Pytania i odpowiedzi do firm zainteresowanych przetargiem - data opublikowania 16.09.2015r.


Pytania i odpowiedzi do firm zainteresowanych przetargiem - data opublikowania 15.09.2015r.


Pytania i odpowiedzi do firm zainteresowanych przetargiem - data opublikowania 14.09.2015r.


Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł
Numer ogłoszenia: 235892 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441. 786,00zł ( słownie: jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) uruchomienie poszczególnych części kredytu będzie odbywać się na podstawie pisemnej dyspozycji kredytobiorcy od 28 września 2015roku do dnia 29 grudnia 2015r. Postawiony do dyspozycji kredytobiorcy , a nie wykorzystany do 29 grudnia 2015 roku limit kredytu zostanie cofnięty. b) okres karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2016roku. c)okres spłaty kredytu : 31 grudnia 2016roku -31 grudzień 2025 roku d) spłata rat kapitału w 17 ratach, proponowany harmonogram spłat stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ e)rodzaj oprocentowania : zmienne f) oprocentowanie kredytu- stawka WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 1 M) z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy g)spłata odsetek w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu miesiąca, h) zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu i) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco j) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaangażowania k)zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacja usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe(Dz. U. z 2012r poz.1376 z późn. zm) .Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust 1 Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia z art.22 ust1 Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na postawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art.22 ust.1 Prawo zamówień Publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz OFERTA- załącznik Nr 1 do SIWZ, oświadczenie z art. 22 ust.1 -załącznik Nr 3 do SIWZ, oświadczenie z art.24 ust1 i 2 -załącznik Nr 4 do SIWZ, oświadczenie dotyczące przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej - załącznik Nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Czas uruchomienia transzy kredytu - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35 17-300Siemiatycze w pokoju Nr 4 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35 17-300Siemiatycze, pokój Nr 4 (sekretariat -I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2015-09-10

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2015-09-16

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2015-09-10