Wójt jest organem wykonawczym gminy, odpowiedzialnym za realizację uchwał Rady Gminy oraz za wykonanie wszelkich zadań określonych przepisami prawa.

 

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie i określanie sposobu wykonania uchwał Rady;

2) gospodarowanie mieniem komunalnym;

3) wykonywanie budżetu;

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

5) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Organizacje i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez Wójta w drodze zarządzenia.

Kompetencje:

- W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo Wójt lub działający z jego upoważnienia zastępca Wójta, samodzielnie albo z inna osoba upoważniona przez Wójta. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.

- Do kompetencji Wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

- Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do Wójta należy miedzy innymi, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

- Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje Wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

- Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

- Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.

- Przyjęcia interesantów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Chmiel

Wprowadzający: Tomasz Chmiel

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Tomasz Chmiel

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Tomasz Chmiel

Data publikacji: 2004-05-05