Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach

ul. Kościuszki 35

17-300 Siemiatycze


Zapytanie ofertowe

Dotyczy umowy na zastępstwo w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

I.                   Zamawiający:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze NIP 544-11-65-000, Regon 050384651.

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / maksymalnie 17 godzin / , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych / maksymalnie 17 godzin / w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

III.             Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – od miesiąca kwietnia do dnia powrotu zastępowanego pracownika ze zwolnienia chorobowego , nie dalej jak do końca czerwca 2011 roku.

IV.             Opis sposobu przygotowania oferty i wymagania:

Oferent musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczania początkowego, wczesnoszkolnego oraz stopień co najmniej nauczyciela kontraktowego oraz  złożyć ofertę na załączonym formularzu.

Oferta powinna :

- zawierać cenę za godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych / 45 minut / ,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu , NIP, Pesel,

- być czytelnie podpisana przez oferenta,

- zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa wyżej.

         V. Miejsce i termin składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 4 kwietnia do godziny 10:00.

2.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 4 kwietnia 2011 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

3.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

VI.             Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium  cena 100%.

VII.           Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

VIII.       Dodatkowe informacje

 Dodatkowych informacji udziela Teresa Karolczuk tel. 85 655 28 60 w. 41.

Załączniki:

1.      Wzór formularza ofertowego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2011-03-31

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2011-03-31