Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 08 czerwiec 2020r.

OSO.0012.15.2020

                                                                         

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Gminy Siemiatycze, że Sesja Rady Gminy Siemiatycze odbędzie się 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 13.00. w Centrum Kulturowo – Wypoczynkowym, ul. Drohiczyńska 31, 17-300 w Siemiatycze-Stacja.

Ustalam porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie quorum obrad.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
4.    Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach.
5.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
a)    przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok;
b)    debata nad raportem;
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemiatycze wotum zaufania.

Raport o stanie gminy Siemiatycze został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemiatycze w celu zapoznania się z informacjami zawartymi w raporcie w wersji elektronicznej.

Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2019 rok;
b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemiatycze;
c)    zmiany w budżecie gminy na 2020 rok;
d)    zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027;
e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020r.;
f)    wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.”
g)    zwolnienia z obowiązkowego  pensum godzin wychowawczo – opiekuńczych.
6.    Odpowiedzi na interpelacje, które wpłynęły w okresie między sesjami.
7.    Zapytania i wolne wnioski
8.    Zamknięcie obrad                                                                         

                                                                     
                                                                            

                                                                       

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Michał Boguszewski

      Informuję, że w świetlicy wiejskiej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

            Wyciąg z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713):
„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób;
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”


Siemiatycze, dnia 08 czerwiec 2020r

OSO.0012.15.2020

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 18 czerwiec 2020r. o godz. 11.00 w Centrum Kulturowo – Wypoczynkowym, ul. Drohiczyńska 31, 17-300 Siemiatycze – Stacja.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Realizacja programu rozwiązywania problemów przeciwdziałania alkoholizmowi.
  3. Ocena zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy.
  4. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemiatycze wotum zaufania.
b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2019 rok,
c)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemiatycze;
c)    zmiany w budżecie gminy na 2020 rok;
d)    zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027;
e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020r.;
f)    wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.”
g)    zwolnienia z obowiązkowego  pensum godzin wychowawczo – opiekuńczych.


    6.  Wolne wnioski
    7.  Zamknięcie obrad  

Przewodniczący Komisji
Grażyna Zofia Wilczyńska
Przewodniczący Komisji
Anna Grzyb
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gmin

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Niewiarowska

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Teresa Karolczuk

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Teresa Karolczuk

Data modyfikacji: 2020-06-17

Opublikował: Teresa Karolczuk

Data publikacji: 2009-10-23