Siemiatycze: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna
Numer ogłoszenia: 83120 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemiatycze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna, nr 1 i 2 wraz z ścieżką i miejscem postoju osoby niepełnosprawnej. Park linowy. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, robocizna i praca sprzętu na 1 m, analogia trasa maluch drewniane domki - 11 szt. zgodnie z projektem. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, materiały na 1 m3 drewna, analogia trasa maluch drewniane 11 szt. zgodnie z projektem. - Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 32 mm, analogia podłogi podestów, analogia trasa maluch drewniane 11szt. zgodnie z projektem. - Trasa maluch, przeszkody linowe, wszystkie elementy malowane farbami zabezpieczającymi, rodzaj przeszkód zgodnie z projektem. - Założenie siatki oraz wykonanie siatka wl. na powierzchnie pionowe i skośne analogia trasa maluch -siatkowy system asekuracji. - Analogia - dostawa i montaż zjeżdżalni na bazie komponentów żywicznych. - Schody ewakuacyjne element schodów drewnianych, poręcze. - Schody ewakuacyjne element schodów drewnianych, stopnie - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, robocizna i praca sprzętu na 1 m, analogia trasa junior platformy drewniane - 17 szt., platforma komfort 2szt, zjazdowa 4szt, podstawowa 7szt zgodnie z projektem. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, materiały na 1 m3 drewna analogia trasa junior platformy drewniane - 17 szt. platforma komfort 2szt, zjazdowa 4szt, podstawowa 7szt zgodnie z projektem. - Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 32 mm-analogia podłogi podestów analogia trasa junior platformy drewniane - 17 szt. platforma komfort 2szt, zjazdowa 4szt, podstawowa 7szt zgodnie z projektem. - Trasa junior - przeszkody linowe wszystkie elementy malowane farbami zabezpieczającymi, rodzaj przeszkód zgodnie z projektem. - Założenie siatki oraz wykonanie siatka wl. na powierzchnie pionowe i skośne analogia trasa junior - siatkowy system asekuracji. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, robocizna i praca sprzętu na 1 m, analogia trasa treningowa platformy drewniane - 2 szt. zgodnie z projektem. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, materiały na 1 m3 drewna, analogia trasa treningowa platformy drewniane - 2 szt. zgodnie z projektem. - Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 32 mm-analogia podłogi podestów analogia trasa treningowa platformy drewniane - 2 szt. zgodnie z projektem. - Trasa treningowa - przeszkody linowe, wszystkie elementy malowane farbami zabezpieczającymi, rodzaj przeszkód zgodnie z projektem. - Założenie siatki oraz wykonanie siatka wl. na powierzchnie pionowe i skośne analogia trasatreningowa - siatkowy system asekuracji. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, robocizna i praca sprzętu na 1 m, analogia zjazd linowy platformy drewniane - 2 szt. zgodnie z projektem. - Konstrukcje szkieletowe budynków, słupy poz. 41, materiały na 1 m3 drewna, analogia trasa treningowa platformy drewniane - 2 szt. zgodnie z projektem. - Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 32 mm-analogia podłogi podestów analogia trasa treningowa platformy drewniane - 2 szt. zgodnie z projektem. - Zjazd linowy - przeszkody linowe, wszystkie elementy malowane farbami zabezpieczającymi, rodzaj przeszkód zgodnie z projektem. - Założenie siatki oraz wykonanie siatka wl. na powierzchnie pionowe i skośne analogia zjazd linowy - siatkowy system asekuracji. - Wykonanie i montaż odciągów z kotwią żelbetowa do słupów, grunt kategorii III-analogia 8szt 90 mb - Montaż lin poprzecznych stalowych zawieszonych pomiędzy hakami i słupami, liny zawieszone miedzy hakami, długość odcinków lin do 45 m-analogia montaż lin pomiędzy słupami drewnianymi - Szkolenie zgodnie z PN 15567-1- Ekspertyza dendrologiczna zgodnie z PN 15567-1. - System informacji - Tablica z regulaminem parku linowego format 150 x 100 cm, tablica z mapą tras parku 150 x 100 cm, tablica z prezentacja systemu zabezpieczenia 150 x 100 - konstrukcja tablic: belki drewniane okrągłe fi 14, kotwione do gruntu za pomocą stalowych wsporników, ramka drewniana wykonana z ćwierć wałka fi 8 cm, wydruk solvwentowy na PCV i płyta usztywniająca OSB; dodatkowo każda przeszkoda wyposażona w tabliczkę informacyjną z pokonywania przeszkód w formie piktogramu format fi 21 cm, tabliczki zakazów i nakazów, wydruk solwentowy na PCV. - Rzeźba przestrzenna - artystyczna rzeźba w drewnie przedstawiająca Niedźwiadka alpinistę - wysokość min 250 cm, osadzona na podstawie betonowej systemowej.- Orzeczenie techniczne odbiór zgodnie z PN 15567-1- Baner reklamowy. Dostawa i montaż. Baner reklamowy - druk solwentowy na siatce banerowej, format min. 6 m2, system montażu do drzew. - Sprzęt dla uczestników. - Dostawa. Kask alpinistyczny: w dwóch rozmiarach mały i duży, każdy rozmiar w innej kolorystyce niż kaski dla uczestników, płynny system regulacji obwodu głowy. 10 szt mały, 10 szt duży. - Dostawa. Uprząż pełna - z pasami udowymi oraz ramiennymi, klamry samozaciskowe, 14 szt. Roz ML; 3 szt. Roz. XL, 3 szt. Roz, S. - Dostawa. Karabinek typu Triple Lock - karabinek z systemem potrójnego zabezpieczenia zamka. - Dostawa. Bloczek z podwójnymi rolkami łożyskowanymi, bloczek zintegrowany z systemem ciągłej asekuracji zapewniający płynny przejazd pomiędzy elementami systemu ciągłej asekuracji bez konieczności przepinania. - Dostawa. Lonża typu I dł. 80 cm wykonana z liny statycznej lub taśmy alpinistycznej, zakończenia oko oko. - Sprzęt dla obsługi parku. - Dostawa. Kask alpinistyczny: rozmiar duży w innej kolorystyce niż kaski dla uczestników, płynny system regulacji obwodu głowy. - Dostawa. Uprząż biodrowa-, klamry samozaciskowe, Roz ML; regulowane pętle udowe. - Dostawa. Karabinek typu Triple Lock. - karabinek z systemem potrójnego zabezpieczenia zamka. - Dostawa. Bloczek z podwójnymi rolkami łożyskowanymi, bloczek zintegrowany z systemem ciągłej asekuracji zapewniający płynny przejazd pomiędzy elementami systemu ciągłej asekuracji bez konieczności przepinania. - Dostawa. Lonża typu I dł. 80 cm wykonana z liny statycznej lub taśmy alpinistycznej, zakończenia oko oko. - Sprzęt do ewakuacji. - Dostawa sprzęt do ewakuacji. Drabinka taśmowa 4 oczkowa z karabinkiem. Nóż alpinistyczny z okiem na wpięcia karabinka 2 szt. Karabinek stalowy HMS. Remont domków nr 1 i 2. - roboty rozbiórkowe. - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. - betonowanie. - roboty izolacyjne. - roboty budowlane w zakresie budynków. - roboty ciesielskie. - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych. - stolarka budowlana. - instalowanie wentylacji. - meble i wyposażenie. - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne domku 1 i 2, wodne wewnętrzne z włączeniem się do istniejącej instalacji wodnej, sanitarne wewnętrzne wraz z instalacją zewnętrzną studzienkami kanalizacyjnymi ST 18,17,16,14 i zbiornikiem ZB.4. - roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne domku 1 i 2 z włączeniem się do istniejącej instalacji elektrycznej. Ścieżka i miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. - warstwa odsączająca z piasku. - podbudowa z kruszywa naturalnego. - podsypka cementowo-piaskowa. - warstwa z kostki betonowej. Szczegóły określają załączniki: projekt budowlany, opis techniczny, specyfikacja techniczna, przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Zakres prac obejmuje również inne prace nie ujęte w dokumentacji, które mogą ujawnić się na etapie realizacji a okażą się konieczne do wykonania zamówienia, ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.10-1, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.32.00.00-6, 45.21.00.00-2, 45.42.20.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 44.22.00.00-3, 45.33.12.10-1, 39.15.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 słownie: piętnaście tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1.pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U.z 2007 Nr 42 poz 275. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna, na następujące konto: Bank Spółdzielczy Siemiatycze, nr rachunku 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250. Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć wraz z ofertą. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy. 6. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy Pzp okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajecie. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wcelu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać że wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na : budowie lub przebudowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto i - budowie, przebudowie placu zabaw lub parków linowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnieni warunku Wykonawca winien wykazać, jedną osobę która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownik budowy w zakresie budownictwo ogólne; jeną osobę kierownika robót w specjalności branży elektrycznej; jedną osobę kierownika robót w specjalności branży sanitarno-kanalizacyjnej. Wymienione osoby winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych - z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowi materiał informacyjno-pomocniczy. 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji jego części, w takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty, wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, - zmiany sposobu wykonania robót określonej w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego, każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpłynąć na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.2.Zmiany niniejszej umowy, o których mowa w niniejszym § oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest wspólfinansowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW NA LATA 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Data publikacji 20.03.2014r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2014-03-12

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2014-03-12