Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach

ul. Kościuszki 35

17-300 Siemiatycze                                                 


Zapytanie ofertowe

Dotyczy umowy na zastępstwo w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

I.                   Zamawiający:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze NIP 544-11-65-000, Regon 050384651.

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy / maksymalnie 96 godzin / w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

III.             Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – od miesiąca stycznia 2012 r.  do dnia powrotu zastępowanego pracownika ze zwolnienia chorobowego , nie dalej jak do 22 czerwca  2012 roku.

IV.             Opis sposobu przygotowania oferty i wymagania:

Oferent musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w szkole podstawowej oraz  złożyć ofertę na załączonym formularzu.

Oferta powinna :

- zawierać cenę za godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych / 45 minut / ,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu , NIP, Pesel,

- być czytelnie podpisana przez oferenta,

- zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa wyżej / dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje /.

         V. Miejsce i termin składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 9 stycznia 2012 r.  do godziny 12:00.

2.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 9 stycznia 2012 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

3.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

VI.             Ocena ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium  cena 100%.

VII.           Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

VIII.       Dodatkowe informacje 

 Dodatkowych informacji udziela Teresa Karolczuk tel. 85 655 28 60 w. 41.

Załączniki:

1.      Wzór formularza ofertowego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2012-01-05