Siemiatycze: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze
Numer ogłoszenia: 95440 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków indywidualnych z terenu Gminy Siemiatycze , szczegółowo określonych w załączniku Nr 7 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców Gminy Siemiatycze, o kodach 17 06 05, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206. Zarówno demontaż, odbiór jak i zapakowanie, transport i utylizacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa: 1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). 2.Ustawy dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 3.Ustawy z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r Nr 3, poz.20 z późn. zm.). 4.Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 227 poz. 1367). 5.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). 6.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824). 7.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249 poz. 1673). 8.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r.. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31). Demontaż płyt eternitowych powinien odbywać się zgodnie z wymogami przepisów sanitarnych i technicznych. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z powyższymi przepisami. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest, środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwiania odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Składowisko należy wskazać w załączniku Nr 1 do SIWZ, (oferta). W trakcie i po realizacji usługi Wykonawca przedstawiać będzie rozliczenia (sporządzane w 4 egzemplarzach - dwa dla gminy, jeden dla właściciela posesji i jeden dla wykonawcy) z poszczególnych posesji. Rozliczenie zawierać będzie: Kartę przekazania odpadu z podpisami właściciela posesji z której usuwane były odpady, jak również Wykonawcy, który świadczy usługę usuwania azbestu (w przypadku przekazywania odpadów do unieszkodliwienia innemu podmiotowi karta przekazania odpadów powinna zostać podpisana również przez ten podmiot), wraz z datą złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwionych odpadów. Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę w/w dokumentów i rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w oparciu o: - stawki jednostkowe za demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1m2 pokrycia dachowego w przemnożeniu na ilość wyrobów azbestowych faktycznie zdemontowanych. - stawki jednostkowe za załadunek, transport i unieszkodliwienie w przemnożeniu na rzeczywistą ilość odpadów; przy czym przyjmuje się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wynosi 13,5 kg. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (łącznie 3 lub 4 fotografie na każdej posesji - na dachu, przed pakowaniem, po pakowaniu i w trakcie załadunku). Wykonawca wyłoniony w przetargu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na demontaż, odbiór wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót. Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.Do realizacji przyjęto: - 2 068 m2 płyt azbestowych przeznaczonych do demontażu, transportu i unieszkodliwienia; - 4 765 m2 płyt azbestowych przeznaczonych do transportu i unieszkodliwienia. Łączna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczona do usunięcia wynosi ok. 6 833 m2. Ilość płyt eternitowych składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny. Roboty będą realizowane na zgłoszenie zleceniami częściowymi w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielami nieruchomości, które będą wskazane do przeprowadzenia realizacji zadania (zgodnie z wykazem stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ.). Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia, tj. do 30.06.2014r. Podwykonawstwo: Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Odwykowcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania. Odbiór usługi nastąpi na następujących zasadach: - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o wykonaniu zadania i gotowości do odbioru prac. Wraz z powiadomieniem przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty rozliczeniowe. - Zamawiający w ciągu 3 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia wyznaczy termin odbioru prac powiadamiając o tym Wykonawcę. Z odbioru przedmiotowej usługi zostanie spisany protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek nr Bank BS Siemiatycze 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wydruk potwierdzenia dokonania elektronicznego przelewu winien być podpisany przez osobę podpisującą ofertę. W tytule wpłaty należy wpisać: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy w oryginale złożyć razem z ofertą w jednej wspólnej kopercie, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wpiąć do oferty. Wniesione wadium w formie innej niż pieniężna, dołączone wyłącznie w kopii, traktowane będzie jak jego brak.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zajmujący się demontażem i transportem odpadów niebezpiecznych musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie demontażu i transportu w/w odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21) Ponadto Wykonawca musi posiadać umowę na odbiór odpadów zawierających azbest bądź inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca na czas trwania umowy na wykonanie niniejszego zadania będzie posiadał stosowną umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów lub posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (prawidłowym zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu (tj. demontażu, odbiorze, transporcie i przekazaniu do utylizacji) wyrobów zawierających azbest - o wartości z zakresu usuwania azbestu na min. 30 000 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wykonawca winien dysponować co najmniej dwoma środkami transportu przystosowanymi do przewozu wyrobów zawierających azbest.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej trzy osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ, b)pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy. c)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. d)Dowód wniesienia wadium w kwocie 1 000 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w następującym zakresie: a)Zmiana terminu realizacji kontraktu i zakresu prac będzie mogła nastąpić w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków geologicznych, archeologicznych i wodnych, w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń i instalacji podziemnych lub urządzeń infrastrukturalnych, a ponadto w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich. b)Zmiany wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. c)Zamiany wartości zamówienia i zakresu robót w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu kontraktu (w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami). Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego, jak i przez wykonawcę. Zmiany postanowień umowy, o których mowa powyżej mogą nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umwp-podlasie=.pl/bip/gmina/siemiatycze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35 (od poniedziałku do piątku w godz. pracy UG Siemiatycze 7:30 - 15:30).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usuwanie wyrobów azbestowych jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2014-03-20

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2014-03-20