Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1 728 119 zł

Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1 728 119 zł
Numer ogłoszenia: 201279 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1 728 119 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1 728 119,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewiętnaście złotych),. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) uruchomienie poszczególnych części kredytu będzie odbywać się na podstawie pisemnej dyspozycji kredytobiorcy w okresie od 15 września 2011r. do 20 grudnia 2011r. Postawiony do dyspozycji kredytobiorcy, a niewykorzystany do 20 grudnia 2011r., limit kredytu zostanie w dniu 21 grudnia cofnięty. b) okres karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2011 roku; c) okres spłaty kredytu: 30 czerwiec 2012 roku - 30 grudzień 2019 roku; d) spłata rat kapitału w 9 ratach, płatne na ostatni dzień czerwca w okresie od 2012 do 2018 roku, a w 2019 roku płatne w dwóch ratach na ostatni dzień czerwca i 30 grudnia ; e) proponowany harmonogram spłat stanowi Załącznik Nr 5 do SWIZ f) rodzaj oprocentowania: zmienne; g) oprocentowanie kredytu - stawka WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M) z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy. h) spłata odsetek w okresach miesięcznych , płatne w ostatnim dniu miesiąca; i) Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu; j) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. k) Zamawiający nie przewiduje prowizji od zaangażowania; l) Zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne zmiany do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu spłaty rat kapitałowych; 2) zmiana obowiązujących przepisów pociągająca za sobą zmianę postanowień niniejszej umowy- jeżeli jest korzystna dla Zamawiającego 3) zmiana terminu uruchomienia kredytu z uwagi na przedłużenie się procedury przetargowej. 2. Określa się następujący tryb dokonywania istotnych zmian postanowień umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35 17-300 Siemiatycze w pokoju nr. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35 17-300 Siemiatycze pokój nr 4 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UWAGA
W dniu 27.07.2011 r. dodano odpowiedzi na pytania I - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej;
z załącznikami do odpowiedzi
- kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej.
W dniu 27.07.2011 r. dodano odpowiedzi na pytania II - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej.
W dniu 28.07.2011 r. dodano odpowiedzi na pytania III - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej.
W dniu 29.07.2011 r. dodano odpowiedzi na pytania IV - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej;
z załącznikami do odpowiedzi - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej.

W dniu 29.07.2011 r. dodano odpowiedzi na pytania V - kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2011-07-25

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2011-07-29

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2011-07-25