Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r.
Numer ogłoszenia: 30919 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85 655 28 60, faks 85 655 29 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie objęte przedmiotem zamówienia polega na wykonaniu interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015 r., w ilościach: 5200m3. ZAKRES (Teren Gminy Siemiatycze) Realizacja zadania będzie polegała na wykonywaniu interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem dróg gminnych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Zamawiający każdorazowo poda lokalizację interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego i ilości dostarczenia kruszywa w wskazane miejsce na terenie sołectw. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 2 dni od wezwania przez Zamawiającego. Podany zakres jest zakresem maksymalnym który nie musi być realizowany w całości, rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej usługi - uzupełnienia korpusu drogowego na podstawie obmiaru. Rozliczenie będzie odbywało się po cenach jednostkowych. Wykonawca zobowiązany jest stosować kruszywo spełniające wymogi normy PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. UWAGA: Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć aktualne wyniki badań kruszywa spełniające wymagania wg PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: (a)pieniądzu, (b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (c)gwarancjach bankowych, (d)gwarancjach ubezpieczeniowych, (e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). 3.Składanie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. 4.Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 b) i e). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank BS Siemiatycze 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 z dopiskiem: wadium Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2015r. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w Sekretariacie U.G.,7.Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9.Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 10.Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: -wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik E), o którym mowa w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 1) IDW, stanowiącego załącznik do oferty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik E), o którym mowa w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 1) IDW, stanowiącego załącznik do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik E), o którym mowa w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 1) IDW, stanowiącego załącznik do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik E), o którym mowa w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 1) IDW, stanowiącego załącznik do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2.Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty : 1)Formularz cenowy, zaparafowany projekt umowy. 2)Z uwagi na konieczność sprawdzenia czy oferta podpisana jest przez osoby uprawnione, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentów, z których będzie to wynikało ( np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1)zmiana terminu wykonania niniejszego zamówienia, w przypadku: a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w umowie § 2 , nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, b)przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. c)zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 2)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, 3)zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy, 4)zmiany obowiązującej stawki podatku (VAT), w okresie realizacji umowy. 5)zmiany zakresu podwykonastwa. 6)zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.). 7)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 2.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 3.Zmiana postanowień umowy, o których mowa może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy. 4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze. (godziny pracy Urzędu Gminy w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - Urządu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2015-03-05

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2015-03-05

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2015-03-05