Pytania i odpowiedzi do firm zainteresowanych przetargiem - data opublikowania 27.04.2015r.


Siemiatycze: Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw
Numer ogłoszenia: 86506 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach , ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 16 08, faks 85 655 16 08.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 1/Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej na części placu zabaw przy SP w Czartajewie w strefie bezpieczeństwa zjeżdżalni i ścianki wspinaczkowej na pow. 52,78m2. 2/ Wyposażenie i montaż na placu zabaw przy SP Czartajew: lokomotywy z wagonem szt.1, sprężynowca szt. 4, pokrywy - obudowa do piaskownicy szt. 1 , zjeżdżalni szt. 1, ściany wspinaczkowej szt. 1, ławeczki z montażem w gruncie bez oparcia szt. 10, kosze na śmieci z montażem w gruncie szt. 5, tablica regulaminowa szt. 1. 3/ Wyposażenie i montaż na placu zabaw przy SP Szerszenie: ławeczki z montażem w gruncie bez oparcia szt. 4, kosze na śmieci z montażem w gruncie szt. 2, tablica regulaminowa szt. 1, pokrywy-obudowy do piaskownicy szt. 1. 4/ Wyposażenie i montaż na placu zabaw przy SP Tołwin: ławeczki z montażem w gruncie bez oparcia szt. 4, kosze na śmieci z montażem w gruncie szt. 2, tablica regulaminowa szt. 1, pokrywy-obudowy do piaskownicy szt. 1..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, ze wykonał co najmniej jedno zamówienie na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie placu zabaw o wartości minimum 50 tys. zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy podać rodzaj prac, wartość robót, daty i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi odpowiedniki do funkcji jaka zostanie mu powierzona - Kierownika Budowy. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy powinna: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - kierownika budowy w zakresie budownictwa, pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót na zrealizowanym i rozliczonym ( minimum 1 ) zadaniu polegającym na budowie, rozbudowie, przebudowie placu zabaw.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawca oprócz dokumentów określonych wcześniej zobowiązany jest złożyć: 1) Formularz Oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 7) zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lun zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ( tj. w formie oryginału, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 3. Zamawiąjący dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty lub i oświadczenia, a także w razie konieczności na podstawie przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień - do pierwotnie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub oświadczeń według metody spełnia, nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: GZOS

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2015-04-16

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2015-04-27

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2015-04-16