Siemiatycze: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w szkołach podstawowych w Gminie Siemiatycze – projekt  Nr WND-POKL.09.01.02-20-493/10 „ Szansa na lepszą przyszłość „ .

Numer ogłoszenia: 19158 ; data zamieszczenia: 09.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze,  Siemiatycze ul. Kościuszki 35,  17-300 Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie,  tel. 85 655 28 60 w. 41

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Nr WND-POKL.09.01.02-20-493/10 „ Szansa na lepszą przyszłość „.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego  Nr WND-POKL.09.01.02-20-493/10 „ Szansa na lepszą przyszłość „ .

Jednostka 1 godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Godziny realizacji zajęć w każdej szkole są ściśle związane z organizacją dowozu i odwozu uczniów – w programie biorą udział małe szkoły wiejskie gdzie dowożenie jest realizowane we własnym zakresie i autobusami kursowymi PKS i nie ma możliwości zmiany rozkładu ze względu na zajęcia dodatkowe.

Usługi będą realizowane w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa w Czartajewie:

Część Nr 1  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -  łącznie 157 godzin w tym 53 godziny w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, 52 godziny w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, 52 godziny w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. W każdym semestrze funkcjonują trzy grupy:

Część 1.1.- grupa I uczniowie klasy I – w poszczególnych semestrach  17 godzin + 18 godzin + 18 godzin = 53 godziny.

Część 1.2.- grupa II uczniowie klasy II – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

Część 1.3. - grupa III uczniowie klasy III – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

Część Nr 2 .Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  - łącznie 157 godzin w tym 53 godziny w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, 52 godziny w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, 52 godziny w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. W każdym semestrze funkcjonują trzy grupy:

Część 2.1.- grupa I uczniowie klasy I – w poszczególnych semestrach  17 godzin + 18 godzin + 18 godzin = 53 godziny.

Część 2.2.- grupa II uczniowie klasy II – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

Część 2.3. - grupa III uczniowie klasy III – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

 

Część Nr  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – łącznie 210 godzin, po 70 godzin w każdym semestrze to jest w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012. Zajęcia będą się odbywać indywidualnie i w małych grupach w zależności od zdiagnozowanych problemów.

Część Nr 4.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – łącznie 105 godzin po 35 godzin w każdym semestrze to jest II semestrze roku szkolnego 2010/2011, w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Część Nr 5. Zajęcia  rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze - 35 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

Szkoła Podstawowa w Szerszeniach:

Część Nr 6.  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -  łącznie 90 godzin w tym 30 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, po 30  godzin w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Część Nr 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  - łącznie 90 godzin w tym 30 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, po 30  godzin w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Część Nr  8. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – łącznie 135 godzin, po 45 godzin w każdym semestrze to jest w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012. Zajęcia będą się odbywać indywidualnie i w małych grupach w zależności od zdiagnozowanych problemów.

Część Nr 9.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – łącznie 90 godzin po 30 godzin w każdym semestrze to jest II semestrze roku szkolnego 2010/2011, w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Część Nr 10. Zajęcia  rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze – 90 godzin w tym po 30 godzin  w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 oraz w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Część Nr 11 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie informatyki i języka angielskiego.

Część 11.1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie informatyki łącznie 60 godzin w tym 30 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/20011 i 30 godzin w I semestrze roku szkolnego 2011/2012

Część 11.2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego łącznie 60 godzin w tym 30 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/20011 i 30 godzin w I semestrze roku szkolnego 2011/2012

Szkoła Podstawowa w Tołwinie:

Część Nr 12.  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -  łącznie 157 godzin w tym 53 godziny w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, 52 godziny w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, 52 godziny w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. W każdym semestrze funkcjonują trzy grupy:

Część 12.1.- grupa I uczniowie klasy I – w poszczególnych semestrach  17 godzin + 18 godzin + 18 godzin = 53 godziny.

Część 12.2.- grupa II uczniowie klasy II – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

Część 12.3. - grupa III uczniowie klasy III – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

Część Nr 13 .Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  - łącznie 157 godzin w tym 53 godziny w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, 52 godziny w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, 52 godziny w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. W każdym semestrze funkcjonują trzy grupy:

Część 13.1.- grupa I uczniowie klasy I – w poszczególnych semestrach  17 godzin + 18 godzin + 18 godzin = 53 godziny.

Część 13.2. - grupa II uczniowie klasy II – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny.

Część 13.3. - grupa III uczniowie klasy III – w poszczególnych semestrach 18 godzin + 17 godzin + 17 godzin = 52 godziny

Część Nr  14. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 39 godzin w roku szkolnym 2010/2011. Zajęcia będą się odbywać indywidualnie i w małych grupach w zależności od zdiagnozowanych problemów.

Część Nr 15.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – łącznie 70 godzin po 35 godzin w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Część Nr 16. Zajęcia  rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze – łącznie 105 godzin  to jest po 35 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 i w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Szkoła Podstawowa w Kłopotach Bujnach:

Część Nr 17 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -   37 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 w tym:

Część 17.1.  grupa I -  18 godzin.

Część 17.2. grupa II – 19 godzin.

Część Nr 18 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  -37 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 w tym:

Część 18.1.  grupa I -  18 godzin.

Część 18.2. grupa II – 19 godzin.

 Część Nr  19. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – łącznie 37 godzin w II semestrze roku szkolnego 2010/2011. Zajęcia będą się odbywać indywidualnie i w małych grupach w zależności od zdiagnozowanych problemów.

Część Nr 20. Zajęcia  rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze – 37 godzin   w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 31.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

22.06.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi:

a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,  stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego,  z trzyletnim doświadczeniem pedagogicznym.

b) Wykonawcy poszczególnych części muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:

Część 1.1, 1.2. 1.3, 6, 12.1, 12.2, 12.3, 17.1, 17.2  - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela nauczania zintegrowanego lub języka polskiego w szkole podstawowej.

Część 2.1, 2.2, 2.3, 7, 13.1, 13.2, 13.3, 18.1, 18.2  - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela nauczania zintegrowanego lub matematyki w szkole podstawowej

Część 3, 8, 14, 19  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w szkole podstawowej

Część 4, 9, 15  - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej  lub  studia podyplomowe  w zakresie gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej lub kurs kwalifikacyjny w tym zakresie.

Część 5,10,16, 20  - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przyrody w szkole podstawowej

Część 11.1. – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki w szkole podstawowej

Część 11.2. – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta wymaganego wykształcenia , przygotowania pedagogicznego, stopnia awansu zawodowego oraz stażu pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do  SIWZ.

2. Zleceniodawca zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 2)zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności, o której mowa w § 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu stron  umowy, 3)zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, jest możliwe w przypadku zmiany godzin przeznaczonych na wykonanie czynności, o której mowa w § 1 umowy,

4)w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,

5)w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,

6)zmiany umowy, o których mowa w § 7 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 , pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowani projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Usługi edukacyjne - data zamieszczenia 16.02.2011r.

 

 

 

Ogłoszenie nr 23422-2011; data zamieszczenia 16.02.2011 o zmianie ogłoszenia z dnia 09.02.2011 r. nr 19158-2011

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2011-02-09