Wybory prezydenckie 2020

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35 (mała sala konferencyjna)


POSTANOWIENIE NR 135/2020
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


KOMUNIKAT

Dotyczący zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  na terenie Gminy Siemiatycze będą przyjmowane w dniu 12 czerwca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy ul. Tadeusza Kościuszki 35. Kontakt  telefoniczny  z Sekretarz Gminy 885884082.

 
Wójt Gminy
Edward Krasowski


Siemiatycze

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Słochy Annopolskie, Turna Mała , Wólka Nadbużna

Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Czartajew

Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Czartajew ul. Szkolna 4, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Bańki Kłopoty-Stanisławy, Kułygi, Lachówka, Moczydły Wólka Biszewska, Zalesie, Grzyby Orzepy, Krasewice-Czerepy, Krasewice-Jagiełki, Krasewice Stare

Świetlica wiejska w Kłopotach-Bańkach, Kłopoty-Bańki 10A, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Krupice, Rogawka, Klukowo, Ogrodniki, Klekotowo

Świetlica wiejska-Klub Senior+ w Krupicach, Krupice 22, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Baciki Bliższe, Baciki Średnie, Baciki Dalsze, Kajanka Romanówka, Tołwin, Ossolin

Świetlica Wiejska w Bacikach Średnich, Baciki Średnie 49A, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Siemiatycze-Stacja, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Szerszenie, Olendry, Anusin, Turna Duża

Centrum Kulturalno-Wypoczynkowe w Siemiatyczach-Stacji, Siemiatycze-Stacja ul. Drohiczńska 31, 17-300 Siemiatycze

 

7

Laskowszczyzna, Leszczka, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki

Świetlica Wiejska w Wiercieniu Dużym, Wiercień Duży 17, 17 - 300 Siemiatycze

 

8

Cecele, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Skiwy Duże, Skiwy Małe

Swietlica Wiejska w Skiwach Małych, Skiwy Małe 26, 17 - 300 Siemiatycze

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Siemiatycze najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy
Edward Krasowski


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie nr 105/2020
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Siemiatycze


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Siemiatycze obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 4,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 2.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II
Jolanta Korwin-Piotrowska


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Siemiatycze przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Słochy Annopolskie, Turna Mała , Wólka Nadbużna

Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Czartajew

Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Czartajew ul. Szkolna 4, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Bańki Kłopoty-Stanisławy, Kułygi, Lachówka, Moczydły Wólka Biszewska, Zalesie, Grzyby Orzepy, Krasewice-Czerepy, Krasewice-Jagiełki, Krasewice Stare

Świetlica wiejska w Kłopotach-Bańkach, Kłopoty-Bańki 10A, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Krupice, Rogawka, Klukowo, Ogrodniki, Klekotowo

Świetlica wiejska-Klub Senior+ w Krupicach, Krupice 22, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Baciki Bliższe, Baciki Średnie, Baciki Dalsze, Kajanka Romanówka, Tołwin, Ossolin

Świetlica Wiejska w Bacikach Średnich, Baciki Średnie 49A, 17-300 Siemiatycze

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Siemiatycze-Stacja, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Szerszenie, Olendry, Anusin, Turna Duża

Centrum Kulturalno-Wypoczynkowe w Siemiatyczach-Stacji, Siemiatycze-Stacja ul. Drohiczńska 31, 17-300 Siemiatycze

 

7

Laskowszczyzna, Leszczka, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki

Świetlica Wiejska w Wiercieniu Dużym, Wiercień Duży 17, 17 - 300 Siemiatycze

 

8

Cecele, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Skiwy Duże, Skiwy Małe

Swietlica Wiejska w Skiwach Małych, Skiwy Małe 26, 17 - 300 Siemiatycze

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. b) całkowitej niezdolności do pracy,
  3. c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Siemiatycze najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy

Edward Krasowski

 


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Siemiatycze niniejszym informuje, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się w sposób następujący:

1/ osobiście  w UG po uzgodnieniu telefonicznym  z Sekretarz Gminy pod numerem 885884082 .

2/ za pośrednictwem poczty elektronicznej  w formie skanu zgłoszenia na adres j.milkowska@gminasiemiatycze.pl  a oryginały zgłoszeń przesłać pocztą

3/ przesłanie tradycyjną pocztą (zgłoszenia muszą dotrzeć do UG w terminie wyznaczonym w kalendarzu wyborczym tj. do 10.04.2020r. do godz. 15.30

Wójt Gminy
Edward Krasowski


Wykaz słupów ogłoszeniowych i tablic ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Wójt Gminy Siemiatycze

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz. 684) podaje do publicznej wiadomości wykaz słupów ogłoszeniowych i tablic ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku .:

  1. Słup ogłoszeniowy przy Urzędzie Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.
  2. Tablice ogłoszeniowe w 42 sołectwach na terenie Gminy,

Wójt Gminy
Edward Krasowski


Kalendarz wyborczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2020-04-01

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2020-04-01