Siemiatycze: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków na terenie gmin nadbużańskich
Numer ogłoszenia: 394064 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków na terenie gmin nadbużańskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji obiektów objętych przedsięwzięciem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych całości inwestycji, - opracowanie audytów energetycznych dla obiektów objętych przedsięwzięciem, którego optymalny wariant winien wskazywać efekt ekologiczny liczony zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej EOG przynoszące minimum 80% redukcji emisji dwutlenku węgla, - opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, - uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, - sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. - wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej obiektu (jeśli potrzeba) - opracowanie dokumentów wymaganych do raportu OOS (jeśli potrzeba) Dokumentacja audytu energetycznego winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009r Nr 43, poz. 346) i zawierać wiarygodne stawki zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Audyt winien wskazywać efekt ekologiczny liczony zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej EOG przynoszące minimum 80% redukcję emisji dwutlenku węgla liczoną zgodnie z wytycznymi EOG) Obiekty objęte zamówieniem: Szkoła Podstawowa w miejscowości Tołwin, Szkoła Podstawowa w miejscowości Szerszenie. Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach, Urząd Gminy w Siemiatyczach , Zakres oczekiwanych robót i ich szacunkowa wielkość: - modernizacja instalacji c.o - dostosowanie instalacji do nowego źródła ciepła - zastosowanie pomp ciepła w celu zmiany źródła ciepła - zastosowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wspomagającej pracę pomp ciepła - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i ścian. Powyższy zakres jest tylko przykładowym zakresem oczekiwanych robót Zamawiający stawia wymóg opracowania wstępnej koncepcji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dane charakterystyczne budynków objętych dokumentacją zawarto w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt. 6 ustawy u.p.z.p do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia , jeżeli posiadane środki finansowe pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia .

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowaniem osobami o odpowiednich kwalifikacjach - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacji sanitarnych - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie specjalności architektura

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się: należytym wykonaniem, co najmniej 1 usługi doradczej mającej na celu wzrost efektywności energetycznej. Wykonawca musi potwierdzić należyte wykonanie tych usług dokumentami dołączonymi do oferty (referencja) oraz zestawieniem zrealizowanej usługi/usług zawierającej nazwę zamawiającego, datę realizacji, koszt zrealizowanej usługi. Wykonawca powinien wykazać się: należytym wykonaniem co najmniej 1 usługi związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę, modernizację budynków z zastosowaniem pomp ciepła o mocy minimum 150kW oraz ogniw fotowoltaicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy, 2. Upoważnienie do podpisania oferty o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów dołączonych do oferty 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielanie zamówienia i zawarcia umowy w sorawie niniejszego zamówienia 4. Zgodzie z art 26 ust 2b. ustawy pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu ,iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Siemiatyczach ul. Tadeusza Kościuszki 35 pokój nr5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze , sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest przygotowany do współfinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/EOG.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 394506 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 394064 - 2012 data 11.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, fax. 85 655 29 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze , sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 19.10.2012 godzina 9:30, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze , sekretariat..

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2012-10-11

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2012-10-11

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2012-10-11