Siemiatycze: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2012/2013 w formie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 255080 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 6552860, faks 85 6552911.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2012/2013 w formie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Siemiatycze w roku szkolnym 2012/2013 w formie biletów miesięcznych według tras określonych w załączniku Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ilości wynikającej z załącznika Nr 6 do specyfikacji. Szczegółowe godziny przejazdów ( dojazd i powrót ) zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planu zajęć w Szkole Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach. Przewidziano 6 kursów rano - 6 autobusów - 6 kursów realizowanych w tym samym czasie, zabieranie uczniów z przystanku nie wcześniej niż 6.50, dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie na godzinę 7.50 najpóźniej i do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach na godzinę 8.05 najpóźniej. Po południu do realizacji 4 kursy - realizowane w tym samym czasie - ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie oraz 4 kursy - realizowane w tym samym czasie - z Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach. 2/ Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z utworzeniem regularnych przewozów pasażerskich według linii podanych powyżej zgodnie z zasadami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym / Dz. U. z 2007 r. Nr125 poz.874 z późniejszymi zmianami / oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie drogowym. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od przewoźnika wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa świadczenia transportu drogowego. Wykonawca w celu otwarcia regularnych linii na terenie Gminy Siemiatycze dokona niezbędnych formalności wymaganych cytowaną ustawą, w szczególności uzyska odpowiednie zezwolenie właściwego organu do wykonywania przewozów regularnych na terenie gminy 3) Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami .). Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 4) Liczba dzieci i młodzieży podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia i wynosi 237 uczniów. Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu nie więcej niż o 5%. 5) Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. wakacji zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. Nauka trwa od 3 września 2012 r. do 28.06.2013r. Liczba dni nauki - maksymalnie 186.. Dopuszcza się możliwość realizacji przewozów w dni wolne od nauki na wniosek zamawiającego. 6) Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom (miejsca siedzące w każdym z autobusów) w ramach zawartej umowy. 7) Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się realizacją minimum jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i wartością minimum 80.000,00 zł brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 8 autobusami
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze , pokój Nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze , pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                    Kierownik Zespołu

                                                                                                      Teresa Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2012-07-17

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2012-07-17

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2012-07-17