Zamówienie Nr 190868-2008 - Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B i 109495, w zakresie: Przebudowa drogi gminnej nr 109487B, Słochy Annopolskie - Granica miasta Siemiatycze o długości 940 m.

Tytuł Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B i 109495, w zakresie: Przebudowa drogi gminnej nr 109487B, Słochy Annopolskie - Granica miasta Siemiatycze o długości 940 m.
Numer 2
Data wydania 2008-08-14

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Wójt Gminy Siemiatycze
Adres pocztowy:
ul. Kościuszki 35
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Siemiatycze 17-300 podlaskie
Telefon: Fax:
085 6552860 085 6552911
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.umwp-podlasie.pl/gmina/siemiatycze
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B i 109495, w zakresie: Przebudowa drogi gminnej nr 109487B, Słochy Annopolskie - Granica miasta Siemiatycze o długości 940 m

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
nie przysługuje odwołanie    


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B i 109495, w zakresie: Przebudowa drogi gminnej nr 109487B, Słochy Annopolskie - Granica miasta Siemiatycze o długości 940 m. - poprzez wykonanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, oraz wykonanie warstwy ściernej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 15/10/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia Wadium w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub KRS, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówień tj.: min. 3 referencje o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kierownik budowy powinien być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Mieć dostęp do dysponowania środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót - oświadczenie5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)Ocen spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zwarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru) - wypełniony kosztorys ofertowy (wg załączonego wzoru) - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy - aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.umwp-podlasie.pl/gmina/siemiatycze

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 05/09/2008   Godzina: 10:00

Miejsce:

Sekretariat Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze

IV.3.5) Termin związania ofertą:

Do: 05/10/2008

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2008-08-14

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2008-08-20

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2008-08-14