RG.0124.32.2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Konserwację Oświetlenia Ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze

 1. Zamawiający:

Gmina Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 35

17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 28 60, fax. 85 655 29 11

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

adres email: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

zaprasza

do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze”. 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi pn.:     „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze” .

Wykonanie konserwacją urządzeń oświetlenia ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Siemiatycze. W zakres konserwacji wchodzi m.in.:

 1. Wymiana niesprawnych źródeł światła.
 2. Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw i kloszy.
 3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych.
 4. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do prawidłowej pozycji.
 5. Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach i tablicach oświetleniowych.
 6. Wymiana tabliczek słupowych.
 7. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych.
 8. Wymiana uszkodzonych główek i podstaw bezpiecznikowych.
 9. Wymiana i dokręcanie zacieków prądowych.
 10. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej.
 11. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej.
 12. Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.
 13. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych.
 14. Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb.
 15. Uzupełnianie i konserwacja zamknięć (drzwiczek) słupowych.
 16. Poprawa i wymiana opasek zabezpieczających.
 17. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego.
 18. Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych.
 19. Regulacja i wymiana zegarów sterujących oświetleniem i przekaźników zmierzchowych.
 20. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych.
 21. Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego.
 22. Sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła.
 23. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
 24. Utylizacja we własnym zakresie zdemontowanych źródeł światła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 25. Wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.
 26. Inne prace zlecone związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
 1. Termin Wykonania Zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w okresie od 15.07.2015r. do dnia 14.06.2016r.

 1. Opis sposobu przyjmowania oferty:

Ofertę należy:

- sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

- złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie i opisać następująco: 

Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze

Oferta na :

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze”

Nie otwierać przed dniem : 10.07.2015 r. godz. 10 00

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze,
 2. Termin składania ofert: do dnia 10.07.2015 r., do godz. 10 00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej:

http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności  w zakresie przedmiotu zamówienia,

1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, zobowiązany jest do podania w druku oferty rodzaju prac, jaki zamierza im powierzyć.
 1. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, dołączonym do zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.           

 1. Płatność za przedmiot zamówienia:
 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto płatne miesięcznie, za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze w zakresie określonym w § 1 umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby opraw i punktów oświetlenia oraz pozostałych elementów podlegających konserwacji w rozumieniu  § 1 umowy w trakcie jej trwania,
 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po wystawieniu przez niego faktury / rachunku, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego,  na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku. 
 1. Kryterium oceny ofert:

 Kryterium oceny oferty będzie cena ofertowa (100 %)

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie, oraz na stronie internetowej   http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Mańkowski Mirosław Stanisław – Podinsp. ds. rolnych i rozliczeń komunalnych

tel. : (85) 655 28 60 w.43

                                                                                              WÓJT

                                                                                     Edward Krasowski

Siemiatycze,  25.06.2015                             

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Edward Krasowski

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2015-06-26

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2015-06-26

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2015-06-26