Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie
Numer ogłoszenia: 444576 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Siemiatycze , ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552860, faks 085 6552911.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie w której zakres wchodzi: Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 - 5874mb, PVC 160 - 1277,3mb, Kanalizacja tłoczna PE110 - 2083mb, PE 90 - 99mb, PE 63 - 184mb.(Realizacja I etapu do 30.10.2010r. - 50% zakresu elementów scalonych A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie - teren Gminy Siemiatycze: 1.kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9, 2.kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160x4,9, 3.przykanaliki PVC DN160, 4.kanały tłoczne, 5.pompownie ścieków, 6.komora przepływomierza przy pompowni P4, 7. ogrodzenie przepompowni, 8.odtworzenie nawierzchni jezdni.). (Realizacja II etapu do 14.10.2011r. - pozostałe 50% zakresu elementów scalonych A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie - teren Gminy Siemiatycze: 1.kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9, 2.kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160x4,9, 3.przykanaliki PVC DN160, 4.kanały tłoczne, 5.pompownie ścieków, 6.komora przepływomierza przy pompowni P4, 7.ogrodzenie przepompowni, 8.odtworzenie nawierzchni jezdni. 100% zakresu elementów scalonych B - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie - teren Gminy Siemiatycze: 1.instalacja elektryczna pompowni ścieków P-1, P-2, P-3, P-4. 100% zakresu elementów scalonych C - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie - teren Miasta Siemiatycze: 1.kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9, 2.kanały tłoczne.) Szczegółowy zakres określa projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania robót, przedmiary robót stanowiące jako załączniki do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.34.20.00-6, 45.23.32.20-7, 45.25.56.00-5, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 63.000,00 PLN najpóźniej do 19.01.2010r. do godz. 9.30.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności m. In. Zgodność załączonych do oferty dokumentów wymogami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać wspólnie warunki określone w ppkt. 2-4; natomiast każdy z uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej musi spełniać takie warunki jak Wykonawca składający ofertę indywidualną w zakresie wynikającym z ppkt. 1..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,* 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 5. Wskazanie osób przewidzianych na funkcję kierownika budowy, oraz kierownika robót: instalacyjnych -inżynieryjnych i elektrycznych; drogowych, z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby,(lub dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu (ów) do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres realizacji zamówienia osób z wymaganymi uprawnieniami, wymienionych wyżej), załącznik nr 6 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (lub - jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie) robót budowlanych o charakterze i zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Wymagane udokumentowanie wykonanie minimum dwóch zadań oraz o wartości brutto co najmniej 2.000.000 zł brutto powinien długości 5 km jedna. Wykaz powinien zawierać co najmniej: nazwę zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę i adres inwestora. Do wykazu winny być dołączone referencje lub inne dokumenty potwierdzające , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, załącznika nr 4 7. Sprawozdanie finansowe lub inny dokument potwierdzający wielkości obrotów za ostatnie trzy lata obrotowe, tj. 2006,2007, 2008, co najmniej 3.000.000 zł brutto rocznie, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający średnie roczne przychody netto ze sprzedaży - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, . Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 8. Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 9. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia, załącznika nr 5 10. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 11. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 pkt. l ustawy Pzp, (wg załącznika nr 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 oraz 10-11 muszą być złożone dla każdego z nich..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze ul. T Kościuszki 35 17-300 Siemiatycze pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2010 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie inwestycyjne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

Odpowiedzi na pytania  do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania  do SIWZ.pdf

Sprostowanie do pytania dwunastego.pdf

Uzupełnienie dokumentacji projektowej:

Parametry przepompowni tabela nr 4
Parametry przepompowni tabela nr 5
Profile kanalizacji sanitarnej

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-12-29

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2010-01-15

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-12-29