siemiatycze) - data publikacji 28.04.2021r.
OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), zawiadamiam, iż postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal: magazynowo - wystawienniczej i magazynowej w Zakładzie Pronar w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze, nr ewidencyjne gruntów (obręb): 1000/98, 1000/118, 1000/115 (obręb 2 Siemiatycze) zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu Jednocześnie informuję, iż postępowanie administracyjne nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność skutecznego poinformowania stron postępowania o zebranym materiale w sprawie. Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 26.05.2021 r. - data publikacji 31.03.2021r.
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 4 ust.l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwaną dalej ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal: magazynowo - wystawienniczej i magazynowej w Zakładzie Pronar w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze, nr ewidencyjne gruntów (obręb): 1000/98, 1000/118, 1000/115 (obręb 2 Siemiatycze) w dniu 18.03.2021r. wystąpiono do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia (ewentualne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu). - data publikacji 22.03.2021r.
RG.6220.4.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202lr., poz. 247 dalej ustawa ooś.)
Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, że dnia 18.03.2021 r. wystąpiono do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (ewentualne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu) dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie do dwóch Elektrowni Słonecznych „Boratyniec Lacki I” i „Boratyniec Lacki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 144/1 o mocy do 2MW (do 2x1 MW) (obręb Boratyniec Lacki) w miejscowości Boratyniec Lacki, gmina Siemiatycze ”.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 202lr., poz. 247 dalej ustawa ooś.) Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, że dnia 10.03.202lr. zostało wszczętę.^postęp^wanie administracyjne na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie do dwóch Elektrowni Słonecznych „Boratyniec Lacki I” i „Boratyniec Lacki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 144/1 o mocy do 2MW (do 2x1MW) (obręb Boratyniec Lacki) w miejscowości Boratyniec Lacki, gmina Siemiatycze” - data publikacji 15.03.2021r.
RG.6220.15.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 26.02.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal: magazynowo - wystawienniczej i magazynowej w Zakładzie Pronar w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze, nr ewidencyjne gruntów (obręb): 1000/98, 1000/118, 1000/115 (obręb 2 Siemiatycze). - data publikacji 03.03.2021r.
RG.6220.14.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 8 lutego 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja złoża piasków skalenicowo - kwarcowych „SŁOCHY ANNOPOLSKIE I” zlokalizowanego na części działek nr ew. 647, 648, 649 i 650 obręb Słochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki, województwo podlaskie” - data publikacji 09.02.2021r.

Obwieszczenie działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że Wójt Gminy Siemiatycze zebrał pełen materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja złoża piasków skalenicowo - kwarcowych „SŁOCHY ANNOPOLSKIE I” zlokalizowanego na części działek nr ew. 647, 648, 649 i 650 obręb Słochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki, województwo podlaskie”. - data publikacji 20.01.2021r.
Obwieszczenie działając na podstawie art. 10 §1 , art. 49 i art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś.)
zawiadamiam strony postępowania że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja złoża piasków skalenicowo - kwarcowych „SŁOCHY ANNOPOLSKIE I” zlokalizowanego na części działek nr ew. 647, 648, 649 i 650 obręb Słochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, po w. siemiatycki, województwo podlaskie”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. - data publikacji 18.01.2021r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Działając na podstawie art. 61 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś.) Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia strony postępowania, że dnia 23.12.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja złoża piasków skałcnicowo - kwarcowych „SŁOCHY ANNOPOLSKIE I” zlokalizowanego na części działek nr ew. 647, 648, 649 i 650 obręb Slochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki, województwo podlaskie”. - data publikacji 23.12.2020r.
RG.6220.13.2020 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2021 r. została wydana decyzja GK.6220.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 5 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2363 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Siemiatycze. - data publikacji 03.03.2021r.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) dalej ustawą ooś) zawiadamiam strony postępowania
wydanej w dniu 01.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
PV Siemiatycze 5 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2363 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Siemiatycze. - data publikacji 03.03.2021r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami zebranymi w sprawie Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., dalej ustawą ooś) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 5 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2363 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Siemiatycze. Jednocześnie informuję, iż postępowanie administracyjne nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność skutecznego poinformowania stron postępowania o zebranym materiale w sprawie. Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 09.03.2020 r. - data publikacji 27.01.2020r.

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 64 ust.l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., dalej ustawą ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Siemiatycze 5 o mocy nominalnej 1 MW, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 2363 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Siemiatycze, gm. Siemiatycze w dniu 28.12.2020 r. wystąpiono do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia (ewentualne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu).

RG.6220.10.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze działając na podstawie art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, ze dnia 7 grudnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej Nr 19 polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ul. Białostockiej i Ciechanowieckiej, dot. odcinka budowy kładki pieszo-rowerowej oraz dojazdów w postaci ścieżki pieszo-rowerowej na łącznym odcinku ok. 100 m (po 50 m z każdej strony). - data publikacji 07.12.2020r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Siemiatycze stosownie do treści przepisu art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czeiwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej Nr 19 polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ul. Białostockiej i Ciechanowieckiej, dot. odcinka budowy kładki pieszo-rowerowej oraz dojazdów w postaci ścieżki pieszo-rowerowej na łącznym odcinku ok. 100 m (po 50 m z każdej strony). - data publikacji 26.11.2020r.
Obwieszczenie o wszczesciu postępowania dot. Rozbudowie drogi krajowej Nr 19 polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ul. Białostockiej i Ciechanowieckiej, dot. odcinka budowy kładki pieszo-rowerowej oraz dojazdów w postaci ścieżki pieszo- rowerowej na łącznym odcinku ok. 100 m (po 50 m z każdej strony), Wójt Gminy Siemiatycze dnia 16.11.2020r.
RG.6220.5.2020     Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 3a w związku z art. 86d ust. 1 pkt 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia strony postępowania prowadzonego na wniosek firmy Runo Leśne Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. 00-379 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika - Dmytro Teterya, że w dniu 01 października 2020r. wydał postanowienie znak: RG.6220.5.2020 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku przemysłowego z częścią biurową do produkcji oleju roślinnego tłoczonego na zimno, na gorąco, odszlamowanego, rafinowanego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 317/52 obręb Czartajew, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. podlaskie. - data publikacji 1.10.2020r.
Obieszczene działając na podstawie art. 10 §1 , art. 49 i art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś.)
zawiadamiam strony postępowania że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Runo Leśne Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku przemysłowego z częścią biurową do produkcji oleju roślinnego tłoczonego na zimno, na gorąco, odszlamowanego, rafinowanego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 317/52 obręb Czartajew, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. podlaskie”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 §1, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 2283 ze zm. dalej ustawa ooś.) zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że na wniosek Runo Leśne Sp. z o.o. z dnia 22.06.2020r. (uzupełniony: 16.07.2020r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku przemysłowego z częścią biurową do produkcji oleju roślinnego tłoczonego na zimno, na gorąco, odszlamowanego, rafinowanego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 317/52 obręb Czartajew, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. podlaskie ”, Wójt Gminy Siemiatycze wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Czartajew, gmina Siemiatycze, na działce o nr geodezyjnym 317/52. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. - data publikacji 22.07.2020r.

RG.6220.6.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 1.12. 2020r. na wniosek Pana Swajdy Mieczysława ul. Kochanowskiego 22, 17- 300 Siemiatycze, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy drobiu o budynek inwentarski przeznaczony do tuczu indyków o maksymalnej obsadzie 6480 szt. indyków tj. 155,52 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach nr ew. 152/8, 152/4, 152/9 i części działki nr ew. 152/5 w miejscowości Slochy Annopolskie gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie”. - data publikacji 3.12.2020r.
Obwieszczenie działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. - dalej jako „ k.p.a.”), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.- dalej jako „ooś”) zawiadamiam, że dokonana ocena zebranego w sprawie z wniosku Pana Swajdy Mieczysława ul Kochanowskiego 22, 17-300 Siemiatycze, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy drobiu o budynek inwentarski przeznaczony do tuczu indyków o maksymalnej obsadzie 6480 szt. indyków tj. 155,52 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach nr ew. 152/8, 152/4, 152/9 i części działki nr ew. 152/5 w miejscowości Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie”, materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny. - data publikacji 17.11.2020r.
Obwieszczenie działając na podstawie art. 10 §1 , art. 49 i art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś.) zawiadamiam strony postępowania, że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Swajdy Mieczysława ul. Kochanowskiego 22, 17-300 Siemiatycze, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy drobiu o budynek inwentarski przeznaczony do tuczu indyków o maksymalnej obsadzie 6480 szt. indyków tj. 155,52 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach nr ew. 152/8, 152/4, 152/9 i części działki nr ew. 152/5 w miejscowości Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie” nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. - data publikacji 28.09.2020r.
Obwieszczenie działając na podstawie art. 10 §1 , art. 49 i art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. dalej k.p.a. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś.) zawiadamiam strony postępowania, że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Swajdy Mieczysława ul. Kochanowskiego 22, 17-300 Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy drobiu o budynek inwentarski przeznaczony do tuczu indyków o maksymalnej obsadzie 6480 szt. indyków tj. 155,52 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach nr ew. 152/8, 152/4, 152/9 i części działki nr ew. 152/5 w miejscowości Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie” nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. - data publikacji 20.07.2020r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy drobiu o budynek inwentarski przeznaczony do tuczu indyków o maksymalnej obsadzie 6480 szt. indyków tj. 155,52 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach nr ew. 152/8, 152/4, 152/9 i części działki nr ew. 152/5 w miejscowości Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie - data publikacji 09.07.2020r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 §1, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 2283 ze zm. dalej ustawa ooś.) Wójt Gminy Siemiatycze zawiadamia wszystkie strony w sprawie iż na wniosek Pana Swajdy Mieczysława z dnia 08.06.2020r. (wpłynął; 23.06.2020r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy drobiu o budynek inwentarski przeznaczony do tuczu indyków o maksymalnej obsadzie 6480 szt. indyków tj. 155,51 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach nr ew. 152/8, 152/4, 152/9 i części działki nr ew. 152/5 w miejscowości Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie” zostało wszczęte postępowanie administracyjne. - data publikacji 29.06.2020r.
RG.6220.4.2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 165505B od drogi wojewódzkiej Nr 640 do m. Boratyniec Ruski - data publikacji 15.07.2020r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Siemiatycze stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. dalej k.p.a.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 165505B od drogi wojewódzkiej Nr 640 do m. Boratyniec Ruski”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania działając na podstawie art. 61 §1, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 2283 ze zm. dalej ustawa ooś.) zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że na wniosek Gminy Siemiatycze z dnia 01.06.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 165505B od drogi wojewódzkiej Nr 640 do m. Boratyniec Ruski”, o łącznej długości ok. 1968,00 m. Wójt Gminy Siemiatycze dnia 04 czerwca 2020r. wszczął postępowanie administracyjne.

RG.6220.2.2020

Obwieszczenie o wydanej na wniosek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złożu ANUSIN 2 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego dotyczy przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową , bez utycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złotu ANUSIN 2 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, Wójt Gminy Siemiatycze dnia 30 stycznia 2020r. wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze na działkach o nr geodezyjnych: 171/5, 171/7, 171/9, 182/11 i 183/10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zawiadomieniu ze postępowanie nie może być załatwione w terminie przewidzianym a art. 35 k.p.a z dnia 26.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową , bez utycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złotu ANUSIN 2 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, Wójt Gminy Siemiatycze dnia 30 stycznia 2020r. wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze na działkach o nr geodezyjnych: 171/5, 171/7, 171/9, 182/11 i 183/10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - z dnia 31.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową , bez utycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złotu ANUSIN 2 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, Wójt Gminy Siemiatycze dnia 30 stycznia 2020r. wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze na działkach o nr geodezyjnych: 171/5, 171/7, 171/9, 182/11 i 183/10.

RG.6220.1.2020

Obwieszczenie o wydanej na wniosek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złożu ANUSIN 1 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złożu ANUSIN 1 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, Wójt Gminy Siemiatycze dnia 30 stycznia 2020r. wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze na działkach o nr geodezyjnych: 185/15, 186/5, 188/11, 188/13, 188/15, 189/5, 190/11, 190/13 i 190/15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zawiadomieniu ze postępowanie nie może być załatwione w terminie przewidzianym a art. 35 k.p.a z dnia 26.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złożu ANUSIN 1 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, Wójt Gminy Siemiatycze dnia 30 stycznia 2020r. wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze na działkach o nr geodezyjnych: 185/15, 186/5, 188/11, 188/13, 188/15, 189/5, 190/11, 190/13 i 190/15.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - z dnia 31.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w złożu ANUSIN 1 położonego w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, Wójt Gminy Siemiatycze dnia 30 stycznia 2020r. wszczął postępowanie administracyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze na działkach o nr geodezyjnych: 185/15, 186/5, 188/11, 188/13, 188/15, 189/5, 190/11, 190/13 i 190/15.

RG.6220.1.2019

Zawiadomienie na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informaji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.),dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: WOOŚ.420.1.2019.PL, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Głoski — Chlehczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę bielska Podlaskiego wraz Z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W związku z powyższym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem z dnia 17 marca 2021    r., znak: DOOŚ- WDŚ/Z00.420.22.2020.BL/maz.20, wezwał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. - data publikacji 31.03.2021

RG.6220.14.2017.JM

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze - dnia 30 marca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rogawka VI zlokalizowanego na działce nr 308/3, obręb 0032 Rogawka, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki - data publikacji 4.04.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rogawka VI" zlokalizowanego na działce nr 308/3, obręb 0032 Rogawka, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki - data publikacji 14.03.2018


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Rogawka VI" zlokalizowanego na działce nr 308/3, obręb 0032 Rogawka, gmina Siemiatycze, pow. siemiatycki - data publikacji 4.01.2018

RG.6220.7.2017.JM

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zawiadomieniu, że dnia 19 maja 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B - data publikacji 23.05.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B” - data publikacji 20.04.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B” - data publikacji 5.04.2017r. 

RG.6220.6.2017.JM

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".

RG.6220.2.2017.JM

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze zawiadamiające, że dnia 10 maja 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie został zebrany pełen materiał dowodowy w toczącym się postepowaniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie zostało wydane postanowienie odstępujące od obowiązku przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko.

Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie”, do dnia 14 kwietnia 2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze, że Wójt Gminy Siemiatycze pismem z dnia 14 lutego 2017r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej to jest projektu wykonawczego i budowlanego na przebudowę drogi krajowej 62 w miejscowości Słochy Annopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej to jest projektu wykonawczego i budowlanego na przebudowę drogi krajowej 62 w miejscowości Słochy Annopolskie.

RG.6220.18.2016.JM

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025

Prognoza do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemiatycze

RG.6220.11.2016

Obwieszczenie, że została wydana decyzja znak: RG.6220.11.2016.JM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o zakończeniu postepowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109482B Cecele – Korzeniówka Mała o łącznej powierzchni ok. 2,47 ha.”

Obieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawiadamiam, że w dniu 16.08.2016r. w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Gminę Siemiatycze przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 109482B Cecele – Korzeniówka Mała o łącznej powierzchni ok. 2,47 ha”, Wójt Gminy Siemiatycze wydał postanowienie znak: RG. 6220.11.2016.JM w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

RG.6220.7.2015

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku nr 408.92/F-1/6/16 z dnia 20.05.2016r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Postanowienie, postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu wydania opinii przez organy uzgadniające.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wstąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Siemiatycze.”

RG.6220.4.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali w zakładzie Pronar w Siemiatyczach, w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze na działce goed. 46.

Postanowienie dotyczące  postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali w zakładzie Pronar w Siemiatyczach, w miejscowości Anusin, gmina Siemiatycze na działce goed. 46.

RG.6220.2.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa - rekultywacja rolniczej drogi dojazdowej wraz z budową zjazdów na gruntach wsi Tołwin obejmująca działkę nr 182 - Etap II w km rob. 0+980 -2+397" o powierzchni około 1,275 ha

RG.6220.1.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew".

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m. Czartajew".

RG.6220.3.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  i eksploatacji instalacji do produkcji wyrobów betonowych z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych w miejscowości Siemiatycze- Stacja, gmina Siemiatycze, na działce nr geod. 49.

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji instalacji do produkcji wyrobów betonowych z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych w miejscowości Siemiatycze-Stacja, gmina Siemiatycze, na działce nr geod. 49.

RG.6220.2.2014

Obwieszczenie/zawiadomienie że w dniu 15.09.2014r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765,00 mb”.

RG.6220.9.2013

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. inwestycji pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Rogawka" położonego w miejscowości Rogawka, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie na działkach nr ewidencyjnych: 259/2, 260/3, 260/4, 260/5, 262/1, 262/2 oraz części działek 261/1 i 261/2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Rogawka" położonego w miejscowości Rogawka, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie na działkach nr ewidencyjnych: 259/2, 260/3, 260/4, 260/5, 262/1, 262/2 oraz części działek 261/1 i 261/2.

RG.6220.1.2013

Obieszczenie o wydaniu postanowienia dot. inwestycji np. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej

Zawiadomienie o możliwości zapoznania  się z aktami sprawy np. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej

Zawiadomienie, że zotała wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dot. inwestycji np. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej

RG.6220.12.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109513B.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109513B.

Obwieszczenie, że w dniu 11.12.2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109513B.

RG.6220.11.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie, że w dniu 10.12.2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 109515: Kłopoty Bańki - Moczydły o długości 798+325 (łącznie 1123mb)"

RG.6220.9.2012

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska odpadów zawierających azbest zlokalizowanego w miejscowości Kułygi, gmina Siemiatycze na działkach nr geod. 228, 230 i 231."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających.

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

RG.6220.5.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości 0,610 km (łączna powierzchnia ok. 0,549 ha) zlokalizowanej na działkach nr geod. 393 i 407, położonych na gruntach wsi Wólka Nadbużna, gmina Siemiatycze w obszarze Natura 2000.
RG.6220.5.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B".
RG.6220.4.2011 Zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego użytkowanego jako skład maszyn i urządzeń rolniczych z zapleczem mieszkalnym na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr geod. 52/4 położonej na gruntach wsi Słochy Annopolskie, gmina Siemiatycze, został zebrany pełny materiał dowodowy.
RG.6220.5.2011 Zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B"
RG.6220.5.2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Dobre drogi poprawą bezpieczeńśtwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B"
RG.6220.5.2011 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr: 109469B i 109513B"
RG.7624-10/10 Obwieszczenie o   wydaniu decyzji  środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie drogi gminnej nr 109477B Baciki Bliższe  o łącznej powierzchni około 0,28 ha zlokalizowanej na terenie gminy Siemiatycze.
RG.7624-10/10 Obwieszczenie o wydaniu postanoweienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko.
RG. 7624-9/10 Obwieszczenie umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
RG. 7624-7/10 Obwieszczenie umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pod nazwą "Bug rajem dla turysty".
RG. 7624-7/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pt. "Bug rajem dla turysty"
RG. 7624-4/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji  środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wierceń Duży, Wierceń Duży – Wyromiejki – Czartajew”
RG. 7624-4/10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą  „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wierceń Duży, Wierceń Duży – Wyromiejki – Czartajew” na środowisko
RG. 7624-4/10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zadania pod nazwą: „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wierceń Duży, Wierceń Duży – Wyromiejki – Czartajew”.
RG. 7624-2/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w  dniu 25 marca 2010r. znak: RG.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1782B Anusin – Olendry  w km roboczym 0+000 –2+230
RG. 7624-2/10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
RG. 7624-2/10 Zawiadomienie, że na wniosek Zarządu Powiatu w Siemiatyczach z dnia 10.02.2010 r. Wójt Gminy Siemiatycze  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1782B Anusin  - Olendry w km roboczym 0+000 – 2+230.
RG. 7624-1/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej znak: RG.7624-1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1720B droga 690 – Kułygi - Krasewice w km roboczym 0+000 – 1+790
RG. 7624-1/10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
RG. 7624-1/10 Zawiadamienie,  że  na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach z dnia 10.02.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1720B droga 690 Kułygi – Krasewice  w km roboczym 0+000–1+790 położonej na terenie  gminy Siemiatycze.

RG.6220.14.2020​

 

Karty informacyjne 2015 rok od 1 do 9

Karty informacyjne 2016 rok od 1 do 3
 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami i wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Siemiatycze.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wer. 2 - WZÓR

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wer. 2

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Centrum informacji o środowisku - wykaz kart

Informacja o realizacji projektu pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Obwieszczenie w związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykaz punktów utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2012-2016.

PGO Siemiatycze aktualizacja

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gminy Siemiatycze

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałajacych PRONAR.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PRONAR.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przebudow_352 drogi 1761B.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach drogi powiatowej 1731B i 1732B.

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Moczulska

Data wytworzenia: 2016-07-08

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2007-06-18

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-05-07

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2007-06-18