Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2013/2014 w formie biletów miesięcznych

Siemiatycze: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2013/2014 w formie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 116941 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach , ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 16 08, faks 85 655 16 08.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2013/2014 w formie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2013/2014 w formie biletów miesięcznych według tras określonych w załączniku Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ilości wynikającej z załącznika Nr 7 do specyfikacji. Szczegółowe godziny przejazdów ( dojazd i powrót ) zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planu zajęć w Szkole Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach. Przewidziano 6 kursów rano - 6 autobusów - 6 kursów realizowanych w tym samym czasie, zabieranie uczniów z przystanku nie wcześniej niż 6.50, dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie na godzinę 7.50 najpóźniej i do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach na godzinę 8.05 najpóźniej. Po południu do realizacji 4 kursy - realizowane w tym samym czasie - ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie oraz 4 kursy - realizowane w tym samym czasie - z Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien posiadać licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których Wykonawca realizował usługi. Wykonawca winien wykazać, że prawidłowo wykonał w tym okresie co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia i wartością minimum 80.000,00 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 8 autobusami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                                                 Kierownik Zespołu

                                                                                                                                                                                 Teresa Karolczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2013-06-19

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2013-06-19

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2013-06-19