Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie

Siemiatycze: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie
Numer ogłoszenia: 169491 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlic we wsiach Kłopoty Bujny zlokalizowanej na działkach nr ewid. 271, 158, i 101(1); Ogrodniki zlokalizowanej na działce nr ewid. 276; Baciki Średnie zlokalizowanej na działce nr ewid. 263; na terenie Gminy Siemiatycze. Remont w świetlicy Kłopoty Bujny obejmuje wykonanie robót m.in. - fundamentów, izolacji, konstrukcji ścian, konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, podłoża, posadzek, podłogi, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, tynków, okładzin wewnętrznych, malowania, instalacji elektrycznych, elewacji, robót przygotowawczych, izolacji specjalnych, tynków i okładzin w części istniejącej, wykończenia tarasu, nawierzchni z kostki, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania, wyposażenia, przyłącza wodociągowego; w świetlicy Ogrodniki obejmuje wykonanie robót m.in. - rozbiórki elementów, utylizacji eternitu, konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, stolarki okiennej, elewacji, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, tynków i okładzin zewnętrznych, różnych robót pozostałych, wyposażenia, sadzonek; w świetlicy Baciki Średnie obejmuje wykonanie robót m.in. - remontu dachu, docieplenia ścian, schodów, remontu daszków, wykonanie rusztowań. Instalacji wewnętrznych, wyposażenia świetlicy, zagospodarowania terenu, oraz robót niekwalifikowalnych w części garażowej OSP remontu dachu, docieplenia ścian, stolarki, wykonania rusztowań. Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: projekt budowlany oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Uwaga: 1. Materiały i wyroby przewidziane do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości obowiązującym w tym zakresie normom. 2. Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca realizacji zadania przed złożeniem oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-7, 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.44.30.00-4, 45.26.12.10-9, 45.44.21.00-8, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1, 45.43.10.00-7, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: bankowy Zamawiającego: Urzędu Gminy Siemiatycze nr Bank BS Siemiatycze 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na zadanie pn. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 10.09.2013 r. do godz. 09.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunków określonych w pkt 5 zamawiający uzna: - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia obowiązków kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 w/w rozporządzenia przedłożenie oświadczenia, że osoba, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada wymagane uprawnienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wymagane jest zlożenie: 1. Oswiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamównień publicznych 2. W przypadku, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż biedzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz przedstawienie dokumentu w trybie § 1 ust. 6 pkt. 2 ppkt a w/w rozporządzenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron. Dopuszczalne jest dokonanie zmian w umowie dotyczących: a) Zmiany technologii wykonawstwa lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia: - warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac bądź powodujących spadek ich jakości, - uwarunkowań wynikających z nieprzewidzianych utrudnień technicznych związanych z realizacją zadania. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzęd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze w godz. 7 30 ÷ 15 00 (godziny pracy - od poniedziałku do piątku)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2013-08-26

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2013-08-26

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2013-08-26