Remont swietlic

Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic, we wsiach:
Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin


Numer ogłoszenia: 130043 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Siemiatycze , ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552860, faks 085 6552911.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic, we wsiach: Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe przeprowadzane będą w budynkach świetlic we wsiach: Anusin, Boratyniec Ruski, Czartajew poprzez wykonanie: wymiany pokryć dachowych, oraz konstrukcji drewnianych dachowych, ocieplenia budynków, wykonania robót tynkarskich, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin podłóg oraz schodów z terakoty, wykonanie kominków z wkładami, zagospodarowanie terenów wokół świetlic poprzez wykonanie chodników i parkingów, w Boratyńcu Ruskim budowa boiska. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty jest w kosztorysach inwestorskich które są załącznikami do niniejszej dokumentacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4, 45.11.27.20-8, 45.34.20.00-6, 45.26.26.60-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub KRS, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) Ocen spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zwarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): - wypełniony kosztorys ofertowy (wg załączonego wzoru) - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy - aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 27.09.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic, we wsiach: Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013; Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie:322 Odnowa i rozwój wsi..

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-08-07

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2009-08-07

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-08-07