Siemiatycze, dnia 17 lipca 2012r.

GZOS.342.5.2012

 

ZAPYTANIE CENOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 35

17-300 Siemiatycze

zaprasza do złożenia oferty na usługi  Dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Siemiatycze do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w okresie od 3 września 2012 r. do  28 czerwica 2013 r.

1. Charakterystyka zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz czwórki dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu   z miejscowości Baciki Bliższe ( Baciki Bliższe 27 ) oraz ZOL Baciki Średnie  68  do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach ul. Kościuszki 43 , w okresie od 3 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku, codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, maksymalnie 186 dni w roku szkolnym pojazdem przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły. Łączna długość trasy około 22 km dziennie (ok. 11 km w jedną stronę) .Przed złożeniem oferty należy przemierzyć trasę we własnym zakresie.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne posiadające wymagane prawem pozwolenia i licencje ( w tym licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób).

3. Termin realizacji zamówienia: od 3 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 r.

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie

internetowej BIP UG Siemiatycze: http://bip.ugsiemiatycze.wrotapodlasia.pl

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Siemiatycze, Sekretariat, do 06.08.2012 r. do godziny 12.00.

6. Oferty powinny zostać złożone zgodnie z zamieszczonym w załączniku nr 1 wzorem.

7. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Gminy Siemiatycze do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Nie otwierać przed 06.08.2012r. godz. 12.30.”

8. Termin otwarcia ofert: 06.08.2012 r. godz. 12.30.

9. Warunki płatności: na podstawie faktury VAT lub rachunku, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Teresa  Karolczuk 85 655 28 60 w. 41

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

               

                                                                                Kierownik Zespołu

                                                                                Teresa Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2012-07-17

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2012-07-17

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2012-07-17