Zamówienie Nr 215010-2008 z dnia 2008-09-05 - Przebudowa - modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Kłopoty Bańki i Moczydły, o długości 1,060 km.

Tytuł Przebudowa - modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Kłopoty Bańki i Moczydły, o długości 1,060 km.
Numer 215010-2008
Data wydania 2008-09-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Siemiatycze: Przebudowa - modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Kłopoty Bańki i Moczydły, o długości 1,060 km.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 


I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552860, fax. 085 6552911.
•    Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze.
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: ugsiemiatycze@pro.onet.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa - modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Kłopoty Bańki i Moczydły, o długości 1,060 km..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa - modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Kłopoty Bańki i Moczydły, o długości 1,060 km, poprzez wykonanie robót pomiarowych oraz wykonanie warstwy żwirowej w pasie drogowym, zgodnie z wymogami i parametyrami zawartymi w dokumentacji technicznej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•    Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub KRS, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówień tj.: min. 3 referencje o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kierownik budowy powinien być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Mieć dostęp do dysponowania środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót - oświadczenie5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)Ocen spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zwarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):- wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru) - wypełniony kosztorys ofertowy (wg załączonego wzoru) - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy - aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 


SEKCJA IV: PROCEDURA

 


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 26.10.2008.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2008-09-05

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2008-09-05

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2008-09-05