REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEMIATYCZE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Siemiatycze zwany dalej „regulaminem” określa organizację wewnętrzną Urzędu, zasady i tryb pracy Urzędu oraz zakresy czynności referatów Urzędu.

§ 2. Wójt Gminy kieruje pracą Urzędu Gminy przy pomocy Sekretarza Gminy.

§ 3. Wójt Gminy jest pracodawcą dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy zapewnia:

1) sprawne funkcjonowaie Urzędu,

2) warunki działania i organizację Urzędu,

3) sprawuje kontrolę wewnętrzną w Urzędzie.

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna   

§ 5. 1. Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią referaty z podziałem na stanowiska pracy.

2. Pracę referatu kontroluje kierownik referatu.

§ 6.  W skład Urzędu Gminy Siemiatycze wchodzą:

1) Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich oznaczany skrótem OSO;

2) Referat Rozwoju Gospodarczego oznaczany skrótem RG;

3) Referat Finansowo-Ksiegowy oznaczany skrótem FN.

§ 7.  Schemat organizacyjny Urzędu Gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Rozdział III

Organizacja pracy urzędu

§ 8. Urząd Gminy Siemiatycze pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz.           od 7:30 do 15:30.

§ 9. W siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze znajdują się:

1) informacja o dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy;

2)  informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków;

3) informacja o miejscu wyłożenia do wglądu przepisów prawa miejscowego;

4) informacja o dostępie do dokumnetów dotyczących zadań publicznych.

§ 10. Przed siedzibą Urzędu Gminy Siemiatycze znjaduje się tablica ogłoszeń Urzędu Gminy służąca również do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 11. Na budynku Urzedu Gminy znajdują się tablice „Urząd Gminy Siemiatycze”, „Rada Gminy Siemiatycze”, „Wójt Gminy Siemiatycze”.

§ 12. W Urzędzie Gminy Siemiatycze prowadzi się następujące rejestry centralne:

1) Rejestr uchwał Rady Gminy Siemiatycze;

2) Rejestr skarg i wniosków;

3) Rejestr aktów wewnętrznych;

4) Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy;

5) Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

§ 13. 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz stosowanie blankietów korespondecyjnych i pieczęci nagłówkowych w Urzędzie Gminy określa instrukacja kancelaryjna.

2. Wójt Gminy decyduje o sposobie załatwienia sprawy.

3. Kierownik Referatu jest odpowiedzialny za treść przygotowywanego rozstrzygnięcia w formie przygotowanej przez pracownika Urzędu.

4. Pracownik referatu jest odpowiedzialny za przygotowanie rozstrzygnięcia.

5. Wójt Gminy podpisuje pisma wychodzące z Urzędu Gminy oraz decyzje administracyjne.

6. Wójt Gminy na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym może upoważnić Kierowników Referatów lub pracowników Urzędu do wydawania i podpisywania w swoim imieniu decyzji administarcyjnych.  

§ 14. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych stanowiących informacje poufne określają odrębne przepisy.

Rozdział IV

Tryb pracy urzędu

§ 15. Sprawne wykonyanie zadań Urzędu oraz obsługę interesantów zapewniają.:

1) Sekretariat Urzędu Gminy;

2)  stanowiska pracy w referatach Urzędu;

3) archiwum zakładowe.

§ 16. Sekretariat Urzędu Gminy:

1) przyjmuje, rejestruje i przekazuje do załatwienia korespondencję;

2)  prowadzi zbiór aktów normatywnych;

3) prowadzi obsługę poczty elektronicznej,

4) zbiór i rejestr pieczęci obowiązujących w Urzędzie Gminy.

§ 17. Poszczególne stanowiska pracy przygotowują merytoryczne rozstrzygnięcia zmierzające do realizacji ustawowch zadań gminy.

§ 18. 1. Archiwum zakładowe przechowuje akta spraw ostatecznie załatwionych.

2. Zasady i tryb pracy archiwum zakładowego określa instrukcja.

§ 19. Pracownicy Urzedu Gminy pracują w oparciu o indywidualny zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

§ 20. Kierownicy Referatów są odpowiedzialni przed Wójtem za właściwe wykonywanie obowiązków i obsługę interesantów przez podległych im pracowników.

§ 21. Pracownik prowadzi bezpośrednio obsługę interesantów w zakresie właściwości swojego zakresu czynności.

Rozdział V

 Zakresy działania referatów

§ 22. 1. Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich:

1) referatem Organizacyjnym Spraw Obywatelskich kieruje Sekretarz Gminy;

2) do zadań Referatu należą sprawy:

a) obsługa Rady Gminy,

b) kontrola i rozpatrywanie skarg i wniosków,

c) organizacja pracy Urzędu,

d) organizacja i przeprowadzenie wyborów organów gminy i państwa oraz referendum,

e) sprawy kadrowe i płacowe Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

f) sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych,

g) sprawy obrony cywilnej, obronności kraju i wojskowe,

h) obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy,

i) prowadzenie archiwum zakładowego,

j) zwalczanie patologii społecznych,

k) prowadzenie zbioru aktów normatywnych i aktów prawa miejscowego,

l) udostępnianie informacji o działalności organów gminy,

m) nadzór organizacyjny jendostek pomocniczych gminy.

2.       Referat Rozwoju Gospodarczego:

1)         Referatem kieruje Kierownik Referatu.

2)         do zadań Referatu należą sprawy:

a)     gospodarki przestrzennej,

b)     gospodarowania mieniem gminy,

c)     gospodarki gruntami i nieruchomościami,

d)     dróg gminnych,

e)     gospodarki komunalnej,

f)      zaopatrzenia w wodę,

g)     inwestycji gminnych,

h)     ochrony środowiska,

i)       sprawy rolnictwa, łowiectwa i handlu,

j)      działalności gosodarczej,

k)     zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

l)       bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Referat Finansowo-Księgowy:

1) Referatem kieruje Skarbnik Gminy,

2)  do zadań Referatu należą sprawy:

a) wymiaru, poboru i egzekucji należnosci podatkowych,

b) sporządzania i realizacji budżetu gminy,

c) księgowości podatkowej,

d) księgowości budżetowej,

e) sprawozdawczości budżetowej,

f)  polityki kredytowej gminy,

g) obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

h)  obsługi bankowej Urzędu Gminy.

 

Rozdział VII

Załatwianie skarg i  wniosków  w  Urzędzie Gminy

§ 23. Skargi i wnioski adresowane do Wójta gminy mogą być składane na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej, faxem lub ustnie do protokołu.

§ 24. Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 8:00 – 13:00.

§ 25. Tryb postępowania w sprawie skarg i wniosków określają: Kodeks Postepowania Administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

§ 26. Rejestr skarg i wniosków w Urzędzie Gminy prowadzi Sekretariat Urzędu.

 

Rozdział VIII

Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Gminy

§ 27. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników zakresów obowiązków, przestrzegania prawa i stosowania Kodeksu Postępowania Administarcyjnego, Instrukcji kancelaryjnej pełni Kierownik Urzędu.

§ 28. Realizacja zadania określonego wyżej następuje poprzez prowadzenie kontroli wewnętrznej uwzględniającej:

1) prawidłowość prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek;

2) prawidłowść i terminowość załatwiania spraw;

3) prawidłowość obiegu akt;

4) prawidłowość pobierania opłaty skarbowej i stosowania pieczęci.

§ 29. Tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa odrębny regulamin.

Rozdział IX

Przepisy  końcowe

§ 30. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

§ 31. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego wydania.

§ 32. Regulamin wchodzi w życie w dniu zapoznania się z nim wszystkich pracowników Urzędu Gminy, co każdy pracownik potwierdza złożonym podpisem.

§ 33. Pracownik nowo zatrudniony jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

 

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego:

1.       Schemat Organizacyjny Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Chmiel

Wprowadzający: Tomasz Chmiel

Data wprowadzenia: 2004-05-04

Modyfikujący: Tomasz Chmiel

Data modyfikacji: 2004-05-04

Opublikował: Tomasz Chmiel

Data publikacji: 2004-05-04