Realizacja wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie

Siemiatycze, dnia 12.07.2019 r.

Gmina Siemiatycze

ul. T. Kościuszki 35

17-300 Siemiatycze   

                                                                                                

 

OSO.3032.9.1.2019

Zapytanie ofertowe

 

               Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do złożenia oferty na „Realizację wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie”. Zamówienie jest współfinansowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

 

Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

 1. Dane Zamawiającego:

Gmina Siemiatycze
T. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

              W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 przez Gminę Siemiatycze, Gmina Siemiatycze zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 3 przedmiotowego zapytania.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje zakup niżej wymienionego wyposażenia stołówki szkolnej wraz z jego dostawą do Szkoły Podstawowej w Czartajewie, ul. Szkolna 4, montażem oraz przeszkoleniem personelu kuchni w zakresie obsługi zakupionych urządzeń. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

 

L.p.

Rodzaj planowanego wyposażenia lub usługi związanych z realizacją zadania

Liczba

jednostek

Koszt

jednostkowy brutto (w zł)

Koszt całkowity brutto (w zł)

1

Piec konwekcyjno- parowy:

·         wymiary   9303 x 860 x 1050 mm

·         poprzeczny układ GN

·         pojemność  (10 + 1) x 1/1 GN

·         zakres temperatur  30 – 130 °C

·         zasilanie   400 V

·         moc  18 kW

1

 

 

2

Podstawa pod piec:

·         adekwatna do pieca konwekcyjno-parowego z punktu 1

·         odległość między prowadnicami  60 -70 mm

·         16 prowadnic GN1/1

·         podstawa nierdzewna

wymiary  830 x 590 x 700 mm

1

 

 

3

Uzdatniacz wody automatyczny:

·         zasilanie  230V

·         ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami  1950 l.

·         zbiornik soli   15 kg

·         ciśnienie robocze [bar]  1,5 - 6,0

·         waga  11kg

·         ilość złoża   6,5l.

·         wymiary 400 x 300 x 500 mm

1

 

 

4

Pojemnik gastronomiczny emaliowany:

·         wymiary  50 x 33 x 2 cm

·         możliwość  stosowania w temp. od -20°C do + 300°C

·         wykonany ze stali nierdzewnej o grubości  0,8mm

·         do smażenia, pieczenia , pieczenia ciast w piecach konwekcyjno-parowych

 

10

 

 

5

Pojemnik gastronomiczny perforowany:

·         wymiar około 50 x 33 x 10 cm

·         możliwość  stosowania w temp. Od -20°C do + 300°C

·         wykonany ze stali nierdzewnej o grubości około 0,8mm

4

 

 

6

Pojemnik gastronomiczny emaliowany:

·         wymiary  50 x 33 x 7 cm

·         możliwość  stosowania w temp. od -20°C do + 300°C

·         wykonany ze stali nierdzewnej o grubości  0,8mm

·         do smażenia, pieczenia , pieczenia ciast w piecach konwekcyjno-parowych

10

 

 

7

Zmywarka kapturowa:

·         wydajność  60 koszy/h

·         moc min. 10,2kW

·         zasilanie  400V

·         wymiary  630 x 750 x 2080 mm

·         wysokość otworu drzwi min 460mm

·         zużycie wody: max  2,0l/cykl

1

 

 

8

Patelnia elektryczna:

·         zasilanie  400V

·         moc min.10,5kW

·         wymiary  80 x 70 x 90cm

·         zabezpieczenie IPX5

·         masywne nierdzewne dno o grubości  12mm

·         pojemność min.48,5l

1

 

 

9

Taboret gazowy:

·         intuicyjne sterowanie

·         wymiary  50 x 50 x 50 cm

·         moc min. 13kW

·         waga około 23 kg

·         palnik  Φ18cm

·         ruszt żeliwny

·         konstrukcja ze stali nierdzewnej

2

 

 

10

Obieraczka:

·         urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzennych

·         wydajność  200kg/h

·         separator obierzyn wykonany ze stali nierdzewnej

·         konstrukcja ze stali nierdzewnej

·         wymiary około  44  x 68 x 94 cm

1

 

 

11

Kuchnia gazowa 4-palnikowa:

·         wymiary   80 x 70 x 90 cm

·         waga około 75 kg

·         zabezpieczenie IPX5

·         palniki  2X 5,5KW ;  1X 7,5KW  ;   1X 3,5KW

1

 

 

12

Łyżka stołowa ze stali 18/10

100

 

 

13

Widelec stołowy ze stali 18/10

100

 

 

14

Łyżeczka do herbaty ze stali 18/10

100

 

 

15

Talerz głęboki ze stali 18/10

100

 

 

16

Talerz płaski biały typu Arcoroc

100

 

 

17

Talerz deserowy biały typu Arcoroc

120

 

 

18

Kubeczki biały typu Arcoroc

72

 

 

19

Noże komplet – 9 elementowy, uchwyty ze stali nierdzewnej

1

 

 

20

Ostrzałka

2

 

 

21

Młynek koloidalny typu EVO 100 lub równoważny

·         pełne wyciszenie komory rozdrabniającej,

·         elastyczne zawieszenie,

·         komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonana ze stali nierdzewnej,

·         wyłącznik pneumatyczny

·         zasilanie 230 V

1

 

 

 1. Wykaz dokumentów:

Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1) FORMULARZ OFERTY - wypełniony i podpisany przez oferenta;

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktur/rachunków wystawianych po zrealizowaniu wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie w terminie 21 dni od otrzymania faktury.

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: do 09  września  2019 r.

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia oferty).

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną ofertę na załączonym formularzu (zał. Nr 1) i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:

 • w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35; w godz. urzędowania 8:00–15:30;
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze;
 • lub e-mailem na adres: sekretariat@gminasiemiatycze.pl ( skan oferty z podpisami).

 

Z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: Oferta na „Realizację wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie ”.

 

Termin złożenia oferty – do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert – 22 lipca 2019 r. godz. 10:30.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert.

Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Ogłoszenie o zmianie zostanie umieszczone na stronie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie postępowania:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego faksem na nr: 85 655 29 11 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl. z dopiskiem w tytule e-maila dot. wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia wyjaśnień na temat przedmiotu zamówienia jest: Pani Teresa Karolczuk, tel. 85 6552860 w. 33 w godzinach pracy Urzędu od pon. do pt. w godz. 8.00-15.30.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Karolczuk

Data wytworzenia: 2019-07-12

Wprowadzający: Teresa Karolczuk

Modyfikujący: Teresa Karolczuk

Data modyfikacji: 2019-07-12

Opublikował: Teresa Karolczuk

Data publikacji: 2019-07-12