Siemiatycze: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.
Numer ogłoszenia: 382508 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze dla terenów położonych w różnych częściach gminy. Szczegółowy wykaz zmian oraz zagadnień stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 2) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycz należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) : opracowanie dokumentów, o których mowa w art. 14, art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zakres ustaleń miejscowego planu zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3) Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233z 2004 r.): opracowanie dokumentów, o których mowa w art. 9, art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zakres ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych: udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu, uczestniczenie w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uczestniczenie w publicznych dyskusjach, udział w sesjach Rady Gminy Siemiatycze oraz w innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury. 5) Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na Środowisko zgodnie z art.46 i art.51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm.). 6) Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 7)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz w/w dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. 8) przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do ich oceny pod względem zgodności z przepisami prawnymi przez Wojewodę. 9 ) Wykonanie czynności niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium i planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały zmiany studium i planu. 10) Wykonawca winien zapoznać się z warunkami związanymi z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych i przydatnych do złożenia oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy oraz znajomość warunków lokalnych i doświadczenia, jeżeli złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym główny projektant kierujący zespołem projektowania musi posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy oraz posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i Finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy -stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze - pokój Nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze ,sekretariat (I piętro pok. Nr 4)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie z dnia 24 listopada 2011 r., dotyczy: postepowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.

Wyjaśnienie z dnia 23 listopada 2011 r., dotyczy: postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.

Wyjasnienie dotyczące przetargu: "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze".

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2011-11-24

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2011-11-17