Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr: 109501B, 109492B, 109485B Numer ogłoszenia: 4390 - 2009; data zamieszczenia: 14.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Data wydania 2009-01-12

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Siemiatycze , ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552860, faks 085 6552911.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr: 109501B, 109492B, 109485B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pod nazwą: Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr: 109501B, 109492B, 109485B poprzez wykonanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, oraz wykonanie warstwy ściernej z mieszanki mineralno-asfalrowej grysowej na terenie Gminy Siemiatycze.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia Wadium w wysokości 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych )

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub KRS, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówień tj.:min. 3 referencje o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, 3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kierownik budowy powinien być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) Ocen spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zwarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): - wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru) - wypełniony kosztorys ofertowy (wg załączonego wzoru) - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy - aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 05.03.2009.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-01-14

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2009-01-14

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-01-14